DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Velg kategori
Aust-Agder
Buskerud
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Oppland
Oslo/Akershus
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Vest-Agder
Finnmark
Nord-Trøndelag
Nordland
Rogaland
Svalbard
Sør-Trøndelag
Vestfold
Østfold
 
 Velg ressurs
ABM utvikling
ABM-utvikling ABM-utvikling driv aktivt, strategisk utviklingsarbeid for å styrke arkiv, bibliotek og museum som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjonar. ABM-utvikling arbeider på tvers av faglege sektorgrenser og ivaretek departementsovergripande samarbeidsoppgåver i tilknytning til dei tre felta.
Arkivdagen
Om Arkivdagen Arkiv overalt. Hundrevis av små og store institusjonar over heile landet bevarer arkiv, blant anna bibliotek og museum. Dei spesialiserte arkivinstitusjonane er Riksarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv (som utgjer det statlege Arkivverket), fem byarkiv, fem fylkesarkiv, ni interkommunale arkiv samt 15 spesialarkiv.
Arkivportalen.no
Målet med arkivportalen.no er at brukere av arkiv skal få tilgang til arkivene i alle norske arkivinstitusjoner, på ett sted. Dette vil blant annet gjøre det langt lettere for arkivbrukere å kobler sammen statlige, kommunale og private arkiver. Etter hvert som flere arkiv blir digitalisert, vil publikum også i økende grad kunne hente fram digitale arkivdokumenter via poster i arkivkatalogene. Arkivportalen er både et viktig fellestiltak for hele arkivsektoren og en forutsetning for effektiv tilrettelegging av informasjon fra ABM-institusjonene samlet.
Arkivverket
Arkivverket består av Riksarkivet og åtte statsarkiver. Arkivverket oppbevarer til sammen ca. 160.000 hyllemeter med arkivmateriale. Det eldste er fra 1100-tallet, det nyeste arkivmaterialet er et par år gammelt.
Arkivverket.no
Nasjonal portal for Arkivverket. Tilgang til ressurssider for skoleverket og nettutstillinger. Flervalgsløsning midt på siden organisert etter ulike tema.
Arkivverkets nettutstillinger og smakebiter
Her vil du finne både fotografier, kart og vakre dokumenter, spesielle dokumenter, historisk viktige dokumenter, gamle og verdifulle dokumenter, dokumenter som belyser spesielle temaer eller hendelser, og dokumenter som på ulike måter er aktuelle i dag. Arkivverket har i alt omtrent 180 000 hyllemeter arkiver fra statlige virksomheter. De eldste dokumentene er nærmere 900 år gamle, de nyeste er lagret på CD-rom. Et lite utvalg av disse presenterer vi her. Nedenfor har vi lenket til et utvalg smakebiter og nettutstillinger som enten er resultat av samarbeidsprosjekter internt og eksternt eller den enkelte institusjons formidlingsarbeid:
Det digitale Nasjonalbiblioteket
Søk i en million digitale objekter: aviser, bøker, bilder, tidsskrifter, musikkopptak, nettsider, lydopptak, radio og film.
Digitalalmenningen - Digitalarkivets virtuelle arkiv
Digitalmenningen er Digitalarkivets virtuelle arkiv. Dei fleste av Digitalarkivets brukarar har fått med seg at vi gjer kjelder frå Arkivverkets magasin tilgjengeleg på nett i ymse digitale format. Likevel, langt frå dei fleste av våre brukarar har besøkt Riksarkivet, Samisk arkiv eller eit av dei åtte statsarkiva i Arkivverket. Vi ønskjer derfor å gje alle sjansen til å besøke eit arkiv og til å leite fram til dokumenta vi har gøymt omkring i skuffer, hyller og andre steder. I det verkelege arkiv er det Arkivlova som gjeld, i dei virtuelle er det ikkje alltid slik! Digitalarkivet Digitalmenningen eit produkt av ei arbeidsgruppe beståande av: Anette Clausen, Knut Olav Holvik, Lillian Koehler og Yngve Nedrebø. Nettutvikling og interiør: Kristian Strømme.
Digitalarkivet
Digitalarkivet er resultatet av et samarbeid mellom Historisk institutt, Universitetet i Bergen og Statsarkivet i Bergen.
Digitalarkivets Julekalendre - En linkliste
Digitalpensjonatet
I Digitalpensjonatet finn du databasar laga av organisasjonar eller privatpersonar utanfor Arkivverket. Bidragsytaren er ansvarleg for innhaldet i databasane og han eller ho sit og med rettane til desse dataa. Digitalarkivet tilbyr berre eit verktøy for formidling, og kan ikkje spreie materialet på noko anna vis enn gjennom Digitalpensjonatet.
Digitalt Fortalt
Del din fortelling knyttet til et kulturminne! ABM-utvikling ønsker at arkiv, bibliotek, museer, frivillige lag og foreninger og andre tar i bruk Digitalt fortalt. Vi er ute etter ukjente, spennende, gripende, triste og morsomme historier knyttet til kulturminner. Digitalt fortalt er ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret 2009. Vi håper tjenesten skal vokse seg til en stor fortellingsbase som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv i mange år fremover.
DigitaltMuseum
På de norske museene finnes store og spennende samlinger. Tradisjonelt har disse først og fremst blitt presentert i museenes utstillinger og bøker. Store deler av samlingene har derfor sjelden eller aldri blitt vist for publikum. Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Håpet er at samlingene nå enklere skal kunne brukes til studier, undervisning og bildesøking. Nå kan du søke blant bilder, gjenstander og bygninger på DigitaltMuseum. På sikt skal også andre deler av samlingene kunne vises her, som billedkunst, film og lyd.
Kildenett.no (Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag)
Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag er et digitalt læringsverktøy som samler og gjør tilgjengelig kultur- og kunnskapsressurser til ungdoms- og videregående skole. En digital læringsform vil gi nytt innhold til undervisningen for elever og lærere i samfunnsfag og historie, og dermed oppfylle målene i kunnskapsløftet. Kildenett.no er utviklet i samspill med ungdoms- og videregående skoler i Trøndelag, som er involvert i alle faser av prosjektet. Historisk kilde- og kunnskapsbase vil gi skolene en brukertilpasset inngang til sentrale tema, begreper og læringsressurser fra Trøndelag. Det digitale læringsverktøyet skal enkelt kunne tas i bruk i skolen og vil være et bidrag til en læringsprosess der elever og lærer kan innhente og bearbeide ulike kilder og materialtyper som grunnlag for ny kunnskap.
Kulturminnesøk (for hele landet)
Kulturminnesøk − den første oversikt over kulturminner i Norge. Du finner over 115 000 kulturminner i Kulturminnesøk. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Hver dag kommer det nye til, når fylkeskommuner, byantikvarer, Sametinget og Riksantikvaren legger inn nye registreringer. Du finner alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Utforsk rundt hjemstedet ditt, eller dra på kulturminnejakt et helt annet sted. Tips, spørsmål eller kommentarer? Dersom du lurer på noe eller har noe du vil dele med oss og andre er det ulike måter å gjøre det på. Du kan sende en e-post til oss i redaksjonen - vi svarer så fort vi kan! Videre kan du ringe oss, eller skrive i kommentarfeltet som finnes inne på hvert enkelt kulturminne. Kommentarene må signeres med fullt navn. Useriøse eller usignerte kommentarer vil slettes.
Kulturnett Norge
Kulturnett Noreg er den offisielle inngangsdøra til norsk kultur på nettet. Informasjonen fra biblioteknett, museumsnett og arkivnett er nå samlokalisert på kulturnett.no Bruk valget Institusjoner og kulturminner eller karusellen med linker til de regionale kulturnett-sidene for å navigere til ønskede institusjoner.
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket er landets fremste kilde til kunnskap om Norge, nordmenn og norske forhold, her og i utlandet. Nasjonalbiblioteket er landets fremste instans for innsamling, bevaring og formidling av norske medier. (SERVICEERKLÆRING - Hva kan Nasjonalbiblioteket tilby?)
NBdigital Bokhylla
Velkommen til Bokhylla.no. Vi kan tilby 29.000 bøker i fulltekst. 7440 av dem kan du laste ned som PDF. I løpet av året kommer vi opp mot 50.000 bøker - gratis på nett. Bokhylla.no skal vise fram et tverrsnitt av den norske litteraturen, ved at vi gjør tilgjengelig alle bøker som ble utgitt i Norge på 1690-, 1790-, 1890- og 1990-tallet i fulltekst på Internett. Gjennom at Nasjonalbiblioteket har fått til en avtale med Kopinor om godtgjøring for de verkene som ikke er falt i det fri, er denne tjenesten gratis for brukeren. Bøker som ikke er rettighetsbelagte, kan du fritt laste ned til din egen PC.
Norske privatarkiver - Samkatalogen
Samkatalogen over norske privatarkiver er en nasjonal database over arkiver etter personer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner m.v. som oppbevares i offentlige og private oppbevaringsinstitusjoner. (Riksarkivet)
Registreringssentral for historiske data (RHD)
RHD er en nasjonal institusjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet), ved Universitetet i Tromsø (UiTø), som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format slik at kildene vil være lettere tilgjengelig for forskning. Arbeidet består i å dataregistrere de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.
Riksarkivet
Riksarkivet skal ta imot og gjøre tilgjengelig arkivene etter sentrale statlige myndigheter, altså departementer, direktorater m.v., i tillegg til Høyesterett. Riksarkivet oppbevarer dessuten viktige arkiver etter privatpersoner og etter private virksomheter som bedrifter og organisasjoner.
Samisk Arkiv (Sámi Arkiiva)
Samisk arkiv/Sámi Arkiiva er organisert som en avdeling under Riksarkivaren. Diehtosiida - Samisk vitenskapsbygg hvor Samisk arkiv holder til Diehtosiida - Samisk vitenskapsbygg hvor Samisk arkiv holder til. Samisk arkiv holder til i Kautokeino og har ansvar for offentlige arkiv av betydning for samisk samfunn, historie og kultur, blant annet arkiver fra Reindriftsadministrasjonen og Sametinget. Arkivet har også ansvar for samiske privatarkiver, og depotansvar for Kautokeino kommunes historiske arkiv. Arbeidet med samiske privatarkiver vil blant annet si arkiver etter privatpersoner, organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Nærmeste samarbeidspartner er Statsarkivet i Tromsø. Prosjektet Samiske arkiver startet i 1988 som et samarbeidsprosjekt mellom NAVF, Nordisk samisk institutt og Arkivverket for å sikre skriftlig kildemateriale til samisk historie. Stiftelsen Sámi arkiiva/Samisk arkiv ble opprettet 1. januar 1995. Fra 1. januar 2005 ble forvaltningsansvaret for stiftelsen Sámi arkiiva/Samisk arkiv overtatt av Riksarkivaren. Stiftelsen ble lagt inn som en avdeling under Arkivverket, og finansieres både med bevilgning over statsbudsjettet og tilskudd fra Kautokeino kommune.
Slektshistoriske ressurser - Arkiver, museum, bibliotek @ Google Maps
En oversikt over steder du kan oppsøke for genealogiske formål.
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1216)
Digitalarkivet (1099)
Gravminner i Norge (779)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (331)
Slektsforum (287)
Emigrantar (Digitalarkivet) (214)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (207)
Våre falne - register (198)
DISBYT Finland (181)
Slektsforskerbasen (134)

 5 sist brukte
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket
Skannede kirkebøker for Vestre og Østre Bærum (Digitalarkivet)
Klokkerbok for St. Jørgens hospitals prestegjeld 1886-1910 (Begravde) (søkbar 1886-1904)
Folketellingen for Førde, 1865
Digitalarkivet

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081604525
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6076618
Sist oppdatert07-Feb-2016