DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Lister og biografier over yrkesutøvere og laugsmedlemmer.]

 Velg ressurs
Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger. 1
Forfatter: Johan Fredrik Lampe. Publisert: 1895. Omfang: 451 s.
Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger. 2
Forfatter: Johan Fredrik Lampe. Publisert: 1896. Omfang: 413 s.
Bidrag til den norske Kirkes Historie i det nittende Aarhundrede : biografiske Skildringer.
Forfatter: Daniel Thrap. Publisert: 1884. Omfang: 346 s.
Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner : 1628-1885
Forfatter: Carl Johan Anker. Utgitt: 1885
Biografiske meddelelser om biskoperne i Oslo bispedømme under katholicismen
Forfatter: Albert J. Lange. Publisert: 1891. Omfang: 46 s.
Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift. H. 1
Forfatter: Andreas Erlandsen. Publisert: 1844. Omfang: s. 1-160
Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift. H. 2
Forfatter: Andreas Erlandsen. Publisert: 1846. Omfang: s. 161-320
Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift
Forfatter: Andreas Erlandsen. Publisert: 1857. Omfang: 209 s.
Christiania politikammer - Register over optrædende artister 1891-1920
Webbok
Christiansands Stifts Prester i det syttende Aarhundrede
Forfatter: Daniel Thrap. Publisert: 1899. Omfang: 204 s.
Den kongelige kapellgeistlighet 1150-1319
Forfatter: Sverre Bagge. Publisert: 1976. Omfang: 205 s. ISBN: 8200014584
Den Kongelige norske St. Olavs orden
Kort oversigt over ordenens historie og meddelelser om dens nulevende norske medlemmer, med portrætter.
Forfatter: N.F. Leganger. Publisert: 1913. Omfang: 154 s.
Den norske hærs vernepliktige officerer : 1864-1933
Forfatter: Alf Petersen. Publisert: 1936. Omfang: 632 s.
Det norske misjonsselskaps historie i hundre år. B. 5 : Det norske misjonsselskaps misjonærer 1842-1948
Forfatter: Erling Danbolt. Publisert: 1948. Omfang: 310 s.
Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660
Forfatter: Svein Tore Dahl.
Utgitt: 1999. Sidetall: 168 s.
(Liste over lensherrer, lagmenn, borgermestre, rådmenn, byfogder, tollere, fogder, sorenskrivere etc).
Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700
Forfatter: Svein Tore Dahl.
Utgitt: 1999. Sidetall: 172 s.
(Liste over stiftamtmenn og amtmenn, lagmenn, skrivere, borgermestre, rådmenn, byfogder, fogder, sorenskrivere, tollere, postmenn etc).
Eneveldets menn i Norge : sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814
Forfatter: Tor Weidling. Publisert: 2000. Omfang: 333 s.
Examinati Juri (1736–1814)
© Norsk Slektshistorisk Forening 1936–38/2005. Av H. Ostermann. Tilrettelagt for internett 2005 av Tore H Vigerust med bistand av Elin Galtung Lihaug. Tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Bind V og VI. Oslo 1935-38. Det Mallingske Boktrykkeri Oslo 1938.
Fortegnelse over Filologer, Realister og Mineraloger fra Norges Universitet 1813-1884,
samt Kalender for de høiere norske Skoler.
Forfatter: Kristian Koren. Publisert: 1885. Omfang: 160 s.
Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster 1922
Webbok
Fortegnelse over ældre norske urmagere, især bondeurmagere
Av Dr. A Chr. Bang.
Geistlig edsprotokol for Oslo og Hamar stifter 1601-1730. 1 : Tekst
Publisert: 1918. Omfang: 236 s.
Gullsmedmestre i Oslo i de siste hundre år : deres virke og foreningsliv, 7de juni 1934
Publisert: 1934. Omfang: 218 s.
Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Bergens Kathedralskole. 1868-1869. II
Fortegnelse over de Kandidater, der ere dimitterede fra Bergens lærde Skole i Tidsrummet fra 1781-1825, med biographiske Oplysninger.
Forfatter: Johan Fredrik Lampe. Publisert: 1869. Omfang: 93 s.
Jernbanekalenderen 1912-1944
I "Jernbanekalenderen" finner man en oversikt over fast ansatte i jernbanen. For de som leter etter opplysninger om jernbaneansatte, er dette en stor kilde. Her får man vite hvor vedkommende arbeidet, stilling, fødselsdato, lønn, m.m.
"Jernbanekalenderen" har hatt forskjellige navn: Norsk Jernbanekalender (1887-1910), Jernbanekalenderen (1912-1943/44) og Tjenestemenn ved jernbanen (1948-1963).
Konungariket Norges Ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter
Biografisk verk sammenstilt av Aug. Th. Låstbom, Uppsala 1843. Opplisting "sedan 1814 eller detta rikes förening med Sverige".
Matrikkel over norske realister uteksaminert fra universitetene i Oslo og Bergen : 1963-1966
med statistisk bearbeiding av materialet
Publisert: 1967. Omfang: 72 s.
Meddelelser om dimmiterede fra Herlufsholm, fra skolens stiftelse 1565 til 1875
Boken "Meddelelser om dimmiterede fra Herlufsholm, fra skolens stiftelse 1565 til 1875" (Herlufsholm skole ligger i Næstved, Danmark) fra 1875 er skannet og konvertert til PDF av Kjell-Erik Andal og publiseres av DIS-Norge etter avtale med ham
Misjonærer i Det norske lutherske kinamisjonsforbund 1891-1941
Utgitt: 1941.
Motorvognregisteret 1899-1914 og 1913-1926
Norges første bilregister Da de første bilene begynte å komme til Norge sent på 1890-tallet fantes det ingen bestemmelser om hvordan de skulle registerføres. En ”mønsterforskrift” fra 1899 krevde at kjøretøyene skulle fremstilles for lokale politimyndigheter før de kunne brukes. De fleste av bilene som ble importert de første årene kom inn via Kristiania, og det var politikammeret her som dermed kom til å føre det første register, i en protokoll etter hvert som bilene ble fremstilt. Den første loven om bruk av motorvogner kom i 1912. Her er bestemmelsene om registerføring videreført. Fra 1913 og utover ble det derfor vanlig å føre registerprotokoller ved alle landets politikamre. Samtidig fikk hvert kjøretøy sitt eget kort i Vegdirektoratets sentrale understellsregister. Ved Motorvognloven av 1912 ble det også innført bestemmelser om kjennetegn. En bokstav anga hvilket fylke (amt) kjøretøyet hørte hjemme i: Kristiania/Oslo = A, Smålenenes amt/Østfold = B, Akershus = C, Hedmark = D osv. Systemet var i bruk helt til 1971. I den eldste protokollen (1899-1913) er hvert enkelt kjøretøy viet et helt oppslag i protokollen. De er løpende nummeret fra 1-199 og 300-310 og det er ført alfabetisk register over eiere foran i protokollen. Selv om den er ført av Kristiania politikammer vil en kunne finne biler som fant veien langt ut i distriktene utenfor hovedstaden. I den andre protokollen (1913-1926) er kjøretøyene gitt kjennetegn. Biler som var innført i den gamle protokollen på løpenummer, som fremdeles var i bruk, er gitt kjennetegn og ført over. Den første bilen med nr. 1 i den gamle protokollen (for øvrig Schous bryggeris varebil) har dermed fått kjennetegn A-400 i den nye. A-1 til A-29 ble reservert for Kongehuset og diplomatiet, ett system som unntaksvis fortsatt gjelder. Arkivhenvisninger, begge protokollene: Riksarkivet, Vegdirektoratet, Bilavdelingen M, serie Fa Bil- og førerkortregisteret 0001 Bilregisterprotokoll. Reg.nr. 1-199 og 300-310 1899-1914 0002 Bilregisterprotokoll. Reg.nr. A1-A29 og A400-A902 1913-1926
Nogle oplysninger om sognepræsterne i det samlede Totens kald efter reformationen
Forfatter: M. Kubberud. Publisert: 1897. Omfang: 56 s.
Norges advokater og sakførere 1932
Forfatter: Sverre M. Halbo. Publisert: 1933. Omfang: 670 s.
Norges Apothekere i 300 Aar : (1588-1889)
Forfatter: Jørgen W. Flood. Publisert: 1889. Omfang: 216 s.
Norges Farmaceuter 1815-1890 af Jørgen W. Flood
Kort biografisk informasjon om norske farmasøyter i angitte periode.
Norges filologer og realister
Publisert: 1933. Omfang: 576 s.
Norges geistlighet og andre norske teologiske kandidater i fast stilling i 1925
Forfatter: N.F. Leganger. Publisert: 1925. Omfang: 306 s.
Norges gejstlighet i 1914
Forfatter: Albert J. Lange. Publisert: 1915. Omfang: 236 s.
Norges Håndverkere 1938
Et av foreningens medlemmer har skannet verket Norges Håndverkere MCMXXXVIII (1938) og ønsker å gjøre dette tilgjengelig for foreningens medlemmer. Det skannede verket på nesten 1250 sider med omtaler av et stort antall håndverkere fra denne tiden kan lastes ned her (PDF, ca 155 MB).
Norges lensmenn
Forfatter: H. Strømsæther, Årstall: 1933, Sidetall: 200 s.
Norges læger : 1800-1908. 2
Forfatter: I. Kobro. Publisert: 1915. Omfang: 672 s.
Norges læger : 1909-1925
Forfatter: I. Kobro. Publisert: 1927. Omfang: 434 s.
Norges læger : 1926-1936
Forfatter: I. Kobro. Publisert: 1938. Omfang: 740 s.
Norges læger : 1937-1946
Forfatter: I. Kobro. Publisert: 1951. Omfang: 446 s.
Norges læger : 1947-1951
Forfatter: Bernhard Getz. Publisert: 1956. Omfang: 417 s.
Norges læger i det nittende aarhundrede : (1800-1871)
Forfatter: F.C. Kiær. Publisert: 1873. Omfang: 648 s.
Norges læger i det nittende aarhundrede : (1800-1886). 2 : Laache-Øwre
Forfatter: F.C. Kiær. Publisert: 1890. Omfang: 685 s.
Norges militære embedsmenn : 1929
Forfatter: Bj. Keyser Barth. Publisert: 1930. Omfang: 656 s.
Norges orgler og organister til og med 1914
Forfatter: Anna Lindhjem. Publisert: 1916. Omfang: 374 s.
Norges postmestere 1647-1814
Forfatter: Olaf Jæger. Publisert: 1950. Omfang: 142 s.
Norges tannlæger (1929)
Forfatter: Nils Bjerke. Publisert: 1929. Omfang: 307 s.
Norges tannlæger ; første og annet bind (1934)
Forfatter: Nils Bjerke. Publisert: 1934. Omfang: 447 s.
Norsk Jernbanekalender 1887-1910
I "Jernbanekalenderen" finner man en oversikt over fast ansatte i jernbanen. For de som leter etter opplysninger om jernbaneansatte, er dette en stor kilde. Her får man vite hvor vedkommende arbeidet, stilling, fødselsdato, lønn, m.m.
"Jernbanekalenderen" har hatt forskjellige navn: Norsk Jernbanekalender (1887-1910), Jernbanekalenderen (1912-1943/44) og Tjenestemenn ved jernbanen (1948-1963).
Norsk Medicinalkalender : omfattende Læger, Tandlæger, Dyrlæger og Apothekere m.m
Publisert: 1895. Omfang: 135 s.
Norsk Prestehistorie (genealogi.no)
Norsk Slektshistorisk forenings prosjekt. Les mer om prosjektet på ressurssiden.
Norske farvere : ora et labora
Forfatter: Ola Holst. Publisert: 1994. Omfang: 74 s.
Norske posttjenestemænd : 1814-96
Forfatter: Jakob Schøning. Publisert: 1897. Omfang: 153 s.
Norske skulefolk
Norske tannlæger (1950)
Forfatter: Knut Gard. Publisert: 1950. Omfang: 649 s.
Norske utskiftningsfunksjonærer gjennem 75 år : 1859-1934
Publisert: 1934. Omfang: 256 s.
Oplysninger om Norges Geistlighed siden 1814
Sammenstilt av M. Bie, Kristiania 1885. Skannet av DA
Statsøkonomiske kandidater : 1908-1932
Publisert: 1933. Omfang: 86 s.
Studentene fra 1888 : trykt som manuskript ved 50-årsjubileet 1938
Publisert: 1938. Omfang: 145 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1896 : biografiske opplysninger samlet til 25-aarsjubilæet 1921
Publisert: 1921. Omfang: 304 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1900 : biografiske opplysninger samlet til 50-års-jubileet 1950
Publisert: 1950. Omfang: 169 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1901 : biografiske opplysninger samlet til 50-års jubileet 1951
Publisert: 1951. Omfang: 218 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1911 : biografiske oplysninger samlet til 25-års jubileet 1936
Publisert: 1936. Omfang: 426 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1912 : biografiske opplysninger samlet til 50-årsjubileet 1962
Publisert: 1962. Omfang: 229 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1913 : biografiske opplysninger samlet til 50-årsjubileet 1963
Publisert: 1963. Omfang: 285 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1915 : biografiske opplysninger samlet til 25-årsjubileet 1940
Publisert: 1942. Omfang: 302 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1918 : et jubileumsskrift
Publisert: 1950. Omfang: 447 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1919 : biografiske opplysninger m.v. samlet til 30-års jubileet 1949
Publisert: 1950. Omfang: 295 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1922 : biografiske opplysninger og statistikk samlet til 25-års jubileet 1947
Publisert: 1951. Omfang: 373 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1923 : biografiske opplysninger m.v. samlet til 25-års jubileet 1948
Publisert: 1950. Omfang: 439 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1924 : biografiske opplysninger og statistikk samlet omkring 25 års jubileet 1949
Publisert: 1952. Omfang: 451 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1925 : biografiske opplysninger og statistikk samlet til 25-års jubileet 1950
Publisert: 1950. Omfang: 419 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1926 : biografi, statistikk og artikler samlet til 25-års jubileet 1951
Publisert: 1951. Omfang: 419 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1927 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1952
Publisert: 1952. Omfang: 541 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1928 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1953
Publisert: 1953. Omfang: 391 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1929 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1954
Publisert: 1954. Omfang: 431 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studentene fra 1943
Publisert: 1968. Omfang: 630 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studenterne av 1851 - Biografiske meddelelser mm.
Biografisk verk sammenstilt av Mikael Sundt. Skannet av DA.
Studenterne fra 1874 : biografiske Meddelelser : samlede i Anledning af deres 25-Aars Studenterjubilæum
Publisert: 1899. Omfang: 236 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studenterne fra 1876 : biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum
Publisert: 1901. Omfang: 304 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studenterne fra 1878 : biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum
Publisert: 1902. Omfang: 149 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studenterne fra 1885 : biografiske meddelelser samlet i anledning av deres 25-aars studenterjubilæum
Publisert: 1910. Omfang: 312 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studenterne fra 1893 : biografiske oplysninger samlet til 25-aarsjubilæet 1918
Publisert: 1918. Omfang: 356 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studenterne fra 1894 : biografiske oplysninger samlet til 25-aars-jubilæet 1919
Publisert: 1919. Omfang: 308 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Studenterne fra 1895 : biografiske oplysninger samlet til 25-aars-jubilæet 1920
Publisert: 1920. Omfang: 268 s.
(Matrikkel med biografier for studentene ved Universitetet i Oslo).
Tillegg til Norges læger : 1800-1908
Forfatter: I. Kobro. Publisert: 1944. Omfang: 642 s.
Tjenestemenn ved statsbanene 1948-1963
I "Jernbanekalenderen" finner man en oversikt over fast ansatte i jernbanen. For de som leter etter opplysninger om jernbaneansatte, er dette en stor kilde. Her får man vite hvor vedkommende arbeidet, stilling, fødselsdato, lønn, m.m.
"Jernbanekalenderen" har hatt forskjellige navn: Norsk Jernbanekalender (1887-1910), Jernbanekalenderen (1912-1943/44) og Tjenestemenn ved jernbanen (1948-1963).
Tollere gjennom 300 år (1563-1886)
© Norsk Slektshistorisk Forening 1977-1982 Scannet og tilrettelagt for elektronisk publisering 2005 av Elin Galtung Lihaug og Håvard Blom. Tilrettelagt for nett av red nov. 2005.
Trondhjems guldsmeder. 1 : Barokken
Forfatter: Joh.E. Brodahl. Publisert: 1923. Omfang: 246 s.
Trondhjems guldsmeder. 2 : Rokokkotiden
Forfatter: Joh.E. Brodahl. Publisert: 1943. Omfang: 253 s.
Trondhjems guldsmeder. 4 : Det nittende aarhundre II
Forfatter: Joh.E. Brodahl. Publisert: 1944. Omfang: 309 s.
Trondhjems guldsmeder. 5 : Det nye laug
Forfatter: Joh.E. Brodahl. Publisert: 1947. Omfang: 262 s.
Trondhjemsteknikernes matrikel
Biografiske meddelelser om samtlige faste og hospiterende elever av Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1915 : med ca. 1300 ungdomsportrætter
Forfatter: O. Alstad. Publisert: 1916. Omfang: 394 s.
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1134)
Digitalarkivet (1047)
Gravminner i Norge (745)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (303)
Slektsforum (271)
Emigrantar (Digitalarkivet) (201)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (192)
Våre falne - register (183)
DISBYT Finland (166)
Slektsforskerbasen (129)

 5 sist brukte
1606-1607 Leidang og tiende i Lensrekneskapet for Sunnmøre
DISBYT Finland
Bø / Bø, 1925-1951, skannet ministerialbok
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet)
Bø / Malnes, 1917-1934, skannet ministerialbok

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081604298
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6075391
Sist oppdatert07-Feb-2016