Brukerveiledning for DISreg, del 1

 

DISreg er en interaktiv webtjeneste for innlegging, oppdatering og fremvisning av status­opplysninger om kilderegistreringen i regi av DIS-Norge. Tjenesten er programmert av
Lars Nygaard i PHP over en MySQL-database med 14 tabeller.

Fremvisningsfunksjonen i DISreg er åpen for alle nettbrukere, mens innleggings- og oppdateringsfunksjonene er belagt med brukernavn og passord og kun tilgjengelig for DIS-Norges lokale og sentrale kilderegistreringskoordinatorer, pluss noen gruppeledere med særskilt tildelte privilegier.

Den primære ”enheten” det legges inn og oppdateres opplysninger om i DISreg, er registreringer. En registrering er et naturlig avgrenset kildemateriale dataregistrert (digitalt transkribert) av et bestemt registreringsforetak, som kan være en gruppe på to eller flere personer, eller en organisasjon (f.eks. et historielag eller et lokallag i DIS-Norge).

Startsiden for DISreg har URL: http://www.dis-norge.no/DISreg/ . Uansett hvor du er i DISreg-tjenesten, kommer du tilbake til startsiden ved å klikke på tjenestenavnet ”DISreg” oppe til venstre i skjermbildet. Dersom du som DIS-medlem allerede har logget deg inn i DISadmin eller en annen av DIS-Norges webtjenester, står det oppe til høyre i skjermbildet ”Innlogget:” pluss navnet ditt. Dersom du ikke er medlem eller ennå ikke har logget deg inn, står det der ”Gjest (ikke innlogget)”.

 

Modul 1: Fremvisning

Startsiden for DISreg er den siden hvor du spesifiserer hva slags registreringsoversikt du vil se. Her kan tre ting spesifiseres:

1.  Utvalg fra databasen

Det utvalget av registreringer som du vil ha fremvist statusinformasjon for, kan spesifiseres på venstre side som en kombinasjon av de fem kriteriene område, periode, kildetype, status og lokallag. Hvis ingen av de fem spesifiseres, vil oversikten omfatte alle registreringer som er lagt inn i databasen.

Område. Istedenfor ”Hele landet” kan du her velge ett bestemt fylke. Dette er fylket for kildene, ikke registreringsforetakene. Fylkene er i menyen sortert ”geografisk” etter fylkesnummer.

Periode. Istedenfor ”Alle perioder”, dvs. fra evighet til evighet, kan du her velge ut én blant et utvalg 50-års og 100-års perioder fra 1600-2000. Periodene gjelder kildene, eller rettere sagt de enkelte listene innenfor disse.

Kildetype. Istedenfor ”Alle kildetyper” kan det her være aktuelt å velge kun én kildetype, i første omgang enten ”MINI” (dvs. sogneprestens kirkebøker – ministerialbøkene) eller ”KLOK” (dvs. kirkesangerens kirkebokskopier – klokkerbøkene).

Status. Istedenfor ”Alle” kan du her velge én av følgende tre statuser: ”Planlegges/forbe­redes”, ”Under arbeid” eller ”Ferdig”. Dette er tre samlebetegnelser for mer detaljerte statuskoder som benyttes i databasen, hhv. (P), (G, K, U, F) og (T, I, H, C og kombinasjoner av de tre siste), se ”Status” under ”Vis oversikt” nedenfor.

Lokallag. Istedenfor ”Alle lokallag” kan du her velge ett bestemt av DIS-Norges lokallag (NB: Noen av lokallagene i menyen er fiktive.) Dette er lokallaget/fylket for registrerings­foretakene, som ikke alltid faller sammen med fylkestilhørigheten for kildene. Lokallagene er i menyen sortert ”geografisk” etter fylkesnummer.

2.  Sortering

Når du har spesifisert hvilke registreringer du vil ha med i din oversikt, kan du på høyre side spesifisere hvordan du vil ha oversikten sortert. Du kan i øyeblikket velge én av følgende seks sorteringer ved å klikke i den aktuelle radioknappen:

·       Geografisk på område (kommunenummer). Sorteringsrekkefølge: Kommune­nummer, områdenavn, periode (listens), listetype.

·       Alfabetisk på område (prestegjeld/by). Sorteringsrekkefølge: Områdenavn (alfa­betisk), periode (listens), listetype.

·       Geografisk på foretak (lokallag + gruppe). Sorteringsrekkefølge: Lokallag (geografisk), gruppenavn, kommunenummer, områdenavn, periode (listens), listetype.

·       Alfabetisk på foretak (lokallag + gruppe). Sorteringsrekkefølge: Lokallag (alfa­betisk), gruppenavn, områdenavn, periode (listens), listetype.

·       Kildetype + listetype. Sorteringsrekkefølge: Kildetype, listetype, kommunenummer, periode (listens).

·       Dato for ferdigstilling. Sorteringsrekkefølge: Ferdigdato, områdenavn, periode (listens), listetype. De sist ferdigstilte registreringene kommer øverst. Denne sorteringen bør kun velges når ”Ferdig” er valgt for Status ovenfor, siden de øvrige registreringene i databasen ikke har noen ”ferdigdato” å sortere på.

3.  Fremvisningsformat

Hvis du krysser av for ”Utskriftsvennlig format” nederst til høyre, vil oversikten vises i et ”rent” format uten bakgrunnsfarge, grafikk, hyperlenker osv. Dette egner seg for utskrift på papir eller innlegging i andre programmer. Hvis du ikke krysser av for ”Utskriftsvennlig format”, vises oversikten som en vanlig DISreg-side med hyperlenker til utfyllende informasjon og eventuell søkbar versjon i Digitalarkivet.

Kun statistikk

Dersom du krysser av for ”Kun statistikk” nederst til venstre, får du ikke opp noen ordinær oversikt over registreringer når du klikker på ”Vis oversikt”, men isteden en del statistiske opplysninger om innholdet i databasen, bl.a. antall kilder, antall lister, antall registrerings­foretak og antall registreringer med forskjellig status. Dersom du velger ”Kun statistikk”, har spesifikasjoner under punkt 1, 2 og 3 ovenfor ingen virkning, og angis følgelig ikke. [Statistikkfunksjonen er pr. 04.03.2004 ennå ikke implementert, så avkryssing av ”Kun statistikk” har ennå ingen virkning.]

Vis oversikt

Når de ønskede spesifikasjonene under punkt 1, 2 og 3 ovenfor er gjort, klikker du på ”Vis oversikt”, og oversikten vises fram på skjermen.

Etter overskriften kommer først informasjon over hvilket utvalg fra databasen oversikten omfatter (spesifisert av deg), hvor mange registreringer dette utvalget inneholder, og hvordan utvalget er sortert (spesifisert av deg).

Deretter følger selve oversikten i tabellform. I tabellen forekommer et flertall av følgende kolonner, men utvalget av og rekkefølgen på disse varierer med den sorteringen som er valgt:

·       Kommnr, dvs. kommunenummer (best mulig dekkende) for det aktuelle området.

·       Område, dvs. prestegjeldets/byens og eventuelt soknets/menighetens navn for kirkebøkenes vedkommende.

·       Kilde, dvs. kildetype. Her er hittil følgende koder brukt:
MINI = ministerialbok, dvs. sokneprestens offisielle kirkebok
KLOK = klokkerbok, dvs. kirkesangerens kirkebokskopi eller -kladd.
KOMM = kommunikantprotokoll (nattverdsgjester)
FOLK = folketellingsliste

·       Arkivref, dvs. arkivreferanse, nærmere bestemt kildens nummer (”signatur”) i Arkivverkets kataloger (se f.eks. oversiktene under http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/medier/mikrofilm/mikrokort.html)

·       Liste, dvs. listetype. Her er følgende faste koder brukt for kirkebøker:
dp = fødte/døpte
kf = konfirmerte
vi = ekteviede
bg = døde/begravede
df = dødfødte
if = innflyttede til området
uf = utflyttede fra området
im = innmeldte i statskirken
um = utmeldte fra statskirken
va = vaksinerte
pa = ”publice absolverede”, dvs. offentlig skrifte
in = introduserte kvinner
tr = trolovede

·       Periode, dvs. det årstallsintervallet den aktuelle listen dekker. Dette kan avvike noe fra intervallet for kilden som helhet.

·       Lokallag, dvs. det lokallaget i DIS-Norge, reelt eller fiktivt, som denne registreringen koordineres av.

·       Gruppe, dvs. registreringsforetak/-gruppe innenfor det forannevnte lokallaget.

·       Statusdato, dvs. datoen for den etterfølgende statuskoden.

·       Status, dvs. status for den aktuelle registreringen pr. datoen i forrige kolonne. Her er følgende koder brukt:
P = registrering planlegges/forberedes
G = grunnregistrering pågår
K = korrektur pågår
U = usikkerhetssjekking i statsarkivet pågår
F = ferdigstilling (finpuss) pågår
T = tilrettelegging for Internett pågår
I = utlagt for søking på Internett
H = tilgjengelig i hefteform
C = tilgjengelig på CD-R
IH = tilgjengelig på Internett og i hefteform
IC = tilgengelig på Internett og på CD-R
HC = tilgjengelig i hefteform og på CD-R
IHC = tilgjengelig på Internett, i hefteform og på CD-R

·       Ferdigdato, dvs. dato for siste versjon av datafilen fra denne registreringen, også kalt versjonsdato. Denne endres ved korreksjoner av filen, uten at status (ovenfor) nødvendigvis forandres.

·       Info. Her vises alltid to store bokstaver, W og S. Bak disse skjuler det seg hyperlenker til nye websider med den komplette informasjonen om denne registreringen. Ved å klikke på W (web) får du fram denne informasjonen som en vanlig DISreg-side. Ved å klikke på S (skriver) får du fram informasjonen i et mer utskriftsvennlig format uten bakgrunnsfarge, grafikk osv. Se mer under ”Komplett statusinformasjon” nedenfor.

·       DA. DA er en forkortelse for Digitalarkivet. For registreringer som er lagt ut for søk i Digitalarkivet, Digitalpensjonatet eller på et annet nettsted, er hyperlenken ”Søk” plassert i denne kolonnen. Ved å klikke på denne kommer du rett til søkesiden på det aktuelle nettstedet.

Komplett statusinformasjon

Ved å klikke på en av hyperlenkene W eller S i den spesifiserte registreringsoversikten, får du i et eget vindu opp all den (status)informasjonen databasen inneholder om den aktuelle registreringen. Klikk på W gir informasjonen i DISregs webformat, mens S gir den i et bedre utskriftsformat. Den komplette informasjonen om registreringen er delt inn i fire avdelinger nedover siden:

”Om kilden” inneholder informasjon om kilden og den underliggende listen.

”Om registreringen” inneholder informasjon om selve registreringsarbeidet pluss resultatene (produktene) av dette.

”Om registreringsforetaket” inneholder informasjon om det koordinerende lokallaget i DIS-Norge og det underliggende foretaket/gruppen.

”Deltakere i foretaket/gruppen” inneholder navn på og andre opplysninger om de personene som deltar i registreringsarbeidet innenfor dette foretaket/gruppen.

 

Modul 2: Innlegging og oppdatering

DISregs modul for innlegging i og oppdatering av den bakenforliggende databasen er som sagt kun åpen for autoriserte brukere med tildelte privilegier. Hvis du er en slik bruker, kommer du inn i denne modulen ved å klikke på lenken ”Innlegging og oppdatering” på startsiden. Du kommer så inn på siden med overskriften ”Oppdatering av kilderegistrerings­oversikt”. Hvis du ikke er innlogget på forhånd, får du først opp et vindu for innskriving av brukernavn og passord. Brukernavnet her er ”dnxxxxx”, der xxxxx er ditt medlemsnummer i DIS-Norge (eventuelt med en 0 først for å få fem siffer).

 

 

Mer om denne modulen for dem som er logget inn.

 

 

© 2004 DIS-Norge

DIS-Norges aktivitetsutvalg for kilderegistrering

Lars Nygaard, 4. mars 2004.