DIS-Norge
 
  English Norsk  

Et register over slekter som er omtalt i privatarkivene i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo

Samlet og organisert av Norunn Klettum

Selve registeret finner du her

Norunn Klettums forord

Dette registeret er utarbeidet over tid ved at jeg har arbeidet med de forskjellige privatarkivene som var innlevert før 1992 og som finnes i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. Mange av arkivene har ikke noen form for registre og det gjør det vanskelig å vite om det er noe av interesse når det er en spesiell slekt vi er interessert i. Flere privatarkiver har registre som gjør at tilgjengeligheten for opplysningene som finnes der er lettere. Men det har også vært et savn at registrene ikke har vært samordnet slik at det ville være enklere å få en oversikt over hvilke arkiver som innholder opplysninger om bestemte slekter og familier.

Dette registeret er utarbeidet gjennom flere trinn:

  • Ført inn på data de registrene som finnes for de forskjellige privatarkivene
  • Gått gjennom de privatarkivene som ikke har noen registre og vurdert hvilke slekter og familier det finnes opplysninger om i arkivene.
  • Lagt slektsnavnene og familienavnene inn på data
  • Samordnet alle slektsnavn / familienavn til ett  fellesregister.

Denne framgangsmåten har ført til at de registre som har vært fra tidligere har blitt ført inn uten noen form for vurdering av hvor mye opplysninger som kommer fram i kilden. For eksempel er det i registeret for privatarkiv 51 (Lassens Samlinger) ført inn alle navn som forekommer, selv om det noen ganger bare viser til et notat om en slekt, familie eller enkeltperson. Men i de tilfellene jeg har gått inn i privatarkivene som tidligere ikke har hatt noen registre, har jeg vurdert ut fra hvor mye som er om slektene. Jeg har forsøkt å gi en slags pekepinn om hvor mye stoff som er der, ved at jeg har satt «- familie» etter slektsnavnet hvor det er ca. 3 generasjoners opplysninger  og  «- slekt» etter slektsnavnet der det er mer enn 3 generasjoners opplysning.. Det er klart at en annen kanskje ville vurdert på en annen måte, men da det ville blitt altfor omfattende å føre inn alle slektsnavn som forekommer i privatarkivet, måtte jeg forsøke å gjøre en form for selektering. Jeg håper at dette fellesregisteret vil være til hjelp ved forskning av slekter og familier .

Kommentarer om de forskjellige privatarkiver som finnes i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo.

Dette registeret innholder ca. 19.000 navn-henvisninger til navn/familier /slekter som forekommer i privatarkivene i Oslo. Som nevnt i forordet, der det har vært et register til den private samlingen, er det ført inn uten vurdering av hvor mye opplysninger som har eksistert i samlingen. Der det ikke har eksistert et register, har jeg gått igjennom samlingene og tatt ut slektsnavn hvor det har framkommet opplysninger om minst 3 generasjoner eller, i enkelte tilfeller, svært gode familieopplysninger. Eksisterende registre som ved samlinger som f.eks. Lassen's og Delgobe's, kan slektsnavnet vise til kun et notat, da det ikke er noe annet krav ved registeret enn at navnet forekommer i samlingen.

I kommentarene nedenfor vil det som oftest komme fram hvilke samlinger som har hatt registre tidligere. Ellers vises til katalogene i Statsarkivet og  Riksarkivet i Oslo. Som nevnt i forordet, for å indikere hvor jeg har vurdert, har jeg skrevet  «-- familie»  etter slektsnavnet hvor det innholder ca. 3 generasjoner, og «--slekt» etter slektsnavnet der det er  flere generasjoners opplysninger.

Ved lesning av registeret vil privatarkivet være enten nummerert eller navnet. Alle nummererte privatarkiv hører til Riksarkivet og er det nummerert med -0- og et navn  helt til høyre, hører det til Statsarkivet. Hvis det er skrevet et navn helt til høyre ved et privatarkiv fra Riksarkivet, indikerer det at registernavnet finnes under slektsnavnet til høyre.

Til slutt vil jeg be om  at dere må behandle disse privatarkivene med forsiktighet og omtanke.  Vis respekt for tidligere tiders slektsforskere!

Oslo, Oktober  2000
Vennlig hilsen 
 Norunn Klettum