DIS-Norge
 
  English Norsk  

Mandat for Etikkutvalget

"Etiske retningslinjer og verdinormer"

Bakgrunn

DIS-Norge har gjennomført en strategiprosess hvor flere nye tiltak er foreslått. Et av disse er at DIS-Norge skal utarbeide etiske retningslinjer og verdinormer for foreningen.

Prosjektoppdrag

Et ad-hoc utvalg kalt Etikk-utvalget skal utarbeide etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte til bruk i deres arbeid på alle nivåer i organisasjonen. I tillegg skal utvalget peke på etiske regler og normer som er aktuelle i slektsforskningsarbeidet og som er forankret i gjeldende lover og forskrifter.

Organisering

Etikkutvalget i DIS-Norge er et ad-hoc utvalg oppnevnt av styret i slektsforskerforeningen. Utvalget består av tre aktive og to konsultative medlemmer med representasjon fra begge kjønn og med medlemskap knyttet til ulike geografiske regioner av landet. Utvalget bestemmer selv sine arbeidsmåter, men styret regner med at mye av kontakten mellom medlemmene kan skje gjennom tilgjengelige telekommunikasjonsmidler. Utvalget skal i sitt arbeid legge til grunn gjeldende vedtekter og strategiske planer i DIS-Norge, samt utredninger og andre dokumenter som utvalgsmedlemmene har eller får kjennskap til.

Framdriftsplan og budsjettplan

Utvalget starter sitt arbeid snarest mulig etter at styret i DIS-Norge har godkjent mandatet. Det legges opp til en framdriftsplan som følger:

Tidsramme

Etikkutvalget skal før utgangen av mars måned 2009 fremme skriftlige forslag til etiske retningslinjer og verdinormer for arbeidet i DIS-Norge.

Budsjettramme

Det forventes ikke at arbeidet i utvalget medfører behov for spesielle budsjettmidler.

 

 

30. november 2008