DIS-Norge
 
  English Norsk  

mars 2011

Digitale bøker på Nasjonalbiblioteket er gull verd!

Jeg la ut informasjon om de digitale bøkene på Nasjonalbiblioteket i en tidligere nyhet, her kommer en liten oppfølger.

En veldig nyttig funksjon som ikke ble nevnt da var at man kan få verdifulle treff ved søk på slektsnavn!

Jeg kan vise dette via et eksempel.
søkesiden til Nasjonalbiblioteket søkte jeg på Økset (et gårdsnavn fra Elverum).

På menyen til venstre kan du klikke på "Digitalt tilgjengelig" sånn at kun de bøkene man kan få opp digitalt kommer fram på en treffliste.

På mitt eksempel går jeg til treff nr 2; "Jømna, Melåsberget", som er en bygdebok fra Elverum.

Når jeg åpner denne boken ser jeg det er noen gule lapper øverst til høyre. Disse markerer hvor i boken jeg har fått treff på søkeordet mitt, i dette tilfelle "Økset".

 

X

mt-haplogruppe X er en sjelden dattergruppe av makrohaplogruppe N som må ha vært vanlig i Europa i steinalderen. X oppsto for ca 30 000 år siden, har svært vid utbredelse, og er en av gruppene som fins blant amerikansk urbefolkning. Man antar at X kom til Europa svært tidlig og hadde større utbredelse i steinalderen enn i dag. Dette gjelder også søstergruppene I og W.

mtDNA X

I Norge

Her i landet tilhører omkring 2 % av befolkningen denne gruppen.

Arkeologisk DNA

Eldste kjente funn er X2 fra Eulau i Tyskland datert til 2600 f Kr (Haak 2008).

Forskning

Shlush (2008) har studert haplogruppe X blant Druze i Midtøsten.

mtDNA X-prosjektet på FTDNA har en del mer informasjon.

 

W

mt-haplogruppe W er en av dattergruppene til makrogruppe N, sammen med søstergruppene I og X. Disse må ha vært svært mye vanligere i Europa i steinalderen enn i dag. W oppsto sannsynligvis for 23-24 000 år siden. Den fins over store områder i Eurasia, men er sjelden i alle områder. Høyest forekomst er i Nord-Pakistan.

I Norge

Omkring 2 % av dagens nordmenn tilhører W.

Arkeologisk DNA

Det eldste funn vi kjenner til er fra Derenburg-Meerenstieg i Tyskland, datert til 5000 f Kr (Haak 2010).

Forskning

Det er gjort lite forskning pr i dag på denne gruppen.

mtDNA W-prosjektet på FTDNA har egen nettside og en del mer informasjon.

 

 

I

mt-haplogruppe I er en sjelden gruppe som fins i flere deler av Europa. Den oppsto trolig for 30 000 år siden et eller annet sted i Eurasia. I er er en av dattergruppene til makrohaplogruppe N som var vanlig i steinalderen, men nå er meget sjelden. Andre dattergrupper av mt-hg N er W og X. I er noe mer vanlig i Skottland, Norge, Sør-Finland, Ukraina, Hellas og Vest-Anatolia enn i resten av Europa.

I Norge

Det ser ut til at I har noe større utbredelse i Norge enn i de fleste andre deler av Europa, og omfatter trolig 2-3 % av befolkningen her.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn av mt-hg I vi kjenner til er fra Barcelona, Spania, datert til ca 3500-3000 f Kr (Sampietro 2007). Den er også funnet i Eulau i Tyskland, 2600 f Kr (Haak 2008), Kasakhstan, 1400-100 f Kr (Lalueza-Fox 2004) og i Bøgebjerggård i Danmark (Melchior 2008), ca 2000 år gammel gravplass.

Forskning

 

U4

mt-haplogruppe U4 er en dattergruppe av U. Den er blant de eldste i Europa og var vanlig blant de tidlige jegerfolkene som befolket Europa før jordbruket. Den er beregnet å ha oppstått for rundt 30 000 år siden, og er mest vanlig i Øst-Europa, Sentral- og Øst-Asia.

I Norge

Omkring 3 % av alle nordmenn tilhører mt-haplogruppe U4.

Arkeologisk DNA

De fleste eldste funn av arkeologisk mtDNA gjort i Europa er haplogruppe U og undergruppene U5 og U4. U uten spesifisert undergruppe er funnet i Malaga, Spania datert til 18 000-15 000 f Kr, og Hohler Fels, Tyskland datert til 13 400 f Kr. Eldste daterte funn av U4 er fra Bad Dürrenberg, Tyskland, 6850 f Kr (Bramanti 2009).

Forskning

Malyarchuk (2004) har studert U4 og utbredelsen østover, særlig i Sibir. I (2008) kom Malyarchuks team med en enda større studie som blant annet tok for seg utbredelsen av U4 i Europa.

mtDNA U4-prosjektet på FTDNA har mange lenker til mer stoff.

 

 

 

V

mt-haplogruppe V fins hos omkring 4 % av den europeiske befolkning. Den er en dattergruppe av HV, og antas å ha oppstått under forrige istid på Iberiahalvøya, for ca 12-15 000 år siden. Den er svært vanlig blant baskere.

I Norge

Her i landet er V svært vanlig blant samer, og omfatter nesten 40 %. Den fins også i resten av befolkningen, men i sjeldnere utstrekning.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn av V er fra Portugal og dateres til rundt 5000 f.Kr. (Chandler 2005). V er også funnet i utgravninger på Gotland, datert til rundt 2800 f.Kr. (Malmström 2009).

Historiske og berømte personer som tilhører V

Benjamin Franklin og den irske rockeartisten Bono tilhører begge mt-haplogruppe V. Mer informasjon på Wikipedia.

Forskning

Mye av forskningen på mt-haplogruppe V har fokusert på baskerne.

 

K

mt-haplogruppe K er en undergruppe av U8. Den har utbredelse i Europa, Asia og Nord-Afrika. I likhet med mange andre haplogrupper har den trolig oppstått i Midt-Østen, og kan være rundt 12 000 år gammel. Rundt 6 % av europeere tilhører K, men med mye høyere hyppighet i Syria, Libanon, Palestina, Kurdistan og blant Ashkenazi-jøder (32 %, undergruppe K1a1b1a). I Europa er den vanligst i Bretagne, Bulgaria og Norge.

Lenke til kart over mtDNA K utarbeidet av SMGF.

I Norge

K er altså vanligere i Norge enn i det meste av Europa og ca 13 % av alle nordmenn tilhører denne gruppen.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn vi har av mtDNA K er fra Tell Ramad, Syria datert til 6000-5750 f Kr (Fernández 2005), og fra Tyskland, fra 5500 f Kr (Haak 2008). K er også funnet på Gotland, Sverige datert til 2800-2000 f Kr (Malmström 2009).

Det mest kjente medlemmet av mt-haplogruppe K er nok 5000 år gamle Ötzi funnet i en isbre i Alpene.

Forskning

 

J

mt-haplogruppe J oppsto i Midt-Østen noe før eller samtidig med jordbruket, og spredte seg over hele Europa med denne nye teknologien. Den stammer fra modergruppe JT som delte seg i J og T for mellom 14-32 000 år siden. Fire femtedeler av alle J tilhører undergruppe J1 som fins over hele Europa, mens J2 er vanligst i området Spania-Sardinia-Hellas. J1b1 er nesten bare funnet i Skottland.

I Norge

Mellom 10 og 15 % av den norske befolkningen tilhører denne haplogruppen.

Arkeologisk DNA

Det eldste funn av J* er gjort i Tyskland og datert til 5500 fKr (Haak 2005). Det er også funnet J fra rundt 3000 f Kr i Barcelona, Spania, og i Sverige.

Levningene av Richard III av England tilhører mt-haplogruppe J, testing er gjort av beinrester fra hans grav og to nålevende etterkommere i samme direkte morslinje.

Forskning

Ian Logan gjorde en stor studie av mt-haplogruppe J i 2006, publisert i Journal of Genetic Genealogy.

 

T2

mt-haplogruppe T2 er en undergruppe av T, som man antar oppsto i Midtøsten for omkring 47 500 år siden. T2 er trolig omkring 45 500 år gammel. Den er relativt vanlig i Europa i dag, og den spredte seg utover i Europa hovedsaklig med utbredelsen av jordbruket.

Hvilke SNPs som definerer undergruppene kan ses på Phylotree.org.

I Norge

T2 er ganske vanlig i Norge med rundt 10 % av befolkningen. Søstergruppen T1 er sjelden, men fins også.

Arkeologisk DNA

De eldste funn av T2 er fra Syria og datert til 7400-6700 år gammelt. I Europa er funn i Moravia og Tyskland fra ca 5000 f. Kr de eldste vi kjenner til.

Berømte og historiske personer som tilhører T2

Jesse James skal ha tilhørt mt-haplogruppe T2, basert på sammenligning av DNA fra gravåpning og nålevende slektninger. Les mer her.

Forskning

 

U5

mt-haplogruppe U5 regnes som den eldste haplogruppen i Europa. Denne har oppstått her for mellom 37 000 og 55 000 år siden (Soares 2010), og var helt dominerende på det europeiske kontinent i før-neolittisk tid, altså før jordbruket kom til Europa.

Utbredelsen i dag spenner over store geografiske områder, fra samer på nordkalotten til nordafrikanske berbere.

Haplogruppe U inneholder en mengde undergrupper, hver definert av forskjellige mutasjoner. Phylotree har en oversikt her som oppdateres jevnlig (van Oven).

U5 er delt i to hovedgrupper, U5a og U5b, og disse splittet lag for rundt 27 000 år siden (Malyarchuk 2010).

I Norge

Rundt 10 % av dagens nordmenn tilhører U5. Blant folk med samisk opphav er tallet opp i rundt 40 %.

Arkeologisk DNA

Det er funnet svært mange eksempler på arkeologisk U5, som viser at denne mt-haplogruppen var den dominerende blant de tidlige jakt- og fangstfolkeslag i Europa før jordbruksrevolusjonen.