DIS-Norge
 
  English Norsk  

Norsk brukerveiledning

Dokumentet inneholder mange lenker, de har vi ikke lagt inn her, men du finner samtlige ved å se på den engelske versjonen hos FamilySearch

Her er noen leksjoner i hvordan du registerer (på engelsk):

FamilySearch Indexing Tutorials

Så følger den norske brukerveiledningen, oversatt av nger H Borgan:

 

Den norske folketellingen for 1875 del 1

FamilySearch har en egen veiviser for hvordan programmet fungerer og hvordan man skal registrere (se linkene over). Det er nå laget en norsk versjon av dette. Hvis det er noe som er feil eller uforståelig, ta kontakt på e-post: Kontakt oss

Hvordan ser registeret ut?

 • Den norske folketellingen 1875 består av trykte spørreskjemaer hvor besvarelsen er skrevet for hånd.

 • Folketellingen består av to ulike skjemaer: Type 1 og Type 2. I dette prosjektet vil du registrere i begge typene. For å se eksempler, trykk på linkene under:

 

 1. Type 1

 2. Type 2

Generell instruksjon for registreringen

Hvordan få hjelp:

Hjelp til tyding av håndskrift: følg linken under og du finner et alfabetisk hjelpemiddel over gotisk håndskrift, dette kan være til stor hjelp for tyding av bokstaver og ord.

 

 

 

 Den norske folketellingen for 1875 del 1

Generell instruksjon for registreringen.

Informasjon som er rettet eller strøket over.

 • Når informasjonen er strøket over og erstattet med nytt ord, skriv da inn den nye informasjonen i feltet det skal tilhøre.

 • Når informasjonen er strøket over, ikke erstattet av nye ord og er lesbart, skriv informasjonen som er krysset over i feltet det skal tilhøre.

 • Når informasjonen er strøket over, ikke erstattet av nye ord og ikke lesbart, marker feltet ulesbart ved å bruke tastene Ctrl+U.

 • Når all informasjon i et bilde er ulesbart, marker da all informasjon ulesbart ved å bruke tastene Ctrl+Shift+U.

Ukjent:

 • Hvis et obligatorisk felt (et felt markert med en stjerne) inneholder et beskrivende ord, slik som "ukjent" eller "vet ikke", bruk tastene Ctrl+B og marker feltet tomt/blank.

Unødvendig tegnsetting:

 • Ikke bruk punktum, komma, parenteser eller semikolon etter initialer, forkortelser, eller mellom flere stedsnavn. Dette gjelder alle felt. Men en skråstrek kan brukes for å skrive inn brøk. For eksempel, 1/4.

Ditto markeringer:

 • Ditto markeringer eller lignende tegn for repetisjon/gjentagelse kan finnes i flere av feltene. Hvis et felt inneholder disse tegnende, så skriver man inn den informasjonen som står beskrevet i feltet over.

Oppslagslister:

 • En oppslagsliste er en felles samling av navn, steder, raser og lignende som kan brukes til hjelp for å tyde et spesielt felt. Alle felt som har en tilhørende oppslagsliste, vil på høyre side av kolonnen ha en pil som peker nedover, denne inneholder listen med forslag.

  1. Klikk på down arrow.

  2. Velg Lookup og søk etter det ordet som passer til det feltet du skal skrive inn i.

 • Oppslagslisten er ikke omfattende. Hvis telleren skrev noe som ikke finnes i listen, skriv allikevel inn det som står i skjemaet inn i feltet det hører hjemme.

Rød understreket tekst:

 • Får du en rød markering og bølgete understrek i ordene, har du ikke gjort noe galt. Dette skjer fordi ordet du har skrevet ikke finnes oppslagslisten. Bare la ditt ord stå og gå videre.

 

Household

Household

If the individual was the head of the household, type an X in this field.

The head of household was usually shown by a slash or other mark written in column 1, "Husholdninger".

If the individual was not recorded as the head of household, press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: X

Hushold

Hvis personen er hovedperson i husholdet, skriv en X i dette feltet.

Hovedpersonen i husholdet ble vanligvis markert med en skråstrek eller andre tegn i kolonne 1, "Husholdninger".

Hvis personen ikke ble markert som  hovedperson i husholdet, trykk Ctrl+B for å markere feltet som tomt. 

Se eksempel her: X

 

Person Number

Person Number

Type the number that was printed in column 2, "Personernes No.".

If the person number was not recorded or was written as a variation of the word "unknown", press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: 1
 

Nummer på person

Skriv inn nummeret som står oppført i kolnne 2, "Personernes No.".

Hvis personnummeret ikke er oppført eller ble skrevet som en variant av ordet "ukjent", trykk Ctrl+B for å markere feltet som tomt.

Se eksempel her: 1

Given Names

 Given Names

The given names were written in column 3, "Personernes Navne."
 
The given names may be written either before or after the surname. Be sure to type the names in the correct fields on the indexing screen. If you cannot determine if a name is a given name or a surname, index it in this field.

Do not include titles or terms, such as Mr, with the name. If a name was abbreviated, type it as it was written on the document. Do not type a period after the abbreviation. Do not index punctuation, except hyphens and apostrophes when they were written on the document as part of the name.

If given names were not recorded or were written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: Jørgen August 
 

Fornavn

Fornavn finner du oppført i kolonne 3, "Personernes navne".

Fornavnene kan skrives enten først eller etter etternavnet. Påse at fornavn og etternavn skrives inn i rett felt i registreringsbildet. Hvis du ikke kan avgjøre om navnet er et fornavn eller etternavn, skriv det inn i dette feltet. 

Ta ikke med titler eller begrep, som Mr., sammen med fornavnet. Er navnet forkortet, skriv det inn som det ble skrevet i dokumentet. Ikke skriv punktum etter forkortelse av navnet. Skriv heller ikke inn tegnsetting, untatt bindestrek og apostrof hvis de ble skrevet i dokumentet som en del av navnet.

Hvis fornavnet ikke ble skrevet ned eller inneholder en variant av ordet "ukjent"; bruk Ctrl+B for å markere at feltet er tomt.

Se eksempel her: Jørgen August 

Surname

Surname

The surname was written in column 3, 'Personernes Navne.'

The surname may be written either before or after the given names. Be sure to type the names in the correct fields on the indexing screen. If you cannot determine if a name is a given name or a surname, index it in the Given Names field.
 
Do not include titles or terms, such as Mr or Mrs, with the name. Do not include punctuation, except hyphens and apostrophes when they were written on the document as part of the name. Do not expand abbreviations. Type what you see in the document.

If the surname was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.
 

Etternavn

Etternavnet ble oppført i kolonne 3, "Personernes Navne".

Etternavnet kan være skrevet før eller etter fornavnet. Vær sikker på at du skriver inn navnene i de riktige feltene i registreringsbildet. Hvis du ikke kan fastslå om navnet er et fornavn eller etternavn, skriv det inn i feltet for fornavn.

Ta ikke med titler eller begrep som Mr. eller Mrs. sammen med fornavnet. Skriv ikke inn tegnsetting, untatt bindestrek og apostrof hvis de ble skrevet i dokumentet som en del av navnet. Skriv det du ser i dokumentet (vær kildetro).

 

Hvis etternavnet ikke ble oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent"; bruk Ctrl+B for å markere at feltet er tomt.

Se eksempel her: Svendsen

Absent

Absent

Type an X in this field if this individuals name was listed in the section titled Fraværende, located near the bottom of the page. An individual whose name was recorded in this section was absent at the time the census was recorded.

If this individual was not listed in the section titled Fraværende, press Ctrl+B to mark this field as blank.

Fraværende

Skriv X I feltet hvis denne personen er ført opp nederst på skjemaet under Fraværende.  En person som står oppført i denne delen av dokumentet var fraværende da folketellingen ble gjennomført.


Hvis en person ikke er ført under Fraværende, tast Ctrl+B for å markere at feltet er tomt.

 

Usual Residence

Usual Residence

For individuals whose names were written in the upper portion of the form, the usual residence was indicated in column 4, "Sædvanligt Bosted."
 
Type the residence as it was written on the form. Do not include punctuation. 

If the usual residence was not recorded or contains a variation of "unknown", press Ctrl+B to mark this field as blank.

Sedvanlig bosted

For personer som står oppført i den øverste delen av dokumentet, finner du faktisk bosted i kolonne 4, "Sædvanligt Bosted".

Skriv inn bostedet som det ble skrevet i dokumentet. Ikke inkluder tegnsetting.

Hvis sedvanlig bosted ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", tast Crtl+B for å markere feltet som tomt.


Known or Supposed Whereabouts


Known or Supposed Whereabouts

If an individual's name was listed in the "Fraværende" section, index the known or supposed whereabouts that were recorded in column 4,"Kjendt eller formodet Opholdssted."

Index the location as it was written. Do not include punctuation. 

If the known or supposed whereabouts was not recorded or contains a variation of unknown, press Ctrl+B to mark this field as blank.
 


Kjent eller antatt oppholdssted

Hvis en persons navn ble oppført i den nederste delen av dokumentet under "Fraværende",  skriv inn bostedet som er oppført i dokumentet i kolonne 4, "Kjendt eller formodet Opholdsted".

Skriv inn bostedet som det ble skrevet i dokumentet. Ikke inkluder punktum.

Hvis kjent eller antatt oppholdssted ikke er skrevet eller inneholder en variant av ordet "ukjent", tast Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Domicile in a Separate Building

Domicile in a Separate Building

The domicile in a separate building was recorded in column 5, "Havde nogen af Beboerne sin bolig".

Index what was written. Do not include punctuation.

If nothing or a variation of the word "unknown" was recorded in coloum 5, press Ctrl+B to mark this field as blank.
 

Bosatt i adskilt bygning

Bosatt i atskilt bygning ble oppført i kolonne 5, "Havde nogen af Beboerne sin bolig".

Skriv inn bostedet som det ble skrevet i dokumentet. Ikke inkluder punktum.

Hvis ingenting eller en variant av ordet "ukjent" er oppført i kolonne 5, tast Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Gender

Gender

Type either Mann (man), Kvinne (woman), or Ukjent (unknown), according to what was recorded in column 6, 'Kjøn'.

If the information in the Given Names field appears to contradict what was written in the Gender field, use the information in the Position in Family field to help correctly index the gender.
 

 

Kjønn

Skriv enten Mann, Kvinne, eller Ukjent, som oppført i kolonne 6, "Kjøn".

Hvis informasjonen i feltet fornavn motsier hva som står i feltet for kjønn, bruk posisjonen i familien til hjelp for å tyde det riktige kjønnet på personen.

Se eksempel her: Mann

Position in Family

Position in Family

Type the position that was recorded in column 7, "Hvad enhver er I familien".

If ditto marks are written in the field, type the position from the previous record.

If the position was not recorded or contains a variation of "unknown", press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: Husfader
 

Familiestilling

Skriv inn det som ble oppført i kolonne 7, "Hvad enhver er I familien".

Hvis "ditto"-markeringer er skrevet i feltet, skriv da inn det samme som er skrevet i det foregående feltet.

Hvis posisjonen i familien ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Se eksempel her: Husfader
 

Marital Status

Marital Status

Type Ug (single), G (married), E (widow or widower), or F (divorced), according to what was recorded in column 8, "Om ugift, gift, Enkemand (Enke) eller fraskilt."
 
If the marital status was not recorded or was written as a variation of the word "unknown," press Ctrl+B to mark this field as blank.
 
 

Ekteskapelig status

Skriv Ug (ugift), (gift), (enke/enkemann), eller (fraskilt) utfra det som er oppført i kolonne 8, "Om ugift, gift, Enkemand (Enke) eller fraskilt".

Hvis ekteskapelig status ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Se eksempel her: G

Occupation

Occupation

Type the occupation that was recorded in column 9, "Livsstilling (Næringsvei) eller af hvem forsørget"?

If ditto marks are written in this coloumn, type the occupation from the previous record.

If the occupation was not recorded or was written as a variation of the word "unknown", press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: Husmann
 

Yrke

Skriv inn det yrket som står oppført i kolonne 9, "Livsstilling (Næringsvei) eller af hvem forsørget"?

Hvis det finnes "ditto"-markeringer i feltet, skriv inn yrket som er skrevet i feltet over.

Hvis yrke ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Se eksempel her: Husmann

Birth Year

Birth Year

Type the birth year that was written in coloum 10, "Fødselsaar".

If the year was not recorded or was written as a variation of unknown, press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: 1822

Fødsels år

Skriv inn det fødsesåret som står oppført  i kolonne 10, "Fødselsaar".

Hvis fødselsår ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Se eksempel her: 1822
 

Birthplace

Birthplace

Type the complete birthplace that was written in column 11, "Fødested".

If the birthplace was not recorded or contains a variation of unknown, press Ctrl+B to mark this field as blank.
 

Fødested

Skriv inn fødestedet slik det er oppført i kolonne 11, "Fødested".

Hvis fødestedet ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

 

Nationality

Nationality

Type the nationality that was written  in column 12, "Hvilken Stats Undersaat?".

Do not include any punctuation.

If the nationality was not recorded or was written as a variation of the word "unknown", press Ctrl+B to mark this field as blank.

Nasjonalitet

Skriv inn nasjonaliteten slik det er oppført i kolonne 12, "Hvilken Stats Undersaat?".

Ikke bruk noen tegnsetting.

Hvis nasjonaliteten ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Religion

Religion

Type the religion that was written  in column 13, "Troesbekjendelse".

If the religion was not recorded or was written as a variation of the word "unknown", press Ctrl+B to mark this field as blank.

Religion

Skriv inn religionen slik det er oppført i kolonne 13, "Troesbekjendelse".

Hvis religion ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Condition

Condition

Type the information that was recorded in column 14,  "Om Sindsvaag? Døvstum? Eller Blind?".

If nothing or a variation of the word "unknown" was written in this coloumn, press Ctrl+B to mark this field as blank.
 

Tilstand

Skriv inn informasjonen som er oppført i kolonne 14, "Om Sindsvaag? Døvstum? Eller Blind?".

Hvis ingenting eller en variant av ordet "ukjent" står oppført i denne kolonnen, trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Length of Illness

Length of Illness

Type the length of illness as is was written in column 15, "I Tilfælde af Sindsvaaghed og Døvstumhed".

If nothing or a variation of the word "unknown" was written in this coloumn, press Ctrl+B to mark this field as blank.

Sykdomsvarighet

Skriv inn sykdomsvarighet som det er skrevet i kolonne 15,  "I Tilfælde af Sindsvaaghed og Døvstumhed".

Hvis ingenting eller en variant av ordet "ukjent" står oppført i denne kolonnen, trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Operator's Given Names

Operator's Given Names

Type the operator's given names as they were written in the 'Eiernes Navne' column.

The given names may be written either before or after the surname. Be sure to type the names in the correct fields on the indexing screen. If you cannot determine if a name is a given name or a surname, index it in this field.

Do not include titles or terms, such as Mr, with the name. If a name was abbreviated, type it as it was written on the document. Do not type a period after the abbreviation. Do not index punctuation, except hyphens and apostrophes when they were written on the document as part of the name.

If given names were not recorded or were written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: Peder
 

Eiernes fornavn

Skriv inn eiernes fornavn som det er skrevet i kolonnen for "Eiernes Navne".

Fornavnet kan være skrevet før eller etter etternavnet. Se nøye på navnet, og vær sikker på at du skriver navnene i riktig felt i registreringsbildet. Hvis du ikke kan avgjøre om navnet er et fornavn eller etternavn, skriv det inn i dette feltet.

Ikke inkluder titler eller begrep, som Mr., sammen med navnet. Hvis et fornavn er forkortet, skriv navnet slik det er skrevet i skjemaet. Ikke avslutt slike forkortelser med punktum, untatt ved bruk av bindestrek og apostrof hvis det ble skrevet inn i dokumentet som en del av navnet.

Hvis fornavn ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Se eksempel her: Peder

Operator's Surname

Operator's Surname

Type the operator's surname as it was written in the 'Eiernes Navne' column.

The surname may be written either before or after the given names. Be sure to type the names in the correct fields on the indexing screen. If you cannot determine if a name is a given name or a surname, index it in the Given Names field.

Do not include titles or terms, such as Mr, with the name. Do not include punctuation, except hyphens and apostrophes when they were written on the document as part of the name. Do not expand abbreviations. Type what you see in the document.

If the surname was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: Svendsen
 

Eiernes etternavn

Skriv inn eierens etternavn som det ble skrevet i kolonnen for "Eiernes Navne".

Etternavnet kan ha blitt skrevet enten før eller etter fornavnet. Se nøye på navnet, og vær sikker på at du skriver navnene i riktig felt i registreringsbildet. Hvis du ikke kan avgjøre om navnet er et fornavn eller etternavn, skriv det inn i dette fornavnsfeltet.

Ikke inkluder titler eller begrep, som Mr., sammen med navnet. Ikke inkluder tegnsetting, untatt ved bruk av bindestrek og apostrof hvis det ble skrevet inn i dokumentet som en del av navnet. Ikke utvid forkortelser. Skriv det du ser i dokumentet.

Hvis etternavn ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Se eksempel her: Svendsen
 

Horses More Than 3 Years Old

Horses More Than 3 Years Old

Type the number that is written in the "Heste, føl: 3 aar gamle og derover" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Hester mer en 3 år gamle

Skriv inn nummeret som er skrevet kolonnen for, "Heste, føl: 3 aar gamle og derover".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Horses Under 3 Years Old

Horses Under 3 Years Old

Type the number that was written in the "Heste, føl: under 3 aar" column.

Do not use any punctuation or symbols.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Hester under 3 aar gamle

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Heste, føl: under 3 aar"-kolonnen.

Ikke bruk tegnsetting eller symboler.

Hvis denne informasjonen ikke er skrevet eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Animals

Animals

Type the number that was written in the "Stort Fæ og Kalve: Tyre, Oxer, og Stude" column.

Do not use any punctuation or symbols.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Storfe og okser

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Stort Fæ og Kalve: Tyre, Oxer, og Stude 2 aar og derover".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Drayage

Drayage

Type the number that was written in the "Stort Fæ og Kalve: Kjør" column.

Do not use any punctuation or symbols.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: 3

Kuer og kukalver

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Stort Fæ og Kalve: Kjør".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Klikk her for eksempel: 3
 

New and Calf

New and Calf

Type the number that was written in the "Stort Fæ og Kalve: Ungnøt og Kalve" column.

Do not use any punctuation or symbols.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Ungdyr og Kalve

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Stort Fæ og Kalve: Ungnøt og Kalve".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Sheep

Sheep

Type the number that was written in the "Faar og Lam" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Sauer

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Faar og Lam".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Goats

Goats

Type the number that was written in the "Gjeder og kid" column.

Do not use any punctuation or symbols.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Geiter

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Gjeder og kid".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Pigs

Pigs

Type the number that was written in the "Svin og Grise" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Griser

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Svin og Grise".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Reindeer

Reindeer

Type the number that was written in the  "Rensdyr og Renkalve" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Reinsdyr

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Rensdyr og Renkalve".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Wheat

Wheat

Type the number that was written in the "Hvede" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Hvete

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Hvede".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Rye

Rye

Type the number that was written in the "Rug" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Rug

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Rug".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Barley

Barley

Type the number that was written in the "Byg" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Bygg

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Byg".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Mixed Grain

Mixed Grain

Type the number that was written in the "Blandkorn coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Blandingskorn

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Blandkorn".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Oats

Oats

Type the number that was written in the "Havre" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Havre

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Havre".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Oats for Fodder

Oats for Fodder

Type the number that was written in the "Havre til Grønfoder" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Havre til grøntfor

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Havre til Grønfoder".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

Peas

Peas

Type the number that was written in the "Erter" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Erter

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Erter".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

 

Vetch

Vetch

Type the number that was written in the "Vikker" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Vikker 

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Vikker".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

 

Seed Crops

Seed Crops

Type the number that was written in the "Græsfrø" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Gressfrø

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Græsfrø".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

 

Potatoes

Potatoes

Type the number that was written in the "Poteter" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Poteter

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Poteter".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

 

Other Root Crops

Other Root Crops

Type the number that was written in the "Andre Rodfrugter" coloumn.

Do not use any punctuation or symbols, exept for a slash, which can be used to represent a fraction, such as 1/4.

If this information was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Andre rotfrukter

Skriv inn tallet som er skrevet i kolonnen for "Andre Rodfrugter".

Ikke bruk tegnsetting eller symboler, bortsett fra skråstrek, som kan brukes som brøkstrek, som i 1/4.

Hvis denne informasjonen ikke er oppført eller  inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.
 

 

Circuit Number

Circuit Number

Type the circuit number, written after "Tællingskreds No.".

If the circuit number was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: 1
 

Tellingskrets nummer

Skriv tellingskrets nummer, skrevet etter "Tællingskreds No.".

Hvis Tællingskreds No. ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Se eksempel her: 1

 

List Number

List number

Type the list number, written after "Liste No.".

If the list number was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Click here to see an example: 7

Liste nummer

Skriv listenummeret skrevet etter "Liste No.".

Hvis Liste No. ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

Se eksempel her: 7
 

 

Farm Number

Farm Number

Type the farm number, written after "Vedkommer Matr.-Løbe No.".

If the farm number was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

Gårds nummer - Matrikkel og Løpe nr.

Skriv gårdsnummer skrevet etter "Vedkommer Matr. - Løbe No.".

Hvis gårdsnummer ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

 

Residence

Residence

Type the residence, which was written after the word "Bostedet".

Do not use any punctuation or symbols.

If the residence was not recorded or was written as a variation of the word 'unknown,' press Ctrl+B to mark this field as blank.

 

Bosted

Skriv navnet på bosted som er skrevet etter ordet "Bostedet.).

Ikke bruk tegnsetting eller symboler.

Hvis navnet på bosted ikke er oppført eller inneholder en variant av ordet "ukjent", trykk Crtl+B for å markere feltet som tomt.

 

Vi takker Inger H Borgan for oversettelsen!