DIS-Norge
 
  English Norsk  

Dokumentasjon Augustus 2.1

 

Endringer i versjon 2.1 av Augustus
 
Av Gunnar Borvik og Lars Nygaard, 06.12.2010
 
Versjon 2.1 av Augustus er nå klar for bruk. Sammenlignet med versjon 2.0, som ble lansert den 24.04.2008, inneholder programmet en del utvidelser og forbedringer (feilrettinger) som vi regner med vil bli godt mottatt av brukerne. Her er de viktigste:
 
Nye valg ved eksport (se eksportdialogen):
 
Usikkerhetssjekk
Dette valget eksportereren XML-fil med endelse Usi.xml. Filen vil inneholde alle poster som inneholder usikkerhetstegnene '??' og/eller '@'. Tilbudet er først og fremst myntet på etterarbeidet som finner sted etter at filen er korrekturlest. Innholdet kan også være av interesse for korrekturleseren, slik at han/hun kan studere disse tilfellene nøye og kanskje eliminere usikkerheten.
 
Korrekturlogg
Dette valget eksportereren XML-fil med endelse Logg.xml. Denne må ses i sammenheng med 'Modus registrering' satt til 'Korriger'. Denne modusen bør alltid benyttes av korrektur­leser. Når korrigermodus er aktiv, vil dette framgå av radioknappen helt nederst på forsiden. Augustus lagrer da en kodet merknad om hva som er endret i de forskjellige felt i hver post. Merknaden legges i et felt kalt 'Korrektur'. Korrekturloggen angir først hvilken post endringen er foretatt i: Postnr, Løpenr, År og Dato. (I dødfødselstlisten er ikke Dato en del av felt­strukturen, og følgelig blank.) Etter denne referansen kommer innholdet i feltet 'Korrektur'. Loggen er først og fremst ment som hjelp til registratoren eller korrekturleseren, dersom en av disse ønsker å verifisere eller revurdere endringene. Men loggen kan også være av interesse i den senere behandlingen før filen overføres til Digitalarkivet. Symbolbruken i korrekturfeltet bør være selvforklarende. (Det må bemerkes at funksjonen egner seg mindre bra for feltet Merknader når merknaden er lang.)
 
Eksportfiler for skjermvising
Dette valget er ikke nytt, men har fått en utvidet funksjon. I tillegg til de ordinære feltene blir nå også feltet 'Korrektur' eksportert. (Dette skjer ikke i eksportene kalt 'Eksportfiler til Digitalarkivet e.a.’ og ’Eksportfiler for utskrift’.) Filen kan deretter re-importeres i Augustus hos en annen bruker, og således bringe loggen for korrektur­rettingene videre. Dette vil ofte være svært nyttig. Feltet ’Korrektur’ vises imidlertid ikke ved skjermvisning av filen. Dette er vurdert som unødvendig og lite ønskelig.
 
Datoregistrering
 
Kyrre-standarden foreskriver at datoer skal registreres slik de står i kilden, eventuelt med en oversettelse til numerisk dato i hakeparentes bak, f.eks. slik ’1. S i Advent [02.12]’. I stedet for en ”forhindringsløype” ved registrering av tekstlige datoer er det nå satt inn en ny sjekk­boks under ’Generelle innstillinger’ i programmet, kalt ’Advarsel ved feil format i dato’. Denne må sees i sammenheng med sjekkboksen ’Tvunget format på kjønn, dato, etc.’ lenger ned. Når begge er sjekket, oppfører programmet seg som tidligere. Med ’Advarsel...’ sjekket og ’Tvunget ....’ usjekket vil feltet for hoveddatoen (dåpsdatoen ved dåp osv.) ta i mot en tekstlig dato ved bare å gi én enkel advarsel. De øvrige datoene likeså, men uten advarsel. Og selv om sjekkboksen ’Tvunget...’ er usjekket, vil automatisk kontroll av kjønn utføres som før med varsel om formatfeil. Når begge boksene er usjekket, kan datoer skrives som tekst uten noen advarsel.
 
augustus.mdb
 
Versjon 2.1 av Augustus distribueres med en noe endret versjon av databasefilen, men filnavnet augustus.mdb er fortsatt det samme. Dette kan ikke endres. Brukeren må derfor ikke forsøke å åpne databasen fra Augustus 2.0 med versjon 2.1 eller omvendt! Brukeren anbefales å ta en sikkerhetskopi av databasefilen før han/hun begynner å bruke versjon 2.1. Da kan man senere på en enkel måte nullstille databasen igjen, når man eventuelt ønsker å fjerne eller rydde opp i gamle protokoller. Brukerne bør snarest flytte sine registrerte protokoller/lister over i den nye versjonen av databasen. Dette gjøres ved å eksportere aktuelle filer fra den gamle versjonen av programmet til XML-format og importere dem i den nye versjonen. Sjekk at uønskede endringer ikke er blitt gjort ved eksporten – jf. avsnittet om utbedring av import- og eksportfunksjonene nedenfor.
 
I en overgangstid kan brukere ha nytte av å ha både versjon 2.0 og 2.1 installert på sin data­maskin, men filene tilhørende de to versjonene må ligge i hver sin mappe (katalog) på harddisken. Det kan f.eks. lages en ny mappe Augustus2_1 i tillegg til mappen Augustus2, og program- og databasefilene tilhørende den nye versjonen legges der. Deretter kan det lages en snarvei fra skrivebordet til filen Augustus2.exe i den nye mappen. Vær oppmerksom på (og hold tungen rett i munnen) at begge versjonene legger sikkerhetskopi i den samme mappen, dersom mappenavnet (C:\Augustus2_skopi) ikke endres. Om det også benyttes samme målmappe for eksportfiler, kan det være hensiktsmessig å føre en logg over hva denne mappen inneholder av filer fra de ulike programversjonene.
 
augustus.mdb inneholder i tillegg til registreringene en del navn og begreper, samt innstil­linger i Augustus. Det anbefales ikke å endre denne filen direkte i MS Access.
 
Utbedring av import- og eksportfunksjonene
 
I versjon 2.0 av Augustus har det vært en del feil i import- og eksportfunksjonene. Bl.a. har importrutinen endret rollene til enkelte personer eller plassert dem i feil felter i skjemaet, særlig når sentrale personer (f.eks. far eller mor ved dåp) ikke er oppgitt i kilden og følgelig mangler i importfilen. Disse feilene er nå rettet opp. Importrutinen forholder seg nå kun til rekkefølgen på hovedpersonene og alle personenes rollebetegnelser. Personenes pnr i import­filen tas ikke hensyn til. For bipersoner har heller ikke rekkefølgen noe å si, det er rollebeteg­nelsene som gjelder. Det vil si at dåpsvitner (ved hjemmedåp), faddere og hjemmedøpere kan registreres om hverandre uten at dette blir endret ved etterfølgende eksport og import. Ved eksport tildeles alle personer nå pnr fortløpende. Uoppgitte personer (roller) blir ikke eksportert.
 
 
Noen mindre forbedringer
 
Hurtigtast Alt-T
Når brukeren på forsiden merker en protokoll og taster Alt-T vil spørsmålet ’...Vil du slette protokollen?’ komme opp. Default svar er nå ’Nei’.
 
Hurtigtast Alt-N (Ny post)
Hadde en feil i flyttelistene. Nå rettet.
 
Bevare postnummer fra en økt til neste økt.
Når en korrekturleser har kommet til en bestemt post og avslutter arbeidsøkten, vil ny start av programmet og valg av denne listen føre brukeren til den posten hvor arbeidet sist ble avsluttet.
 
”Lupefunksjon”
Dersom det i et felt skal registreres en opplysning som er mye lengre enn feltet på skjermen er beregnet på, kan brukeren taste F6 og få opp et ekstra vindu med et romslig felt for registre­ring av opplysningen. Opplysningen lagres ved klikk på OK, og første del av opplysningen vises i det ordinære feltet. Hele den lange opplysningen lagres dersom den ikke er mer enn 255 tegn lang (maksimal feltlengde for de fleste feltene i databasen). I motsatt fall kuttes den etter 255 tegn. Merknadsfeltet og korrekturfeltet har imidlertid ”uendelig” lengde i databasen.