DIS-Norge
 
  English Norsk  

ØKONOMI - Strategisk mål: Robust finansiering

I dag er DIS-Norge i stor grad finansiert fra medlemskontingenten. Det er riktig hyggelig fordi medlemmenes bidrag er det som gjør at vi kan holde i gang den virksomheten vi driver og dermed de tilbudene som kommer til medlemmene. Men det er viktig at vi får flere finansieringskilder og etablerer en robust finansiering av foreningen. 

Kritiske suksessfaktorer:

1)       DIS-Norge må ha flere ben å stå på økonomisk (ikke ensidig avhengighet av medlemsinntektene)

 2)       Må ha kunnskap om støtteordninger 

3)       Må ha kunnskap om annonsører, sponsormarkedet og lignende 

4)       Må synliggjøre aktivitet og finansieringsbehov i offentlige kretser 5)       Må øke aktiviteten i forhold til kommuner og andre lokale finansieringsmuligheter

Aktivitet:

Ansvar Tid Påg./utf.

Tiltak 1:

Vi skal utarbeide og selge fagbøker. Første prosjekt er: håndbok i hvordan lage slektsbok / presentere slektshistorie

S/multim 2009 Bok under arbeid

Tiltak 2:

Vi skal sette ned en ad-hoc gruppe som skal utarbeide en oversikt over potensielle støtteordninger på landsnivå, fylkesnivå og lokalt, samt andre mulige finansieringskilder

FU+ 2009  

Tiltak 3:

Vi engasjerer en eller to medlemmer som jobber med å få fram sponsorer og annonsører både i Slekt og Data og på nettet

n-red/red 2008  

 

ØKONOMI - Strategisk mål: Optimal ressursbruk

Ressursene våre må brukes riktig og de må brukes fornuftig. Dette er nådvendig for at vi skal få mest mulig ut av de kronene foreningen disponerer. Midlene våre må brukes til beste for medlemmene og slik at vi hvert budsjettår gjennomfører flest mulig tiltak innenfor de rammene som er lagt.

Kritiske suksessfaktorer:

1)       Må klare å omsette penger til styrt handling

2)       Styret må tørre å prioritere3)       Budsjettet må gjenspeile prioriterte aktiviteter

4)       Organisasjonen må ha respekt for budsjettet og for rapporteringsfrister 5)       Styret må få tidlig tilbakemelding på endring/forsinkelse i budsjetterte tiltak slik at budsjettmidlene raskt kan omfordeles og settes inn i ”produksjon” (være proaktiv)6)       Må styre bruken av driftskostnader (vurdere alternative måter å bruke ressursene på – hva gir mest – kan vi kjøpe tjenester) 

Aktivitet:

Ansvar Tid Påg./utf.

Tiltak 1:

Vi skal utarbeide klare retningslinjer for pengebruk (utforme gode regler og informere om dem)

K i samarbeid med FU 2008   

Tiltak 2:

Vi skal vurdere hvordan de kontoransatte kan brukes på en mer effektiv måte, både i forhold til senteret og organisasjonen vår

FU 2008  

Tiltak 3:

Vi skal utarbeide rutiner for oppfølging og styring av utvalg (faste og adhoc) og prosjekter. Alle organer, fast eller tidsavgrenset, skal ha et mandat og en tidsramme

S/FU 2008  

Tiltak 4:

Vi skal sammen med NSF og OA sette ned en arbeidsgruppe som utarbeider strategier og mål for ”senteret” og hvilke resurser (penger og folk) som trengs for å realisere målet/tiltakene

S  + NSF og  OA   2008  

Tiltak 5:

Vi skal regelmessig konkurranseutsette kjøp av varer og tjenester som egner seg for dette (for eksempel regnskapstjenester og trykking). I 2008 gjelder dette regnskapstjenester og trykketjenester

K/FU løper Regnskapstjenester vurderes nå 

Tiltak 6:

Vi skal undersøke om det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig, å lage en betalingstjeneste som gjør det mulig å betale medlemskontingenten med avtalegiro/efaktura.

FU/internett 2008 Undersøkelser i gang

Tiltak 7:

Vi skal undersøke om det nye medlemmet ved innmelding kan velge om det vil ha tilsendt giro eller betale med kredittkort – vurdere efaktura

FU/internett 2008 Undersøkelser i gang

Tiltak 8:

Faste utvalg og større prosjekter skal rapportere på virksomhetsplan/prosjektplan og budsjett med spesielt fokus på regnskapsprognose ut året og avvik i forhold til virksomhetsplan innen utgangen av september.

AU/prosjekter 2009  

Tiltak 9:

Vi skal utarbeide et budsjett for DIS-Norge som gjenspeiler konkrete tiltak i DIS-Norges virksomhetsplan. Avvik som får regnskapsmessig konsekvens omfordeles eller finansieres av styret gjennom omprioriteringer eller bruk av fond minimum en gang i året (september)

S/FU Løper  

Tiltak 10:

Vi skal etablere et ”Nytt kostnadsområde”: prosjektmidler

S 2008  

Tiltak 11:

Vi skal etablere et ”Nytt kostnadsområde” for de større medlemsrettede kostnadene (server/slekt&data)

S 2008  

 

LEVERANSER - Strategisk mål: Attraktive medlemstilbud

Medlemmene er vårt grunnlag, vår viktigste ressurs og dem vi skal arbeide med og for. Derfor er det ikke unaturlig at det er denne bolken som er blitt størst med tanke på antall tiltak som er definert. Medlemstilbud kan ikke være statiske, det må foregå en utvikling og tilpasning over tid. 

Kristiske suksessfaktorer:

1)       Må være høy kvalitet og bredde på tilbudene (kvalitetssikret)

2)       Det skal ”lønne seg” å være medlem av DIS 

3)       Kunnskap om hva eksisterende og potensielle medlem-mer har forventninger om, har behov for  

4)       Medlemsfordeler/tilbud må synliggjøres ved informasjon 

5)       Enkle rettledninger (ikke for tekniske) 

6)       Medlemstilbud som gir netto tilgang av resurser (ikke trekker ressurser ut av DIS for eksempel medlemstilbud som krever stor arbeidsinnsats av ansatte) 

7)       Fungerende fadderordninger for tjenester  

8)       Slekt og data må ha høy kvalitet

Aktivitet:

Ansvar Tid Påg./utf.

Tiltak 1:

Vi skal utarbeide interaktive bruksanvisninger (demoer) på nettet for eksempel hvordan bidra til DIStreff, søking på nett, Lage enkle framgangsmåter: Ti tips, folketellinger 1 og 2, faktaark for nybegynnere. E-læringssystem må vurderes

Slektfag løper  

Tiltak 2:

Det nedsettes et utvalg for å foreslå flere attraktive medlemstilbud både fysiske og digitale, som også er lønnsomme for DIS-Norge

S 2009  

Tiltak 3:

Sørge for testtjeneste av gedcom import/eksport i slektsprogram

S løper  

Tiltak 4:

Seminar om norsk Middelaldergenealogi i samarbeid med NSF

Slektsfag 2008 avviklet

Tiltak 5:

Slektsfaglige sider på engelsk

Slektsfag løper  

Tiltak 6:

Vi skal forhandle lagringsplass for våre medlemmer på nettet for sikker oppbevaring av slektsdata og bilder

K 2008  

Tiltak 7:

Slekt og Data skal være det ledende fagbladet i Norge innenfor populærvitenskaplig formidling av temaer knyttet til alle sider av slektsforskning

Red/S løper  

Tiltak 8:

Vi skal etablere kontakt med institusjoner som kan være viktige for å finne slektskilder; RA, NB, ABM

S løper  

Tiltak 9:

Lage kursplaner for nybegynnerkurs og andre utvalgte tema. Videreformidle Slektsskolen fra Slekt og Data

Slektsfag 2009  

Tiltak 10:

Utvikle tilbud til erfarne slektsforskere

Slektsfag 2010  

Tiltak 11:

Etablere nettverk om bergverksslekter

Slektsfag 2008  

Tiltak 12:

Etablere kilde over kilder. Referanseliste over lite brukte kilder

Slektsfag 2010  

Tiltak 13:

Automatisk abonnementsordning for bestilling av nyheter til medlemmene (epost)

internett   Lanseres nå

Tiltak 14:

Etablere ordning for anbefaling av nettbaserte slektsprogram

S 2009  

Tiltak 15:

I samarbeid med RA starte nytt prosjekt for registrering av kirkebøker i Norge

S 2008  

Tiltak 16:

Gjennomgå DIStreff og reetablere det som en brukervennlig løsning, søke felles nordiske løsninger og databaseløsning

S 20082010  

Tiltak 17:

Utdanning som slektsforsker

S/Slektfag

2008

Kursplan/pensum i utvikling

Tiltak 18:

Forut for lansering av nye tilbud skal styret vurdere og beslutte om tilbudet skal gjelde kun for medlemmer. Vi skal differensiere de digitale tilbudene slik at medlemmer har klare fordeler fremfor ikke-medlemmer

S løper  

Tiltak 19:

Enkle rettledninger (ikke for tekniske) skal lages for våre viktigste tilbud

Internett/slektfag/multim/K løper  

Tiltak 20:

Etablere og vedlikeholde fadderordninger for sentrale tjenester:

DIStreff

Ulike slektsprogram

Gravminneregistrering

Registrering av kirkebøker (kilderegistrering)

FU løper  

Tiltak 21:

Utvikle nettbasert begynnerkurs

S/Slektfag 2010  

Tiltak 22:

Testamentering av slektsforskermateriale/f amilieminner skal utredes og tilbys medlemmene. Det må utvikles et system for dette formål

S 2010  

Tiltak 23:

Medlemsfordeler/tilbud må synliggjøres ved informasjon både i papir og digital form

K løper  

Tiltak 24:

Tilby ”reise til Amerika for slektsforskere”

S/K 2010  

 

LEVERANSER - Strategisk mål: Enhetlig synliggjøring

Synliggjøring vil si hvordan vi framstår overfor andre. Dette gjelder både om vi er synlige eller ikke og hvordan vi er synlige. Hvis vi framstår som mange forskjellige enheter, hver liten gruppe med sin spesielle merkelapp, har vi mindre mulighet til å vise hva vi står for og hvem vi er sammen med. Mange inntrykk kan virke forvirrende.

Kristiske suksessfaktorer:

1) Synlig i det off. rom (f. eks låne en slektsforsker)

2) Enhetlig nettsider for hele organisasjonen
(reflekterer DIS-familien)

3) DIS framstår enhetlig på alle plan (bygge merkevaren DIS slik at vi blir lett gjenkjennelig)

Tiltak 1:

Aktivitet:

Ansvar Tid Påg./utf.

Vi skal lage et felles opplegg for Slektsforskerdagen med kjent tema for de kommende 2-3 år. Det skal våre til hjelp for sentralt/regionalt/lokalt nivå

S 2008 Forslag fra nedsatt gruppe foreligger

Tiltak 2:

Vi skal sikre enhetlig layout på nettsidene for alle ledd i organisasjonen (det skal ikke være tvil om hva som er DIS-Norges sider)

S/n-red 2008

Tiltak 3:

Vi skal bygge merkevaren DIS-Norge

S løper

Tiltak 4:

DIS-Norge skal framstå enhetlig på alle plan (bygge merkevaren DIS-Norge slik at vi blir lett gjenkjennelig)

Alle løper

Tiltak 5:

Vi skal medvirke til at Slekt og Data kan samkjøre artikler med Genealogen og på sikt bli et felles fagblad for slektsforskere i Norge

Red/S 2010

Tiltak 6:

Vi skal være synlige i det off. rom (f. eks låne en slektsforsker)

Slektfag løper

Tiltak 7:

Vi skal delta med aktiviteter sentralt og regionalt/lokalt knyttet til Kulturminneåret 2009

S 2009 Møte med organisator for året avviklet

Tiltak 8

Det etableres felles utseendemal for alle nettsider under disnorge.no slik at besøkende kjenner seg igjen og hele tiden ser at de besøker disnorge.no.

n-red/internett 2008
 

GOD PÅSKE

Da nærmer neste store høytid seg og mange får en velfortjent ferie med eller uten slektsaktiviteter. Jeg benytter anledningen til å ønske alle en riktig God Påske!

 

Organisasjontilpasninger fortsetter

Nå har vi stort sett landet overgangen til prosjekter og at disse viderefører flere av oppgavene som tidligere lå under aktivitetsutvalg. Riktignok må vi jobbe mer med mandater og bemanning, men min oppfatning er at vi har kommet inn i en ny arbeidsform.

Men i dag slutter ikke organisasjonsendringer med praktisk tilrettelegging og beslutninger. Dette skal også gjenspeiles i organisasjonskart, hjemmesiders oppbygning og presentasjoner må bygges om. Dette har jeg diskutert med Jan i dag og vi har startet forberedelsene for å gjennomføre endringen også på hjemmesidene våre. Vi har bestemt oss for å bruke noe tid på planlegging slik at det kan ta noe tid før all informasjon på sidene våre samsvarer med hvordan vi har besluttet at vi skal se ut.

 

Student midt i landsmøteforberedelsene

Det å være student på NTNU og være basert i Trondheimsområdet nesten ei uke rett før alle sakene til landsmøtet må avsluttes, har vært litt av en utfordring :)

Fredag eller lørdag meldte revisor at han trengte underskrift fra alle styrets medlemmer på årsberetning og at han måtte ha den snarest. Det betyr lenge før de fristene vi hadde satt sjøl. Men med insats fra økonomileder som hentet meg i Hommelvik slik at vi sammen kom til Trondheim, skrev ut, fikk signert, skannet og postet. Da kom vi i mål med den biten.

Mandag morgen var det NTNU, men ferden dit gikk innom Espen som også måtte fram med penn og blekk. Lurer litt på hvordan denne beretningssaken hadde vært løst hvis jeg ikke tilfeldigvis hadde vært her oppe.

Så gikk fristen for styrets innsending av begrunnelser til 10-punktsplanen ut og jeg ser at det ligger mange svar i postboksen min. Rekker ikke behandle dem før jeg kommer hjem for studentaktiviteter tar mye tid. I går var vi ikke ferdige for å komme oss hjem før nærmere elve. Men da hadde vi også fått med oss et kurs i å lage tapas, laget noen av dem selv og til slutt fått det egenproduserte servert som dagens middag. Noen som lurer på hva jeg studerer? Emnet heter prosjektledelse! Det er mye som har endret seg siden jeg var ved univeristetet sist eller kanskje det heller er det at etter- og videreutdanningsstudenter må de ta annerledes hånd om - i konkurransen med øvrige tilbydere.

 

LEVERANSER - Strategisk mål: Gode eksterne relasjoner

Vi eksisterer i et samfunn og har en omverden. Noen av dem som fins i omgivelsene våre er viktigere enn andre. Dette har vi vurdert gjennom analysen av omgivelsene og kommet fram til at Riksarkivet/arkivverket, NSF og Nordiske kolleger kommer i en særstilling. Mange andre er det også som vi trenger pleie et forhold til. 

Kristiske suksessfaktorer:

1)       Må ha forståelse for den betydningen som eksternt nettverk har på alle nivåer i DIS

 2)       Ha en profil som gjør at andre oppfatter DIS som en interessant samarbeidspartner 

3)       Utnytte den innflytelsen som ca 8.500 medlemmer kan gi 

4)       Være inkluderende i forhold til andre organisasjoner (være synlig og interessant) 

5)       Vise respekt og være proaktive (påvirke) 

6)       Være aktive i samarbeidsfora og etablere kontakt for gjensidig nytte 

7)       Vi skal være inkluderende i forhold til andre organisasjoner 

 

Tiltak 1:

Aktivitet:

Ansvar Tid Påg./utf.

Vi skal prioritere hvem vi ønsker å samarbeide med og hva vi ønsker å oppnå (ønsket situasjon 2-4 år) – for å styrke samhandlingen med vårt eksterne nettverk.

S 2008 Vedtatt eksternanalyse

Tiltak 2:

Etablere prisordninger for publikasjoner

·         Bygdebok·         Slektsbok

S 2010  

Tiltak 3:

Delta på konferanse for kirkeverger eller arrangere møte for kirkeverger om gravreg

S 2010  

Tiltak 4:

Felles styremøte med NSF

S 2008 diskutert

Tiltak 5:

Vi skal utvikle kontakten med de nordiske slektsfaglige organisasjonene også med tanke på felles løsninger for medlemmene på nordisk plan – herunder: delta på større slektsfaglig samlinger i Norden og formidle informasjon og kunnskap om slektsforsking i Norge. I første omgang skal vi arbeide for å få vedtatt et formål og en handlingsplan for det internordiske arbeidet

S løper Presentert formålsdokument

Tiltak 6:

Fellestiltak – DIS-Norge skal komme med forslag om og invitere andre organisasjoner til fellestiltak, minst et tiltak pr år. Dette tiltaket bør følges opp regionalt og lokalt

S løper  

Tiltak 7:

DIS-Norge/regionalt/lokalt skal jobbe for å etablere nettverk for eksempel gjennom arbeidet med SFD

S/fylker løper  

Tiltak 8:

Kontakten med NSF skal bygges ut og felles løsninger skal velges der dette er naturlig

S/K løper  

Tiltak 9:

DIS-Norge skal etablere og øke kontakt med lokalhistorielag, dette gjelder også for det regionale og lokale nivå. Vi skal vurdere organisatorisk tilknytning hvis dette ønsket dukker opp

S løper  
 

Dagens tiltak på innlegget om LEVERANSER - strategisk mål: Nyttige og lett tilgjengelige nettsider

Tiltak

Aktivitet:

Ansvar Tid Påg./utf.

Tiltak 1:

Nettredaktørfunksjon etableres

S 1107 vedtatt

Tiltak 2:

Nettredaktøren gis anledning til å opprette en gruppe av nye medlemmer som hele tiden er reelt nye.

n-red 2008  

Tiltak 3:

Nettsider og nettjenester til regioner og lokallag skal være integrert i DIS-Norge sine sider også med omsyn til utforming.  Alle sider skal være fysisk plassert under disnorge.no

n-red/internett/S 2008 påbegynt

Tiltak 4:

 Det nedsettes et utvalg for å vurdere behov for tiltak og rutiner med tanke på datasikkerhet

S/internett 2010  

Tiltak 5

Det etableres et utvalg for å utvikle etiske retningslinjer og verdinormer for foreningen og for slektsforskning

S/slektsfag 2010  

Tiltak 6

Følge utviklingen innen slektsforskning både med omsyn til faglige diskusjoner og tekniske løsninger

S/slektsfag/internett/multim løper  

Tiltak 7

Arbeidet med å etablere en ”Felles norsk slektsforskerportal” startes opp

S/internett 2008  
 

LEVERANSER - Strategisk mål: Nyttige og lett tilgjengelige nettsider

Den første faktoren under leveranser gjelder nettjenestene våre. En organisasjon som vår med en server (filtjener) som hjerte, må sette krav her og jobbe med området kontinuerlig. Så langt har styret definert nedennevnte suksessfaktorer og listet opp en rekke aktiviteter som skal realisere eller føre til suksessfaktorene. Sikkert mulig å komme med mange fler. Men ikke minst ressurstilgang og begrensninger er noe styret også har prøvd å ta alvorlig. 

Kristiske suksessfaktorer:

1)       Web ansvarlig må forstå brukerens behov (eller brukerens opplevelse av weben)

 2)       Tiltalende nettsider 

3)       Gode rutiner for oppdatering og vedlikehold 

4)       Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet internt til å drifte nettløsningene 

5)       Nettsider og nett-tjenester til lokallag og lokalgrupper må være integrert i DIS-Norge sine sider også med omsyn til utforming 

6)       Må prioritere datasikkerhet 

7)       Brukervennlighet; at nettsidene er slik at

Ø       medlemmer raskt finner fram til den informasjonen de søker

Ø       potensielle medlemmer finner relevant informasjon, føler seg velkomne og får lyst til å melde seg inn

Tiltak se nytt innlegg.

 

Syndiker innhold