DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2010

Annonser i Slekt og Data

Prisliste for annonsering i Slekt og Data.

1/1 side Kr. 8.900,- Bakside
1/1 side Kr. 6.900,- Tekstside
1/2 side Kr. 4.140,- 60% av helside
1/4 side Kr. 2.480,- 60% av halvside

Rabattsystem:

1. Annonse: 0%
2. Annonse: 20%
3. Annonse: 30%
4. Annonse: 40%

Rubrikkannonser:

Små rubrikker (24-30 på siden) Kr. 1.990,-
Store rubrikker (16-20 på siden) Kr. 2.990,-

Prisene forutsetter ferdig original.
For bestilling av annonse, ta kontakt med DIS-Norge, Slekt og Datas kontor på kontor@disnorge.no eller på telefon 22 42 24 00.

 

Formålsparagraf

Slekt og Data har som grunnsyn å arbeide for

 • å gi medlemmene gode kunnskaper om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning
 • å være den viktigste kanalen ut til medlemmene ved siden av Internettsidene til DIS-Norge
 • å være et bindeledd mellom DIS-Norge og medlemmene

Bladets målgruppe er primært DIS-Norges egne medlemmer. Utgiver har som redaksjonelt mål å bidra til

 • økt kompetanse om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning
 • økt kunnskap om DIS-Norges aktiviteter og virksomhet
 • at slektsfaglig virksomhet i Norge holder et høyt faglig nivå
 • at medlemmene kan oppleve glede over både egen aktivitet og fellesskapet i organisasjonen

Innholdet skal favne artikler og annet stoff innenfor følgende områder:

 • slektsforskning, personalhistorie og familiehistorie
 • lokalhistorie og andre relevante emner som er av interesse for slektsforskning
 • bruk av IKT til innsamling av kildemateriale, til systematisering, gjenfinning og presentasjon, men også til kommunikasjon mellom
 • medlemmene, og til distribusjon og formidling av kunnskap og informasjon
 

Innholdsoversikt

Innhold i årgang (nummer):

1990: ( 1, 2 )
1991: ( 1, 2, 3, 4 )
1992: ( 1, 2, 3, 4 )
1993: ( 1, 2, 3, 4 )
1994: ( 1, 2, 3, 4 )
1995: ( 1, 2, 3, 4 )
1996: ( 1, 2, 3, 4 )
1997: ( 1, 2, 3, 4 )
1998: ( 1, 2, 3, 4 )
1999: ( 1, 2, 3 og 4)
2000: ( 1, 2, 3, 4 )
2001: ( 1, 2, 3, 4 )
2002: ( 1, 2, 3, 4 )

 

Slekt og Data

Forside

Slekt og Data er DIS-Norges medlemsblad, og kommer ut med 4 nummer pr. år. Slekt og Data er den viktigste kanalen fra organisasjonen og ut til medlemmene. Medlemsbladet skal gi medlemmene god kunnskap om relevante tema for slektsforskning og data, men også være et blad for og om medlemmene.

Det er mulig for institusjoner som for eksempel bibliotek og arkiv å abonnere på bladet for kr 450 pr år.
Abonnement tegnes ved å sende en henvendelse til DIS-kontoret:
kontor@disnorge.no

Her finner du utgivelsesinformasjon, indeks til tidligere utgaver. Du som er medlem kan laste ned bladene som PDF filer nedenfor etter å ha logget inn.

 

Posisjonering ved hjelp av GPS

 

Bjørn Geirr Harsson, sjefsingeniør i Statens kartverk Geodesidivisjonen

2004-01-18

1.Hva er GPS?

For de som ikke er inne i terminologien kan nevnes et GPS står for Global Positioning System, og på norsk ville vi si at det er et globalt satellittbasert navigasjons- og stedfestingssystem. Menigmanns nytte av GPS ligger i det at vedkommende med en liten håndholdt GPS-mottager kan lese ut av displayet koordinatene på stedet med noen få meters nøyaktighet. Før vi går nærmere inn på utnyttelsen av GPS, kan vi se litt på hvordan systemet fungerer.

 

Lyd som slektshistorisk kilde

I årenes løp er det mange som i en eller annen form har foretatt lydopptak av sine nærmeste, spesielt barn, men også intervjuer av familiemedlemmer, eller opptak av radioprogrammer etc. folk har vært med i. Denne kilden vil være mer og mer verdifull ettersom tiden går, og det er viktig å sikre den for ettertiden. En må gå ut fra at fremtidige slektsprogrammer vil ha muligheter for lyd og video, og allerede i dag er det mulig å produsere en slektsbok på CD eller lagt på nettet med alle multimediafasiliteter.

Lagring og konservering

Når det gjelder lagring og oppbevaring av lyd på kassetter og lydbånd, er det særlig 2 forhold som gjør seg gjeldende: smitting og svekking.

 

Multimedia - en annen måte å presentere slekta på

Multimedia i slektssammenheng - de fleste tenker vel ikke over det, men tradisjonelt har dette begrenset seg til bilder satt inn i slektsprogrammer eller utskrevne slektsbøker.  Men hvorfor stoppe her?

Hva med video-opptak av dine nærmeste, for ikke å snakke om gamle film- eller lydbåndopptak av bestefar eller oldemor? Ville ikke det være fantastisk å ha med dette inn i slektsprogrammet eller distribuert sammen med dine slektsdata på en CD til slekt og familie?

Vi har også med posisjonering - dvs at du ved hjelp av GPS kan fastsette posisjonen til f. eks husmannstua som forsvant for 100 år siden.

 

Årsberetning 2002 DIS-Hordaland

Styrets årsberetning for 2002Styret har i året 2002 bestått av: Leder Renathe-Johanne Wågenes, nestleder Jarle Hannisdal, sekretær Kenneth Bratland, kasserer Johan Ludvig Kvamme, varamedlem Sølvi Arntzen, varamedlem Magnus Asbjørnsen. Styremedlem Tore Kristiansen måtte trekke seg halvveis i året.
Revisor: Tor Hauge.
Valgkomite: Erik Angell-Hansen, Alf-Egil Skjeldestad.
DIStreff-fadder: Alf-Egil Skjeldestad.
Webmaster: Einar Balle.
Kilderegistreringskoordinator: Magnus Asbjørnsen.

Medlemmer: Ved årsskiftet er vi ca 620 medlemmer.
 

Lokallagsregnskap 2001 for alle lokallagene

 

 

Årsberetning 2001 DIS-Oppland

REFERAT FRA ÅRSMØTET I DIS-OPPLAND, 24. FEBRUAR 2001

Sted: Bjørns Kro, Lillehammer

DAGSORDEN:
 1. Valg av møteleder og referent
 2. Regnskap for siste kalenderår
 3. Revisors beretning
 4. Godkjenning av årsberetning og regnskap
 5. Forslag fra medlemmene
 6. Godkjenning av nye vedtekter for DIS-Oppland
 7. Budsjett
 8. Valg av styre
 9. Valg av revisor
 10. Valg av valgkomité på tre medlemmer

Knut Berg åpnet møtet og orienterte om styrets aktiviteter i foregående år.