DIS-Norge
 
  English Norsk  

Virksomhetsplan 2004

 

MÅL 2004-2005

 

 

TILTAK / AKTIVITETER

 

FORMIDLING

 

ANSVARLIG

BUDSJETT 2004

BUDSJETT 2005

1

Legge forholdene godt til rette slik at DIS-Norges Internett-server LinDIS kan utnyttes aktivt til web, e-post, e-postlister, chat og andre tjenester til nytte for medlemmene.

1.1

La Linpro AS ta seg av plassering, Internett-tilknytning, oppgradering av basisprogramvare, installasjon av ny programvare, overvåkning, backup og annen teknisk drift av/på serveren mot betaling.

Henvendelser mellom DIS-Norges Internett-utvalg og Linpro AS gjøres via e-postadressen

”dis-norge-ekstern@linpro.no”

Linpro AS og JE (DIS-Norge)

90.000

90.000

   

1.2

Utføre de driftsoppgavene som DIS-Norge selv skal ha ansvaret for på serveren, nemlig opprettelse og administrasjon av brukere, brukergrupper, diskplass, bruker­rettigheter, databaser (MySQL), e-post­kontoer, e-postlister m.m.

Skriftlig veiledning (”koke­bok”) i hvordan disse administratoroppgavene på LinDIS utføres i detalj, med henvisning til aktuell hjelp/litteratur (bøker/nettsteder) der det er nødvendig.
Må ajourføres tidlig i 2004!

JE, LN, AMB

  

 
   

1.3

Videreføre opplæringen av resten av Internettutvalget og de Internett-ansvarlige i lokallagene og aktivitetsutvalgene i de aktuelle verktøyene for lokal administrasjon av epost­kontoer og –lister og for utvikling og vedlikehold av tradisjonelle og mer avanserte (bl.a. databasebaserte) web-tjenester på serveren. Verktøyene er først og fremst Limacute, Mailman, Arkiweb, HTML, MySQL og PHP. Basis: Internett-konferansen 13-14.10. 2001 med utdelte veiledninger, eksempler og aktuelt fagstoff.

Ny Internettkonferanse høsten (okt/nov) 2004?

Skriftlig veiledning (”kokebokoppskrifter”) i bruk av LinDIS til aktuelle oppgaver. (Må ajourføres i 2004!) En samling interne web-sider med utfyllende veiledninger og henvisninger (lenker) til nyttige nettressurser for utnyttelse av de ulike verktøyene på serveren. E-postlisten ”internett-dl” for utveksling av erfaringer og spørsmål/svar mellom Internett-medarbeiderne. Tilhørende FAQ på de interne web-sidene.

Internettutvalget

(LN red. for skriftlig veiledning)

60.000

  

   

1.4

Svare på spørsmål, løse problemer og følge opp ønsker som resten av Internettutvalget og de Internett-ansvarlige i lokallagene og aktivitetsutvalgene har angående LinDIS' maskin- og programvare. Konsultere Linpro AS om nødvendig.

Brukerne melder spørsmål, problemer og ønsker til "lindis@disnorge.no", "webmaster@ disnorge.no", "internett-dl@disnorge.no" eller "DISweb-L@rootsweb.com". Tilbakemeldinger som personlig e-post eller svar til listene.

JE, LN

  

  

   

1.5

Sette i drift og ta i bruk ”content management systemet” Arkiweb for database­lagring og administrasjon av hoved­delen av DIS-Norges nettsted (dvs. unntatt spesial­tjenestene). Mål: januar 2004. (Arkiweb gjør det mulig for de formidlings­ansvarlige i DIS-Norges styre, administra­sjon, aktivitets­utvalg og (om ønskelig) lokallag å publisere informasjon via web uten å inneha HTML-kompetanse.)

Skriftlig innføring i bruk av Arkiweb, både som websider og som et separat dokument (Word/PDF). Oppfølging på neste Internett-konferanse.

LN (inntil videre) med konsulenthjelp av utvikler Jan Frederik Solem (om nødvendig)

15.000

 

15.000

   

1.6

Beholde de 6 domenenavnene DIS-Norge har anskaffet og ta dem i aktiv bruk ved behov.

Offentliggjøres via web, DISforum, Slekt og Data, Kvasir m.m. ved evt. bruk

Linpro AS (registrar)

2.000

2.000

   

1.7

Holde maskinvaren i DIS-Norges server LinDIS oppdatert og pålitelig

Informasjon via ”internett-dl”

Linpro AS og JE

5.000

5.000

2

Etablere et revitalisert og betydelig utvidet nettsted for DIS-Norge på LinDIS. Legge ned nettstedet på Nextras web-hotell.

2.1

Utarbeide og innføre en ny, fleksibel og brukertilpasset informasjonsarkitektur (sidestruktur, stoff­disposisjon) for nettstedet.

Arkiweb produserer en oversikts-webside som viser informasjonsarkitekturen (med lenker for direkte navigasjon)

LN

  

 

 

 

2.2

Konvertere, tilpasse og forbedre det meste av innholdet på DIS-Norges eksisterende web-sider ved overflytting fra Nextra-serveren til Arkiweb på LinDIS (jf. punkt 1.5).

 

Internettutvalget + de webansvarlige i aktivitetsutvalg og lokallag

 

  

   

2.3

Flytte domenenavnet ”disnorge.no” fra web-hotellet hos Nextra AS til den nye serveren. Si opp web-hotell-avtalen med Nextra så fort som mulig.

Lansering av det nye nettstedet via Slekt og Data, DISforum, News, Kvasir, Slekt Norge, lokalhistorie.no, Kulturnett Norge m.fl.

Linpro AS og JE

2.000

  

   

2.4

Ferdigstille og innføre DIS-Norges offisielle grafiske profil (webdesign) utviklet av Jane Østnes Hansen og LN på hele nettstedet (inkl. spes.tjenestene, ekskl. lokallagene).

Maler med tilhørende dokumentasjon og veiledning. Informasjon via ”internett-dl”.

LN, web-utviklerne

 

  

   

2.5

Gjennomføre felles brukeridentifisering og -autorisering for alle adgangsregulerte sider/tjenester på nettstedet. Aktuelle brukere: Medlemmer av DIS-Norge, samarbeidende foreninger og registrerte ”gjester”.

Maler med tilhørende dokumentasjon og veiledning. Informasjon via ”internett-dl”.

LN, web-utviklerne

  

  

   

2.6

Kvalitetssikre og forbedre web-tjenesten DISadmin for interaktiv innlegging, oppdatering og fremvisning av informasjon om medlemmer, foreningsorganer (lokallag, aktivitetutvalg osv.), tillitsvalgte, møter m.m. Både funksjonalitet og brukergrensesnitt.

Melde viktige endringer/forbedringer på nettstedets nyhetsside, i Slekt og Data, på DISdrift og DISforum.

AC, LN, JE

  

  

 

 

2.7

Videreutvikle Genress til en effektiv og fleksibel søke- og navigasjonsinngang til ulike typer nettilgjengelige ”ressurser” av nytte og interesse for slektsgranskere, f.eks. skannede primær­kilder, transkriberte primærkilder, kildekataloger, slekts­litteratur, lokalhistorisk litteratur(?), nettsteder/-tjenester osv. Genress skal også inkludere en oppslagstjeneste (brukere slår opp i kilder for hverandre) og en feilmeldingstjeneste.

Lansering via nettstedets nyhets- og hjemmeside, Slekt og Data, DISforum m.m.

EB, GT, AJ

Overordnet: LN

  

  

 

 

2.8

Utvikle og sette i drift en overordnet web-tjeneste ”Slektsforskere” (arbeidstittel) med ulike innganger til det materialet de enkelte slektsforskerne har samlet inn (DIStreff), arbeider med nå (Slektsforskerbasen), er på jakt etter (etter­lysninger) og formidler (egne slektssider på web) osv.

Lansering via nettstedets nyhets- og hjemmeside, Slekt og Data, DISforum m.m.

JE, EB, RBH, AC, HH

Overordnet: LN

  

  

 

 

2.9

Sette i drift og ta i bruk det web-baserte diskusjons­forumet Slektsforum, basert på programvaren Phpbb. Innhold: DISforum/DIScafe, News-grupper, etterlysninger og nye diskusjonsfora (både åpne og DIS-interne).

Lansering via nettstedets nyhets- og hjemmeside, Slekt og Data, DISforum m.m.

EB, JE

  

  

 

 

2.10

Utvikle og sette i drift ytterligere databasebaserte web-tjenester, f.eks. oversikt over kilderegistrerings­virksomheten i DIS-Norge (DISreg), registrerte (og evt. fotograferte) gravsteiner, indeks til Slekt og Data 1990-2002 og interaktiv veiledningstjeneste for valg av slekts­program (basert på DIS-Norges programevaluering).

Lansering via nettstedets nyhets- og hjemmeside, Slekt og Data, DISforum m.m.

Internettutvalget i samarbeid med andre aktivitetsutvalg

 

  

   

2.11

Få oversatt aktuelle web-sider og -tjenester til engelsk og etablere et engelskspråklig hjørne av DIS-Norges nettsted. (eget ”department i Arkiweb”)

Lansering via Slekt og Data samt internasjonale slektsportaler og søketjenester.

Internett-utvalget?

  

 

3

Holde informasjonen og tjenestene på DIS-Norges nettsted nær kontinuerlig oppdatert

3.1

Sørge for at alle sider/tjenester på nettstedet har en ansvarlig, og innføre faste oppdateringsrutiner

Gjenopprette funksjonen til ”nyhetsfuglen” som peker til en liste over web-sidene sortert etter oppdateringsdato? (Eksisterende funksjon i Arkiweb)

Internettutvalget og de web-answarlige i andre aktivitetsutvalg og lokallagene

2.000 (tellerskritt mm)

2.000

4

Tilrettelegge for bruk av faste e-postadresser til organer, funksjoner og tillitsvalgte i DIS-Norge

4.1

Administrere (opprette, endre, slette) og innskjerpe bruken (oppsamling/videresending) av e-postkontoer av typen ”leder@disnorge.no” knyttet til hoveddomenet ”disnorge.no” og lokallagens subdomener ”xy.disnorge.no”. Vedlikeholde effektive spam- og virusfilter rundt e-postkontoene.

Permanent oversikt over de faste e-postadressene på DIS-Norges nettsted. Oversikt i Slekt og Data en gang pr. år?

Påminnelser via DISdrift og DISforum.

AMB (postmaster) og

de epost-ansvarlige i lokallagene (Linpro for filtervedlikehold)

  

  

5

Etablere og drive distribusjonslister
(e-postlister) på LinDIS til dekning av foreningens behov

5.1

Sette i drift under Mailman e-postlisterne (”medl-dl”) for DIS-medlemmer tilknyttet de enkelte lokallagene (f.eks. ”medl-dl@ sf.disnorge.no”). For de lokallagene som ønsker det.

<som over>

AMB (listmaster), JE

  

  

   

5.2

Opprette og ta i bruk nye distribusjonslister (e-postlister) under Mailman for grupper som har et reelt behov for dette, f.eks. DIStreff-faddere, kilderegistratorer osv.

<som over>

AMB (listmaster) og ansvarlige i aktuelle aktivitetsutvalg

  

  

   

5.3

Flytte listene DISforum, DISdrift osv. fra Rootsweb til LinDIS/ Mailman når dette er hensiktsmessig.

Informasjon om eventuell flytting av lister via web, Slekt og Data og DISforum (på forhånd).

AMB, JE, AC

  

  

   

5.4

Oppgradere liste-programmet Mailman (og dermed Limacute) til nyere versjon som bl.a. har med fleksibel vedleggshåndtering.

Informasjon via ”internett-dl”.

Linpro AS

5.000

  

6

Drive og videreutvikle IRC-tjenesten DISchat for medlemskontakt innenfor (og utenfor?) DIS-Norge

6.1

Høste flere erfaringer med IRC som kontaktmedium, sette opp retningslinjer for bruken, veilede DIS-Norges medlemmer og tillitsvalgte i bruken og markedsføre tjenesten

Informasjon og markedsføring via DIS-Norges nettsted, Slekt og Data, DISdrift og DISforum.

HH, JE

  

  

7

Tilrettelegge for Internett-baserte kurs og opplæring innenfor DIS-Norge

7.1

Installere og sette i drift Moodle eller annen kursprogramvare på LinDIS (høst 2004)

Informasjon og veiledning via DIS-Norges nettsted, Slekt og Data, DISdrift og DISforum.

LN (inntil videre)

 

  

8

Opprettholde en god tone mellom deltakerne på DISforum og DIScafe, for på den måten å beholde listene som informative og samlende (hhv.) faglige og ikke-faglige fora for DIS-Norges medlemmer

8.1

Justere charterne for DISforum og DIScafe, innsette en anonym og diplomatisk listestyrer (”listestyrer@disnorge.no”), gå ut hyppigere i listen med veiledning/advarsler og reelt gjennomføre utestengelse for kortere eller lengre tid av personer som bryter charteret grovt eller gjentatte ganger.

Oppdatert charter (med kommentarer) formidles via web, Slekt og Data(?) og DISforum.

JE m.fl.

  

  

9

Bidra til å få besvart DIS-medlemmenes spørsmål, avklart deres misforståelser, økt deres kompetanse og formidlet til rette instans deres ønsker når det gjelder Internett og DIS-Norges Internett-tjenester.

9.1

Følge med på DISforum, Slektsforum og i relevante diskusjons­grupper (News) og der besvare spørsmål og formidle DIS-Norges meninger om og holdninger til de sakene som kommer opp angående Internett.

Svar/innlegg i diskusjonsforaene selv og eventuelt en FAQ-tjeneste under aktiviteten Internett på DIS-Norges web. Overordnet informasjonsformidling gjennom DIS-Norges web, Slekt og Data og kursvirksomhet.

JE m.fl.

  

  

   

8.2

Besvare e-posthenvendelser til DIS-Norges webmaster (webmaster@disnorge.no)

Personlige svar, stadig tilbakevendende spørsmål også til FAQ-side(r) m.m.

LN (videresending)

  

  

10

Skaffe inntekter for å redusere de årlige driftsutgiftene til Internett-serveren

9.1

Leie ut diskplass (web), e-postkontoer og andre servertjenester til samarbeidspartnere og andre ikke-kommersielle foretak.

Direkte henvendelser til antatt aktuelle institusjoner

JE og styret,

Linpro AS

- 10.000

-10.000

   

9.2

Selge annonseplass under rubrikkene ”Produktannonser” og ”Ledige stillinger” på vårt nettsted.

Direkte henvendelser til antatt aktuelle annonsører. Oppfordring til lokallagene om å selge annonser.

Aktivitetsutvalgene for administra­sjon/ økonomi og Internett

  

  

11

Opprettholde sikker og god styring av DIS-Norges Internett-virksomhet innenfor for­svarlige faglige og økonomiske rammer.

Øke tempoet i web-utviklingen.

10.1

Dele opp dagens Internett-utvalg (11 personer) i et mindre utvalg (5-6 personer) med overordnet ansvar og en eller flere tilknyttede grupper for utvikling av nye web-tjenester?

Utvalgssammensetningen formidles permanent på DIS-Norges nettsted og i hvert nummer av Slekt og Data.

LN og JE

 

  

   

10.2

Fortsette å rekruttere frivillige medarbeidere med god kompetanse (Internett generelt og våre verktøy spesielt) til web-utviklingsgruppen(e), trengende aktivitetsutvalg og evt. til Internett-utvalget.

Evt. ”utlysninger” via nettstedet (”Stilling ledig”), DISforum og evt. Slekt og Data.

LN og JE

 

  

12

Planlegge Internettutvalgets og DIS-Norges videre innsats innenfor feltet Internett. Fastsette ansvars- og arbeidsfordeling.

11.1

Arrangere møte i Internettutvalget (utvidet med web-utviklingsgruppen(e) og evt . andre ressurspersoner) i mai/juni 2003, pluss 1-2 ekstra møter for deler av utvalget hvis behov.

Anmodning om innspill via web, innkalling via e-post, referat via web.

LN og JE

30.000

30.000

         

Netto utgifter:

201.000

134.000