Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Bergen]


Informasjon om Bergen:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: BergenSoknehistorikk

Inndeling av prestegjeld i Bergen


Domkirken
Nykirken sokn skilt ut 1622. Askøy utskilt som eget prestegjeld 1741. Johannes sokn skilt ut 1885.Korskirken
Sandviken sokn ble skilt ut 1875. Maria sokn ble utskilt 1875, grenseregulering mellom Maria og Korskirken 1885.


Maria
"St. Mariæ Tydske Kirke" var soknekirke for de tyskættede i Bergen og for alle som stod i fast tjeneste ved Kontoret. Den tyske menigheten ble nedlagt 1867. Maria kirke ble i 1875 tatt i bruk som soknekirke for den omliggende delen av Korskirken sokn. Grensen ble regulert i 1885.


Nykirken
Utskilt fra Domkirken 1622. En rekke klokkerbøker gikk tapt i brann 1944.


Sandviken
Utskilt fra Korskirken 1875. "... indbefattende hele Sandvigen eller alle de Dele af det nuværende Korskirkesokn, der ligger i søndre Bergenhus Amt samt hele Skudevigsdalen indtil den gamle Sandvigs- vei med en Grændse mod Byen, der udgaar fra Søen nordenfor Sverresborg og fortsætter i en ret Linie syndenfor Skudevigsveien indtil Stølen og herfra gjennem den gamle Sandvigsvei indtil Nordsiden af Kirkegaarden "Fredens Bolig" samt videre langs denne op imod Fjeldet." Grensen mellom Maria og Sandviken fastsatt nærmere 1919: "Grænsen gaar fra sjøen ved Skuteviken i en ret linje nordenfor Sverresborg til Helgesensgt. og gjennem denne og Ladegaardsgt. ( >: den gl. Sandviksvei) indtil Breistølsveien, hvorefter grænselinjen følger denne - saaledes at eiendommene paa nordsiden og paa sydsiden av grænselinjen tilhører henholdsvis Sandvikens og Mariakirkens menigheter. " Avgang: St. Olav sokn ble skilt ut i 1928. Ytre Sandviken (Biskopshavn) ble skilt ut i 1957.


St. Jørgens Hospital
Sokner Årstad (1749-1886) og Askøy (1819-1841). Omfattet i tillegg til Hospitalet, De Sjøfarendes Fattighus og Tukthuset. Tilgang Enkefattighuset, St. Catharina ("tyske") Fattighus og Stranges Fattighus ble innlemmet i 1707. Årstad sokn fra Fana prestegjeld 1749 Danckert D. Krohns stiftelse ble innlemmet 1785. Askøy sokn overført fra Fjell 1819. Lungegaardshospitalet ble tatt i bruk for spedalske lemmer 1849. Sander Kaaes stiftelse ble overført fra Domkirkens residerende kapellani og innlemmet 1876. Pleiestiftelsen nr. 1 for Spedalske ble innlemmet 1886. Avgang St. Catharina Fattighus ble nedlagt i 1771. Tukthuset og Bergenhus Festning fikk egne prester 1841. Askøy sokn lagt sammen med Fjell 1841. Årstad sokn ble skilt ut 1886. Lungegaardshospitalet ble nedlagt som spedalsk hospital 1894. Pleiestiftelsen nr. 1 for spedalske ble lagt ned 1958.


Årstad
Årstad sokn ble overført fra Fana til St. Jørgens Hospital 1749, og skilt ut fra St. Jørgens Hospital i 1886 som eget soknekall. Avgang Gnr. 10-19 og 22-27 (Fana) ble i 1752 skilt ut fra Årstad sokn og lagt til Birkeland i Fana. St. Markus ble skilt ut og fradelt 1928. Fridalen ble skilt ut som eget sokn 1957. Solheim ble skilt ut som eget sokn 1957. Tilgang Gnr. 58-59 Gyldenpris og Stranden i Laksevåg ble i 1922 overført fra Laksevåg til Årstad.


Pleiestiftelsen nr. 1 for spedalske
Kirke innviet 1857. Presten ved St. Jørgens Hospital ble samme år tilsatt som prest også for pleiestiftelsen. Formelt lagt under St. Jørgens Hospitals presteembete 1886.


Fødselsstiftelsen / Kvinneklinikken (1862-)
Tatt i bruk 1861. Prest tilsatt 1862. Ektefødte barn skulle innføres i kirkeboken for den menigheten foreldrene tilhørte. Navneskifte fra Fødselsstiftelsen i Bergen i 1926.


Bergens Strafanstalt (1841-1885)
Skilt ut fra St. Jørgens Hospital 1841. Først kalt presten ved "Bergen Tugthus". Kirkebøkene ble overført fra Statsarkivet i Trondheim i 1974, etter avlevering dit fra Trondheim kretsfengsel.


Bergenhuus Strafanstalt (1841-1877)
Skilt ut fra St. Jørgen Hospital 1841.Først kalt presten ved "Bergenhus Fæstnings Slaveri". Kirkebøkene ble overført fra Statsarkivet i Trondheim i 1974, etter avlevering dit fra Trondheim kretsfengsel.


Bergen Hospital
Instruks for Hospitalspresten i Bergen er gitt i kongelig resolusjon 20. desember 1905, og skulle da gjøre tjeneste i St. Jørgens hospital, Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1, Sjøfarendes aldershjem, Bergens kretsfengsel, Zander Kåes stiftelse, Dankert Krohns stiftelse, Stranges stiftelse, Lungegårdens sykehus, og Enkehuset.


Stiftskapellanen for folkemålsgudstjenester
Kapellaniet opprettet 1907. "... skal hovedsagelig anvendes til at holde Gudstjenester og religiøse Foredrag paa Landsmaal omkring i Stiftet."


Stiftelsespresten
Bergens kommunale arbeids- og pleiehjem, sykehus og sinnsykeasyl.


St. Pauls menighet
Katolsk-apostolisk menighet.


Fana prestegjeld
Kirkesokn: Fana, Birkeland (til 1948) og Årstad (til 1749). Avgang: Årstad sokn ble overført til St. Jørgens Hospital 1749. Birkeland sokn ble skilt ut i 1948 og delt i to: Storetveit og Birkeland. Gnr. 25 ble overført fra Birkeland sokn til Askøy 1879. Nordås ble skilt ut som eget prestegjeld 1968.


Haus prestegjeld
Kirkesokn: Haus, Bruvik (-1868, 1968-), Gjerstad, Mjelde (-1864), Stamnes (-1868), Arna (1864-1967), Ytre Arna (1955-1967). Mjelde ble slått sammen med Haus sokn i 1864. Ytre Arna ble skilt ut som eget sokn 1955. Avgang: Arna og Ytre Arna sokn ble skilt ut i 1967 som Arna prestegjeld.


(Kilde: Riksarkivet).
Digitalarkivet - Siste publiseringer - Bergen

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Helse- og pleievesen (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Barneomsorg (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (0 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Skolevesen (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøfolk og sjøfart (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Forsikringsmateriale - maritimt (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Samferdsel & Infrastuktur (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Politikk og folkestyre (0 ressurser i denne kategorien)
Continue...Handel og næringsliv (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (35 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (42 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (47 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (695 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (41 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (61 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (65 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fengselsvesen (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Adresse-/Telefonkataloger og epostkataloger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Liste over røysteføre for kommuneval i Bergen 1934 (Vis detaljer)

OCR-skannet av DIS-Hordaland

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Bergen]

Historiske kommuner:

Arna (se Bergen)
Årstad (se Bergen)
Åsane (se Bergen)
Birkeland (se Bergen)
Bjerkeland (se Bergen)
Fana (se Bergen)
Laksevåg (se Bergen)
Ytre Arna (se Bergen)