DIS-Norge
 
  English Norsk  

Virksomhetsplan 2006

DIS-NORGES AKTIVITETSUTVALG FOR INTERNETT - virksomhetsplan for 2006-2007

Overordnede mål:

  • Tilby DIS-Norges medlemmer (primært) Internett-basert informasjon og tjenester av vesentlig nytte for deres slektsgranskingsvirksomhet

  • Tilby DIS-Norges tillitsvalgte, lokallag og aktivitetsutvalg Internett-tjenester til forbedring, forenkling og effektivisering av deres arbeids- og formidlingsoppgaver

  • Gjøre Internett til hovedkanal for kontakt mellom DIS-Norge og medlemmene, og medlemmene imellom

 

 

MÅL 2006-2007

 

 

TILTAK / AKTIVITETER

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge forholdene godt til rette for at DIS-Norges Internett-server LinDIS kan utnyttes aktivt til web, e-post, e-postlister, chat og andre tjenester til nytte for medlemmene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

La Linpro AS ta seg av plassering, Internett-tilknytning, oppgradering av basisprogramvare (ink PHP og MySQL), installasjon av ny programvare, overvåkning, backup og annen teknisk drift av/på serveren mot betaling.

1.2

Holde maskinvaren i DIS-Norges server LinDIS oppdatert og pålitelig

1.3

Øke linjekapasitet i takt med økende belastning for å unngå at responshastigheten til www.disnorge.no blir for høy

1.4

Utvide vaktordning til syv dagers vakt for å bidra til at LinDIS nedetid er så lav som mulig (gjelder spesielt helgene)

1.5

Utføre de driftsoppgavene som DIS-Norge selv skal ha ansvaret for på serveren, nemlig opprettelse og administrasjon av brukere, brukergrupper, diskplass, bruker­rettigheter, databaser (MySQL), e-post­kontoer, e-postlister, phpBB m.m.

1.6

Etablere og vedlikeholde gode rutiner for å bidra til god sikkerhet og dermed stabil drift. Sertifikater.

1.7

Sørge for å holde orden på filer, kataloger, brukere og deres rettigheter på LinDIS, og slette de av disse som ikke lenger er i bruk eller har noen betydning. Dokumentere noen eldre filer og kataloger som bør tas vare på.

1.8

Videreføre opplæringen av resten av Internettutvalget og de Internett-ansvarlige i lokallagene og aktivitetsutvalgene i de aktuelle verktøyene for lokal administrasjon av epost­kontoer og -lister og for utvikling og vedlikehold av tradisjonelle og mer avanserte (bl.a. databasebaserte) web-tjenester på serveren. Verktøyene er først og fremst Limacute, Mailman, Arkiweb, HTML, MySQL og PHP. Basis: Internett-konferansene 2001 & 2005 med utdelte veiledninger, eksempler og aktuelt fagstoff.

Ny Internettkonferanse høsten (okt/nov) 2007?

1.9

Fortsette innføringen av versjonskontrollsystemet subversion for å lette samarbeid mellom tjenesteutviklerne

1.10

Svare på spørsmål, løse problemer og følge opp ønsker som resten av Internettutvalget og de Internett-ansvarlige i lokallagene og aktivitetsutvalgene har angående LinDIS' maskin- og programvare. Konsultere Linpro AS om nødvendig.

1.11

Videreutvikle "content management systemet" Arkiweb for database­lagring og administrasjon av hoved­delen av DIS-Norges nettsted (dvs. unntatt spesial­tjenestene). Arkiweb gjør det mulig for de formidlings­ansvarlige i DIS-Norges styre, administra­sjon, aktivitets­utvalg og (om ønskelig) lokallag å publisere informasjon via web uten å inneha HTML-kompetanse.

1.12

Beholde de 6 domenenavnene DIS-Norge har anskaffet (slektsnett.no, slektsportalen.no, slektsgransking.no, dis­norge.no, slekt­og­data.no, disnorge.no) og ta dem i aktiv bruk ved behov.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalisere og utvide nettsted for DIS-Norge på LinDIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Evaluere og forbedre nettstedets informasjonsarkitektur (sidestruktur, stoff­disposisjon, menystruktur), oppfølging av e-post fra styret 23. sept 05.

2.2

Evaluere og forbedre nettstedets grafiske profil. Fortsette arbeidet med innføring av samme grafiske profil for så mange av tjenestene som praktisk mulig

2.3

Gjennomføre felles brukeridentifisering og -autorisering for alle adgangsregulerte sider/tjenester på nettstedet, også Slektsforskerbasen. Aktuelle brukere: Medlemmer av DIS-Norge, samarbeidende foreninger og registrerte "gjester". For øvrig forenkle prosessen med registrering og pålogging.

2.4

Bedre tilgjengeligheten for nettsidene - spesielt ved å ivareta god lesbarhet for så mange brukere som mulig

2.5

Utvikle og sette i drift en klikkbar kart-inngang til databasetjenestene (Slektsforum, Slektsforskerbasen, Genealogiske Ressurser, Gravminner i Norge, DISreg).

2.6

Kvalitetssikre og forbedre web-tjenesten DISadmin for interaktiv innlegging, oppdatering og fremvisning av informasjon om medlemmer, foreningsorganer (lokallag, aktivitetutvalg, lokale grupper osv.), tillitsvalgte, møter m.m. Både funksjonalitet og brukergrensesnitt.

2.7

Videreutvikle Genress til en effektiv og fleksibel søke- og navigasjonsinngang til ulike typer nettilgjengelige "ressurser" av nytte og interesse for slektsgranskere, f.eks. skannede primær­kilder, transkriberte primærkilder, kildekataloger, slekts­litteratur, lokalhistorisk litteratur(?), nettsteder/-tjenester osv. Genress skal også inkludere en oppslagstjeneste (brukere slår opp i kilder for hverandre) og en feilmeldingstjeneste.

2.8

Forbedre søkefunksjonaliteten på nettstedet, slik at den også kan omfatte passordbelagt ressurser

2.9

Videreutvikle ­forumet Slektsforum. Innhold: DISforum/DIScafe, News-grupper, etterlysninger og nye diskusjonsfora (både åpne og DIS-interne, bl.a. lokallagsvise). Vurderes: registrering av bygdebokfeil, strays, eksterne e-postlister. Prioritere videreutvikling med tanke på enkelhet/brukervennlighet.

2.10

Bistå andre AU med utvikling av ytterligere databasebaserte web-tjenester, f.eks. oversikt over kilderegistrerings­virksomheten i DIS-Norge (DISreg), registrerte (og evt. fotograferte) gravsteiner (Gravminner i Norge), indeks til Slekt og Data 1990-2002, interaktiv funksjon for hjelp med valg av slektsprogram og vedlikehold av testresultater

2.11

Få oversatt aktuelle web-sider og -tjenester til engelsk og etablere et engelskspråklig hjørne av DIS-Norges nettsted. (eget "department i Arkiweb")

2.12

Etablere RSS som et tilbud slik at det blir lettere for for aktive brukere av nettstedet å holde seg oppdatert

2.13

Utarbeide grafiske ikoner for tjenestene for bruk på websidene for å forenkle navigering og bidra til mer tiltalende sidedesign

3

Holde informasjonen og tjenestene på DIS-Norges nettsted kontinuerlig oppdatert

3.1

Sørge for at alle sider/tjenester på nettstedet har en ansvarlig, og innføre faste oppdateringsrutiner

4

 

Tilrettelegge for bruk av faste e-postadresser til organer, funksjoner og tillitsvalgte i DIS-Norge

 

4.1

Administrere (opprette, endre, slette) og innskjerpe bruken (oppsamling/videresending) av e-postkontoer av typen "leder@disnorge.no" knyttet til hoveddomenet "disnorge.no" og lokallagens subdomener "xy.disnorge.no". Vedlikeholde effektive spam- og virusfilter rundt e-postkontoene.

4.2

Holde mailadminprogrammet Limacute oppdatert

5

 

 

Etablere og drive distribusjonslister
(e-postlister) på LinDIS til dekning av foreningens behov

 

 

5.1

Vedlikeholde Mailman e-postlisterne ("medl-dl") for DIS-medlemmer tilknyttet de enkelte lokallagene (f.eks. "medl-dl@ sf.disnorge.no"). For de lokallagene som ønsker det.

5.2

Opprette og ta i bruk nye distribusjonslister (e-postlister) under Mailman for grupper som har et reelt behov for dette, f.eks. DIStreff-faddere, kilderegistratorer osv.

5.3

Holde liste-programmet Mailman (2.1.4 til 2.1.6) oppdatert

6

Drive og videreutvikle IRC-tjenesten DISchat for medlemskontakt

6.1

Sette opp retningslinjer for bruken, veilede DIS-Norges medlemmer og tillitsvalgte i bruken og markedsføre tjenesten. Bidra til at tjenesten er tilgjengelig for så mange som mulig (krever nå Java eller eget program)

7

Tilrettelegge for Internett-baserte kurs og opplæring innenfor DIS-Norge

7.1

Installere og sette i drift kursprogramvare på LinDIS (ala Moodle) når behov

8

 

 

Bidra til å få besvart DIS-medlemmenes spørsmål, avklart deres misforståelser, økt deres kompetanse og formidlet til rette instans deres ønsker når det gjelder Internett og DIS-Norges Internett-tjenester.

 

 

8.1

Følge med på Slektsforum og der besvare spørsmål og formidle DIS-Norges meninger om og holdninger til de sakene som kommer opp angående Internett.

8.2

Besvare e-posthenvendelser til DIS-Norges webmaster (webmaster@disnorge.no)

8.3

Besvare passordspørsmål, utvikle funksjon for automatisk utsending av passord

9

 

Skaffe inntekter for å redusere de årlige driftsutgiftene til Internett-serveren

 

9.1

Leie ut diskplass (web), e-postkontoer og andre servertjenester til samarbeidspartnere og andre ikke-kommersielle foretak.

9.2

Selge annonseplass under rubrikkene "Produktannonser" og "Ledige stillinger" på vårt nettsted.

10

 

 

Opprettholde sikker og god styring av DIS-Norges Internett-virksomhet innenfor for­svarlige faglige og økonomiske rammer.

Øke tempoet i web-utviklingen.

 

 

10.1

Styrke dagens Internett-utvalg (7 personer med overordnet ansvar) med ressurspersoner som kan bidra uten nødvendigvis å være utvalgsmedlemmer

10.2

Fortsette å rekruttere frivillige medarbeidere med god kompetanse (Internett generelt og våre verktøy spesielt) til web-utviklingsgruppen(e), trengende aktivitetsutvalg og evt. til Internett-utvalget.

10.3

Opprettholde et korps med moderatorer (Slektsforum) og OP'er (DISchat) som yter svært viktig bistand i den daglige driften av disse tjenestene

11

Planlegge Internettutvalgets og DIS-Norges videre innsats innenfor feltet Internett. Fastsette ansvars- og arbeidsfordeling.

11.1

Arrangere møte i Internettutvalget (utvidet med web-utviklingsgruppen(e) og evt . andre ressurspersoner) i mai/juni 2006, pluss 1-2 ekstra møter for deler av utvalget hvis behov.