Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]


Informasjon om Lover / forskrifter:

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 10


 Eldre norske rettskilder - En oversikt (Vis detaljer)

Rettshistoriske studier nr. 25
Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/2013

Denne oversikten er et bibliografisk hjelpemiddel til å finne frem til eldre norske rettskilder, fra middelalderen og frem til ca 1900.
Hovedordningen i dokumentet er kronologisk, med ulike typer rettskilder innenfor de enkelte perioder middelalderens rett, den dansk-norske rett og 1800-tallets rett. Dokumenter vedrørende grunnlovsarbeidet i 1814 utgjør en egen del sammen med en oversikt over utgaver av Kongeriget Norges Grundlov fra 1814 frem til 1905. Utviklingen av rettsvesenet og henvisninger til kilder for rettspraksis er samlet i et eget kapittel, det samme gjelder andre kilder med relevans for retten samt oversikt over arkiver.
Kilde: UB: UIO - Eldre norske rettskilder | Forfatter: Selberg, Kjersti | Utgitt: 2013

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Gamle Kongelige Forordninger og Privilegier (Vis detaljer)

Hans Paus (1710-1770) var jurist og historiker, og var sorenskriver i Finnmark fra 1753 til han døde i 1770. Han ble student i 1732, og brukte flere år på å samle stoff om Finnmarks historie. Dette materialet ble samlet i et større manuskript i to bind (i det Kongelige Bibliotek i København).

På 1740-tallet arbeidet han mest med juridiske emner, og gav ut en bok om hevd i 1748 og en bok om naturrett i 1749. Hovedverket hans var "Samling af gamle Norske Love" som kom i to bind 1751-52. Det var første gang de gamle norske lovene ble samlet, og han presenterte en samling av forordninger som inneholdt en del som ikke fines på trykk andre steder. Digitalarkivets utgave her omfatter forordningene.
Beskrivelse: Hans Paus (1710-1770) was a lawyer and historian, and was judge in Finnmark from 1753 until his death in 1770. He was a student in 1732, and spent several years collecting material about Laplands history. This material was collected in a large manuscript in two volumes (in the Royal Library in Copenhagen). |b| |b|In the 1740s he worked mostly with legal topics, and released a book on prescription in 1748 and a book on natural law in 1749. His main work was the Collection of old Norwegian Laws which was published in two volumes, 1751-52. It was the first time the ancient Norwegian laws were gathered, and he presented a collection of specifications, which contained a part not to be found in print elsewhere. Digital Archives edition here include regulations.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Kong Chr. IVs lov 1604, Kong Chr. Vs lov 1687 med kongeloven 1665 (Vis detaljer)

Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier i historie har skannet inn Kong Chr. IVs lov 1604, Kong Chr. Vs lov 1687 med kongeloven 1665 og Schous forordninger

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Kong Christian den femtes norske lov 15de april 1687, med Kongeloven 1665 (Vis detaljer)

Digitalisert søkbar utgave; bl.a. "8 Cap. Om Egteskab.
1 Art. Hvo Hustrue vil have, bede hende af Forældre, eller rette Værge; Dog med hendis Ja og Villie. 2. End gifter hun sig uden dens Villie, som efter Loven er hendis rette Værge, da volder hand hendis Gods, mens hun lever, om hand vil. "

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Lov av 9. februar 1923 nr. 2 om personnavn (Vis detaljer)

§ 1. Som efternavn kan bare brukes: 1) slektsnavn, som er lovlig erhvervet ved avstamning, ekteskap eller på annen måte; 2) farsnavn, som inneholder farens eneste eller stadig brukte fornavn med en endelse, som angir avstamningen (sønn, son, sen eller for kvinner datter eller dotter); 3) navnet på en gård (bruk) eller plass, hvor vedkommende bor, såfremt gården (bruket) eller plassen eies eller brukes av ham selv eller nogen av hans foreldre eller besteforeldre.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) (Vis detaljer)

LOV-1961-05-12-2; § 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som 1) skrifter av alle slag,....

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Lov om personnavn (navneloven) (Vis detaljer)

LOV 2002-06-07 nr 19. Kapittel 1. Navneplikt; § 1. Plikt til å ha navn; Alle skal ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn og kan i tillegg ha mellomnavn. Enhver har plikt til å bruke sitt fornavn og etternavn som personnavn. Ingen kan ta, endre eller sløyfe navn på annen måte enn etter loven her.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Lov om personnavn - Tradisjon, liberalisering og forenkling (Vis detaljer)

Utredning fra en arbeidsgruppe. Historikk, Fra nordisk rett, Statistikk. Det offentliges arbeid med navnesaker. Publikums ønsker om navn, Etternavn, Mellomnavn og fornavn, m.m.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Norsk navnelovgivning (Vis detaljer)

Denne siden er ment å inneholde informasjon om gjeldende norsk navnelovgivning samt historiske lovtekster. (v/Dag Trygsland Hoelseth)

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Statens namnekonsulentar (Vis detaljer)

For norske, kvenske og samiske stadnamn
Beskrivelse: For norske, kvenske og samiske stadnamn

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler]