DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsrapport 2002-2003

2002

Den viktigste milepælen for Internett-arbeidet i DIS-Norge i 2002 var lanseringen og igangsettingen av DISadmin, den nye, web-baserte tjenesten for administrasjon av foreningens medlemmer, tillitsvalgte, aktivitetsutvalg og lokallag. Førsteversjonen av DISadmin ble utviklet i perioden april 2001 - april 2002, demonstrert under DIS-Norges landsmøte på Lillehammer den 20. april, og gradvis tatt i bruk utover i mai og juni 2002. Det store programsystemet er imidlertid ikke "ferdig", men har vært under kontinuerlig utbedring og videreutvikling resten av året, noe som også vil fortsette i 2003.

DISadmin er programmert i PHP og HTML over MySQL-databasen admreg på DIS-Norges Internett-server. Systemet er i det alt vesentligste designet og programmert av Alf Christophersen, mens Jan Eri og Lars Nygaard etter beste evne har deltatt i spesifikasjon, kvalitetssikring og testing av systemet. Den grafiske profilen i DISadmin er utarbeidet av Jane Østnes Hansen og Lars Nygaard, og er DIS-Norges "offisielle".

DISadmin er integrert med DIS-Norges offisielle medlemsregister Endurico TMS (på DIS-kontoret) gjennom gjensidig utveksling av medlemsopplysninger lagret på tekstfiler. DISadmin tilbyr ulike deltjenester til tre hovedgrupper av brukere, nemlig "alle", DIS-medlemmer og tillitsvalgte i foreningen. Brukere fra de to sistnevnte gruppene logger inn med sitt personlige brukernavn og passord, identifiseres av systemet og gis adgang til de ulike systemfunksjonene i tråd med forhåndstildelte privilegier (brukerautorisering).

To andre tjenester på DIS-Norges nettsted ble vesentlig oppgradert i 2002:

Slektsforskerbasen, som ble overtatt fra Torleif Haugødegård i 2000, er i 2001-02 blitt "omprogrammert" fra ren HTML til PHP over en MySQL-database. I Slektsforskerbasen kan brukerne (slektsforskerne) oppgi hvilke kommuner de selv "forsker" på, søke fram alle som har oppgitt at de forsker på en bestemt kommune, eller søke på alle kommuner en bestemt slektsforsker har oppgitt å arbeide med. Etter at DIS-Norge våren 2002 fikk bruksrettigheter til den dataregistrerte gårdsmatrikkelen fra 1886 fra Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), kan brukerne av Slektsforskerbasen også spesifisere (og søke etter) forskning på bestemte gårder innenfor hver kommune. Ansvarlige for Slektsforskerbasen nå er Einar Balle og Jan Eri.

Også lenketjenesten Genealogiske ressurser ("Genress") er blitt omarbeidet fra ren HTML til en databasefundert tjeneste i løpet av 2001-02. I tillegg er den blitt bedre strukturert og betydelig utvidet ved at Asle Jonassens oversikt "Slektshistoriske kilder 1500-1900" er blitt inkludert. Tjenesten er også supplert med diverse statistikkfunksjoner ("10 på topp"-lenker m.m.). Hovedansvarlig for Genress er Einar Balle.

Flere av lokallagene har også lagt om sitt nettsted fra HTML på webhotellet hos Nextra AS til MySQL/PHP og (fortsatt) HTML på DIS-Norges Internett-server LinDIS i løpet av 2002. Stadig flere ambisiøse og allment nyttige nettjenester ser dagens lys i lokallagene. Et mål er at DISadmin skal gjøre egenutviklede administrative sider og tjenester unødvendig på lokallagenes nettsteder, slik at deres Internett-ressurser kan konsentreres om utvikling av faglige tjenester.

"Hovedlaget" vil flytte den "statiske" delen av sitt nettsted over til LinDIS i 2003, og ønsker der å basere nettstedet på et "content management system" (CMS). Et slikt system gjør det bl.a. mulig å opprette og redigere nettsider med tekst, bilder og lenker uten å beherske HTML eller andre "språk", og nettsidene genereres dynamisk fra en MySQL-database til HTML først når en nettbruker "ber om" den aktuelle siden. I 2002 er ArkiWeb, som er et CMS utviklet i PHP ved Riksarkivet og tatt i bruk for Arkivverkets nettsted, blitt evaluert for anskaffelse (gratis!) og installasjon hos DIS-Norge. Selv om det finnes mange CMSer på markedet, vil ArkiWeb trolig bli valgt, bl.a. fordi utvikleren har sagt seg villig til å tilpasse systemet til DIS-Norges behov og ønsker.

Selve grunnpillaren i DIS-Norges Internett-virksomhet, serveren LinDIS, har både blitt fysisk flyttet og vesentlig utvidet/oppgradert på programvaresiden i 2002. Her er de viktigste endringene:

  • Maskinen ble flyttet 23.9.2002 fra Nextra AS sitt serverrom på Fagerborg til TeleDanmark i serverhuset på Vollebekk. Flyttingen ble gjennomført av våre driftsansvarlige Linpro AS.
  • Spamfilter ble installert i august
  • Virusskanner ble installert i oktober
  • I november ble IRC serveren, som senere har ble grunnlaget for DISchat installert
  • I løpet av året har både Debian, Apache, MySQL og PHP blitt oppgradert som en del av den driftsavtale vi har med Linpro

2003

Internett-arbeidet i DIS-Norge i 2003 har vært preget av forbedring av eksisterende tjenester og forberedelser til større endringer i 2004. På DIS-Norges nettsted har både DISadmin, Genress, Slektsforskerbasen og DIStreff blitt forbedret og/eller utvidet med nye funksjoner (og data!) i løpet av året, men to helt nye tjenester har også sett dagens lys, nemlig DISchat og DISreg.

DISchat er DIS-Norges web-baserte pratetjeneste basert på Internet Relay Chat (IRC). Tjenesten ble startet i det små i november 2002, da mest med tanke på å tilby foreningens tillitsvalgte et hjelpemiddel for å kommunisere seg i mellom, som et alternativ til (telefon-) møter. Ved tilpasning av det Java-baserte programmet pjIRC ble tjenesten gjort lett tilgjengelig også for brukere uten forkunnskaper om IRC, og i neste omgang ble tjenesten "åpnet" både for medlemmer og andre interesserte. Etter flere artikler i Slekt og Data og etablering av faste AU-bemannede tematimer har kjennskap til tjenesten og dens popularitet gradvis økt. Dette er imidlertid en helt ny type tjeneste for mange, og det er forventet å ta tid før en større del av medlemsmassen finner veien hit.

Jan Eri var ansvarlig for DISchat-tjenesten fra oppstart og frem til utgangen av 2003, deretter overtok Helge Haugland.

DISreg er en oversikts- og statustjeneste for kilderegistrerings­aktiviteten i DIS-Norge. Denne ble åpnet for publikum julaften 2003, etter å ha vært under utvikling siden i mai (se mer i årsmeldingen for Kilderegistrering). Ansvarlig for DISreg er Lars Nygaard.

DISadmin har siden lanseringen i juni 2002 vist seg som en svært nyttig tjeneste både for "menige" medlemmer og tillitsvalgte i foreningen, men har vært noe skjemmet av småfeil i noen av funksjonene. For å bedre på dette og få inn enda flere ønskede funksjoner, er vesentlige deler av DISadmin blitt omkodet av Alf Christophersen i løpet av 2003. Den nye versjonen ble satt i drift i november, og har så langt vist seg mer driftssikker og "bugfri" enn den forrige.

Brukerautorisering. Det er i 2003 gjort en del viktige forberedelser til vesentlige endringer på DIS-Norges nettsted i løpet av 2004. Et opplegg for identifisering og autorisering av brukere for å gi adgang til adgangsbegrensede tjenester (medlemstjenester m.m.) på nettstedet, inkludert funksjoner for inn- og utlogging basert på "htaccess" og informasjon i DIS-Norges medlems­database, er blitt utviklet i PHP. Et slikt opplegg har hele tiden vært en del av DISadmin, men er nå programmert uavhengig av dette for å kunne brukes i andre tjenester som Slektsforskerbasen, Genress (oppslags- og feilmeldingstjenester), DISreg, Gravminner og ikke minst i Arkiweb (se nedenfor).

Arkiweb. Aktivitetsutvalget har i 2003 bestemt seg for å installere og ta i bruk "content management"-systemet Arkiweb for de "statiske" sidene (navigasjons- og informasjonssidene) på DIS-Norges nettsted, når disse så tidlig som mulig i 2004 skal flyttes over fra dagens webhotell hos Nextra til DIS-Norges egen webserver LinDIS. Installasjonen er allerede gjennomført, og tilpasningen til DIS-Norges behov er i gang. Arkiweb ble utviklet i PHP over en MySQL-database for Riksarkivaren i 2001-02 av konsulent Jan Frederik Solem i firmaet Key Components (nå i Green Hat), men er gratis tilgjengelig som "open source" programvare under en GPL-lisens. Arkiweb er relativt lite og enkelt sammenlignet med andre slike systemer, men er allikevel vurdert å kunne dekke DIS-Norges behov.

En viktig egenskap med Arkiweb er at alle tekster, bilder og lenker ligger lagret i en database og at websidene bygges opp dynamisk når brukeren etterspør dem, mens de for brukeren framstår som statiske HTML-sider. Viktig for informasjons­formidlingen fra administrasjonen og aktivitetsutvalgene i foreningen er det at også personer uten HTML-kompetanse kan produsere websider (informasjonssider) ved hjelp av Arkiweb. Også lokallagene vil få tilbud om å ta i bruk Arkiweb, men de vil ikke bli tvunget til det. En ny hovedmeny for DIS-Norges nettsted er under utarbeidelse i aktivitetsutvalget for bruk i Arkiweb, og foreningens "offisielle" grafiske profil utarbeidet av Jane Østnes Hansen og Lars Nygaard vil bli gjennomført her. Lars Nygaard er også inntil videre ansvarlig for tilpasningen av Arkiweb for DIS-Norge.

Slektsforum. DIS-Norge har i 2003 eksperimentert med et PHP- og MySQL-basert system for web-baserte diskusjonsfora, kalt phpBB. Et innholdsrikt Slektsforum basert på phpBB vil trolig bli åpnet under DIS-Norges nettsted i løpet av 2004. Både egentlige e-postlister og News-grupper kan kjøres som web-fora ved hjelp av phpBB, så både DISforum / DIScafe og de "norske" News-gruppene for slektsforskning kan om ønskelig innlemmes i Slektsforum. I tillegg planlegges en omfattende etterlysningstjeneste (sortert både på kommune og etternavn) i tillegg til ordinære diskusjonsfora for f.eks. lokallag, slektsforskerdager, kilderegistrering og slektsforsknings­metodikk. Ansvarlig for phpBB / Slektsforum er Einar Balle.

E-postlister for lokallagene. Etter at den nye versjonen av DISadmin ble satt i drift, ble det også mulig å ta i bruk de for lengst opprettede e-postlistene for medlemmer knyttet til hvert enkelt lokallag. Deltakerne på disse listene, som "kjøres" på LinDIS under systemet Mailman og har postingsadresse av typen "medl-dl@xx.disnorge.no", er medlemmer med oppgitt e-postadresse og som i tillegg har krysset av i medlemsregisteret for at de vil være med på listen. Ved innføringen av listene den 12. november 2003 oppstod i noen lokallag den misforståelsen at påmeldings­meldinger skulle sendes til selve listen, hvilket av de øvrige deltakerne ble oppfattet som "støy" som medførte høylydte diskusjoner og avmeldinger. Alle listene ble derfor stengt igjen en periode, men er nå ved årsskiftet satt i drift igjen for de fleste lokallagene, men er etter deres eget ønske satt opp til å fungere noe forskjellig fra lokallag til lokallag. DIS-Norge ønsker at også DISforum, DIScafe, DISdrift og de andre e-postlistene som i dag kjøres under systemet Smartlist hos Rootsweb i California, skal flyttes "hjem" til Mailman på LinDIS. Overordnet ansvar for e-postlistene har DIS-Norges post- og listmaster Anne Mette Bjørgan.

LinDIS. Selve grunnpillaren i DIS-Norges Internett-virksomhet, serveren LinDIS, er blitt vesentlig oppgradert og utvidet både på maskinvare- og programvaresiden i 2003. Her er de viktigste endringene:

  • Internett-linjen ble oppgradert fra 256 Kbit til 1 Mbit.
  • Minnet ble oppgradert fra 256 MB til 384 MB RAM

I løpet av året ble diverse programvare installert, blant annet Eggdrop bot-program for DISchat og NNTP News server for forberedelse av Slektsforum. LinDIS standardprogramvare ble fortløpende holdt oppdatert, og i desember ble det installert støtte for ACL slik at det er enklere for flere utviklere å arbeide med de samme filene.

Driftsavtalen med Linpro ble reforhandlet med betydelig gunstigere priser med virkning fra juni 2003. Ansvarlig for LinDIS er Jan Eri i samarbeid med driftspersonalet hos Linpro AS.