DIS-Norge
 
  English Norsk  

Avstengning av den gamle versjonen av Digitalarkivet er utsatt tre måneder

Til brukerne av Digitalarkivet

Vi har utsatt avstengningen av den gamle versjonen av Digitalarkivet med tre måneder til 31. mars 2014. Dette gjøres for å få overført alle vesentlige datasett til det nye systemet før det gamle stenges av. De mest sentrale data er allerede overført, og vi regnet med at det ikke ville by på vesentlige ulemper for brukerne om det som gjenstår tas de første ukene og månedene etter omleggingen. De mange henvendelsene vi har fått de siste par dagene, tyder imidlertid på noe annet. Mange har gitt uttrykk for at de har bruk for det materialet som ennå ikke er overført, og vi finner det derfor riktig å ta hensyn til dette og utsette avstengningen.

Vi vil øke ressursinnsatsen på arbeidet med overføring av data, slik at vi kan være i mål til utgangen av mars. De data som antas å bli mest brukt, vil bli tatt først. Vi oppfordrer derfor brukere som har behov for bestemte datasett, om å kontakte Digitalarkivet for å sikre at dette materialet kommer tidlig i køen.

Etter det jeg har fått opplyst fra statistikken for desember, skjer nå rundt 55-60 % av bruken på den nye versjonen av Digitalarkivet. Jeg henstiller til de øvrige brukerne om å benytte tiden fram til slutten av mars til å gå inn i det nye systemet, slik at alle er godt forberedt når det gamle stenges av. All erfaring tilsier at det er lite lystbetont å forlate et system som er godt innarbeidet, og gå over til noe nytt. Men jeg oppfordrer alle til å se på de nye mulighetene, innhente veiledning fra våre folk i Digitalarkivet og utnytte det nye systemet slik det er forutsatt. Jeg kan forsikre om at det vil skje en mer eller mindre kontinuerlig videreutvikling av systemet, med sikte på forbedringer og nye muligheter. Vi vil også jobbe med å forbedre integreringen med andre nett-tilbud som Arkivverket er involvert i.

Den gamle versjonen av Digitalarkivet vil bli avstengt 31.03.2014 kl. 24.00, og fristen vil ikke bli ytterligere forlenget.

Jeg ønsker dere alle et godt nytt år og lykke til med bruken av Digitalarkivet!

Vennlig hilsen

Ivar Fonnes
riksarkivar

 

God jul og godt nytt år!

På vegne av styret og administrasjonen i DIS-Norge, Slekt og Data vil jeg ønske både medlemmer og andre en riktig god jul og et godt nytt år! 

DIS-kontoret holder julestengt fra 21. desember og vil bli noe begrenset bemannet fra 2. januar.

Fra mandag 6. januar er kontoret i normal drift.

 

Vi minnes Finn Guttvik

Finn gikk plutselig ut av tiden

Mandag kveld kom den uventede meldingen at Finn Guttvik var død. Plutselig og uventet for alle. Han forlot oss midt i en aktiv arbeidshverdag. For Finn var den som alltid hadde noe på planleggingsstadiet og ennå mer under produksjon. Samtidig var Finn litt av det unike slaget så han leverte også gode produkter. Det er ikke mange som er forunt å skape ideer, planlegge for gjennomføring, medvirke til realisering og sørge for at det blir en skikkelig avslutning.

Finn har i mange år vært en ildsjel i DIS-Sør-Trøndelag. Da jeg møtte ham første gang var han i styret og vi møttes faktisk til et slags meklingsmøte. Et eller annet var ikke helt greit mellom sentralt og distrikt så vi måtte snakke sammen. Så viktig var det at jeg ikke lenger er helt sikker på hva saken gjaldt, men jeg husker godt Finns tone, hans varme smil og glimt i øyet. Selv om ståstedene var litt ulike var det mulig å snakke sammen.

Deretter er det blitt mange møter opp gjennom årene. I Trondheim noen ganger, på DIS-kontoret i Oslo andre ganger og ikke minst under de svenske slektsforskerdagene. Trønderkontingenten til dette arrangementet har kommet trofast hvert år og Finn har gjerne kombinert dette med et familiebesøk i Danmark. Under arrangementet har han studert hvordan svenskene jobber og fått med seg mye nyttig hjem. Men jeg husker nå også kaffepausene med Finn og prat om smått og stort.

På siste landsmøte ble Finn valgt inn i valgkomiteen. Dette måtte være et verv han var godt skikket til. Etter å ha jobbet med mange av DIS-Norges oppgaver, møtt folk i et utall av sammenhenger og med gode kunnskaper om skikkelig organisasjonsarbeid, var han en god kandidat til dette vervet. Det er fryktelig trist at han ikke får avsluttet den jobben.

Min erfaring er at digitalisering av kilder var noe Finn var en sterk forkjemper for. At det i Trøndelagsområdet har skjedd en god del innsats med flere kilder enn kirkebøker, det er sikkert. At Finn har hatt en finger med i spillet i mange av prosjektene det er like sikkert. Mange kjenner sikkert Trondheimsbasen – en samling av mange ulike kilder for dette geografiske området. Også her har Finn vært med slik at dette lot seg gjennomføre.

I tillegg tror jeg at hans interesse for slektsforsking og åpenhet mot mennesker gjorde ham spesielt egnet til å tenke på hvordan vi skal bringe nye personer inn i samarbeidet vårt. Han var aktiv med opplæring både i slektsprogram og i slektsforskerfaget. Dette må til i en organisasjon som vår for å skape interesse hos de mange som lurer på “om dette er noe for meg”.

Finns aktivitet var mangslungen, det er mange som lurer på hvordan de skal trekke lasset videre. Men akkurat det er jeg sikker på at vi skal klare og på den måten vil vi hedre Finn på en skikkelig måte.

Torill Johnsen, leder i DIS-Norge

 

Universitetsmuseenes fotoportal

Eggsanking, Bjørnøya 1958 Foto: Johan Sørensen. Tromsø Museum - UniversitetsmuseetFotografier er noe vi alltid liker å ha med i slektshistorien vår. Her vil jeg trekke fram en nettside som har en stor samling av bilder - mye fint! Det er nettsiden til unimus, som er Universitetsmuseenes fotoportal

De universitetene som du kan finne bilder fra er følgende og kan kontaktes på e-post:

Arkeologisk museum: post-am@uis.no
Universitetsmuseet i Bergen: foto@um.uib.no
Kulturhistorisk museum: fotobestilling@khm.uio.no
Naturhistorisk museum: informasjon@nhm.uio.no
Tromsø Museum - Universitetsmuseet: fotoarkivet@tmu.uit.no
NTNU Vitenskapsmuseet: post@vm.ntnu.no

Bildet til høyre: Eggsanking, Bjørnøya 1958
Foto: Johan Sørensen. Tromsø Museum - Universitetsmuseet

De sier selv om samlingene:
Ønsker man mer informasjon om, eller har spørsmål til, de enkelte samlingene, så bør man kontakte det museet som forvalter samlingen

Husk å be om tillatelse til å laste ned/bruke bilder du finner der!

Se mer informasjon her: Kontakt oss

God bildejakt!

 

Digitalarkivets gamle søkemotor

Denne søkemotoren er snart en saga blott - overgangen til ny søkemotor er klar den 01.01.2014.
Fra den datoen stenges den gamle, så vi må bare venne oss til den nye, jo før jo bedre!

Derfor vil jeg oppfordre alle som har spart på lenker fra den gamle søkesiden til å gå igjennom disse og få de erstattet med lenker fra den nye søkesiden! For fra 1. januar vil ikke disse lenger fungere. Det vil si at vi har et par uker på oss.

Vi må også sette i gang for alvor å gjøre oss kjent med Digitalarkivets nye søkeside, det kommer fler og fler baser over dit nå etter som tiden nærmer seg for full overgang.

Her er en nyttig lenke til hvordan man kan søke på den nye søkesiden: Hjelp til nytt søkesystem,
og her kan du lese om omleggingen: Om omleggingen av Digitalarkivet

 

Juletilbud på boken "Lag slektsbok"!

Går du med en slektsbokforfatter i magen? Ønsker du å gi ut din egen slektsbok?
Da bør du benytte deg av dette flotte juletilbudet!

Boken "Lag slektsbok" selges nå fra DIS-kontoret til godt redusert pris til alle, både medlemmer og andre:

Tilbudspris: kr 230,- pr bok + porto og emballasje

DIS-Norge har laget boken "Lag slektsbok". Boka er til salgs fra DIS-Norges kontor.

Målet med boken Lag slektsbok er å stimulere alle til å ”lage slektsbok”. Bokens undertittel, ”Papir – multimedia – Internett”, viser at den ikke bare har fokus på tradisjonelle slektsbøker mellom to permer. Boken gir også en innføring i andre presentasjonsformer. Multimedia og Internett er stikkord som kan pirre nysgjerrigheten til både garvede slektsforskere og yngre slektsinteresserte. Boken henvender seg egentlig til alle som har en historie å fortelle. Tips og råd gis både for skriving av historien om slekta og for å komme i gang med egen historie. Du trenger altså ikke å ha drevet slektsforskning i mange år for å ha glede av denne boken, alle har jo en historie å fortelle!

Bestilling sendes til kontoret på kontor at disnorge.no

 

Digitaliseringsprosjektet til DIS-Norge

Digitaliseringsprosjektet - Sluttrapport fra DIS-Norges arbeidsgruppe for digitalisering

I juni 2012 oppnevnte styret i DIS-Norge, Slekt og Data en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på ulike problemstillinger knyttet til digitalisering av arkivmateriale. Arbeidet i arbeidsgruppen startet opp i januar 2013 og har ledet frem til arbeidsgruppens sluttrapport som ble avgitt til styret per 1. juli 2013. Sluttrapporten samt en rekke andre dokumenter om temaet er nå publisert på DIS-Norges nettsider.

Noen temaer for gruppen har vært:

- å gjennomføre kartlegging av pågående digitaliserings- og publiseringsarbeide i regi av distriktslag, medlemmer og andre aktører.

- utarbeide en begrunnet anbefaling for prioritering av kilder

- utarbeide en kort oversikt over de rettslige rammer for digitalisering og publisering på nett.

- vurdere tekniske løsninger, standarder og utarbeide forslag til produksjonsløype.

- vurdere ulike publiseringsløsninger for digitalisert materiale.

På sidene vil man finne arbeidsgruppens mandat, sluttrapport, vedlegg til rapporten, relevante fagutredninger og stortingsmeldinger, oversikt over nyere kilder, som adressebøker, som kan være viktige å få digitalisert, samt etterhvert utkast til rutinebeskrivelser, guider og standarder for digitaliseringsarbeidet.

 

Superjuletilbud til alle på Herred og Prestegjeld!

Denne boken er et veldig godt hjelpemiddel for alle slektsforskere!

Kun kr 180,- pluss porto til alle, medlemmer og andre!
Tilbudet varer helt fram til jul - en flott julegave til familiens slektsforskere!

Ved slektsforskning kan det ofte være vanskelig å lokalisere hvor personer har bodd og hvilket prestegjeld/sogn de tilhørte. Grensene kan være flyttet på, eller prestegjeldet/sognet kan ha fått nytt navn. Denne boken gir en oversikt over dette. Boken har navneregister og områdekart. Eldre navn er tatt med, slik at du raskt finner ut at Fodevang er Fåvang, Aaland er Ølen, Halmøy er Flatanger o.s.v. I tillegg er det angitt når prestegjeldet begynte å føre kirkebok. Boken, som er spiralinnbundet, er til stor nytte i slektsforskningen.

Så - løp og kjøp!

Bestilling sendes til DIS-kontoret på: kontor at disnorge.no

 

Siste nytt fra Digitalarkivet

På nyhetsfeeden til Digitalarkivet ble følgende nyhet lagt ut i dag:

4. desember 2013: 
Stadig mer nylig innsendte data registrert fra kirkebøkene er publisert. Det er en stor grad av data for perioden 1801-1814 i forbindelse med prosjektet "Det norske folk i 1814".  Selv om prosjektet med å registrere alle døpte, vigde og gravlagde 1801-1814 er veldig godt i gang, er det fremdeles en del lister som skulle vært tastet. Om du har lyst til å bidra så ta kontakt med 1814-prosjektet@arkivverket.no  Du finner oversikt over hva som gjenstår å registrere på informasjonssiden for prosjektet . 

Se også her: Det norske folk i 1814

Vestoppland slektshistorielag er ny gjest i Digitalpensjonatet - velkommen!

29. november 2013 kom det en oppfordring til å gå innom Siste 100 for en detaljert oversikt. 

Der ligger det blant annet transkribert kirkeboksdata - kanskje du finner noe spennende der? 


 
 

Trenger du noen utfordringer i adventstiden?

Hvis ja, ta turen innom DIS-Sør-Trøndelags nettsider og delta i deres adventskalender!

De sier selv om denne kalenderen:

Julekalender


Også i år blir det julekalender på DIS-Sør-Trøndelag sine sider. Det blir en oppgave pr dag fram til og med 24. desember. Oppgavene skal løses ved hjelp av Digitalarkivet. Det er en viss sammenheng i oppgavene. Det blir fine premier til de som har flest riktige løsninger. En av dem kan være en fottur til Munkholmen!
 

Syndiker innhold