Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]


Informasjon om Norge:

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Aust-Agder (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Buskerud (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hedmark (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hordaland (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Møre og Romsdal (8 ressurser i denne kategorien)
Continue...Oppland (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Oslo/Akershus (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sogn og Fjordane (6 ressurser i denne kategorien)
Continue...Telemark (6 ressurser i denne kategorien)
Continue...Troms (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vest-Agder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Finnmark (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nord-Trøndelag (5 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nordland (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rogaland (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Svalbard (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sør-Trøndelag (7 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vestfold (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Østfold (3 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 24


 ABM utvikling (Vis detaljer)

ABM-utvikling ABM-utvikling driv aktivt, strategisk utviklingsarbeid for å styrke arkiv, bibliotek og museum som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjonar. ABM-utvikling arbeider på tvers av faglege sektorgrenser og ivaretek departementsovergripande samarbeidsoppgåver i tilknytning til dei tre felta.
Beskrivelse: The Norwegian Archive, Library and Museum Authority (ABM-utvikling) is a public institution under the authority of the Ministry of Culture and Church Affairs, but it also works across departmental and other administrative boundaries. The majority of sources of knowledge and information extend across archives, libraries and museums and include art, sound, photography, film, archival materials and literature. Furthermore, the common interests of the three constituent sectors have been strengthened by the use of information and communication technology (ICT). ICT provides simplified access to different types of sources, also across the traditional sector boundaries. These factors have been the main reason for the establishment of the Norwegian Archive, Library and Museum Authority in 2003. Our vision is knowledge and experiences for all.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Arkivdagen (Vis detaljer)

Om Arkivdagen Arkiv overalt. Hundrevis av små og store institusjonar over heile landet bevarer arkiv, blant anna bibliotek og museum. Dei spesialiserte arkivinstitusjonane er Riksarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv (som utgjer det statlege Arkivverket), fem byarkiv, fem fylkesarkiv, ni interkommunale arkiv samt 15 spesialarkiv.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Arkivportalen.no (Vis detaljer)

Målet med arkivportalen.no er at brukere av arkiv skal få tilgang til arkivene i alle norske arkivinstitusjoner, på ett sted. Dette vil blant annet gjøre det langt lettere for arkivbrukere å kobler sammen statlige, kommunale og private arkiver. Etter hvert som flere arkiv blir digitalisert, vil publikum også i økende grad kunne hente fram digitale arkivdokumenter via poster i arkivkatalogene. Arkivportalen er både et viktig fellestiltak for hele arkivsektoren og en forutsetning for effektiv tilrettelegging av informasjon fra ABM-institusjonene samlet.
Beskrivelse: The aim of arkivportalen.no is that users of the archival institutions get access to the archives of all Norwegian archival institutions in one place. This will, among other things, make it far easier for users of the archives linking federal, state and private archives. As more records are digitized, the public is also increasingly able to retrieve documents via digital archive records in file directories. Archives portal is both an important joint actions for the whole archive sector and a prerequisite for effective facilitation of information from the ABM institutions together.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Arkivverket (Vis detaljer)

Arkivverket består av Riksarkivet og åtte statsarkiver. Arkivverket oppbevarer til sammen ca. 160.000 hyllemeter med arkivmateriale. Det eldste er fra 1100-tallet, det nyeste arkivmaterialet er et par år gammelt.
Beskrivelse: The Norwegian State Archives System (Arkivverket) consists of the National Archives (Riksarkivet), covering the central administrative institutions, and eight regional state archives (statsarkiv), covering the local branches of the state administration.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Arkivverket.no (Vis detaljer)

Nasjonal portal for Arkivverket. Tilgang til ressurssider for skoleverket og nettutstillinger. Flervalgsløsning midt på siden organisert etter ulike tema.
Beskrivelse: National portal for the National Archive. Access to web exhibitions and resources for schools and others. Midsection with multiple choice catgorized by themes.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Arkivverkets nettutstillinger og smakebiter (Vis detaljer)

Her vil du finne både fotografier, kart og vakre dokumenter, spesielle dokumenter, historisk viktige dokumenter, gamle og verdifulle dokumenter, dokumenter som belyser spesielle temaer eller hendelser, og dokumenter som på ulike måter er aktuelle i dag. Arkivverket har i alt omtrent 180 000 hyllemeter arkiver fra statlige virksomheter. De eldste dokumentene er nærmere 900 år gamle, de nyeste er lagret på CD-rom. Et lite utvalg av disse presenterer vi her. Nedenfor har vi lenket til et utvalg smakebiter og nettutstillinger som enten er resultat av samarbeidsprosjekter internt og eksternt eller den enkelte institusjons formidlingsarbeid:

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Det digitale Nasjonalbiblioteket (Vis detaljer)

Søk i en million digitale objekter: aviser, bøker, bilder, tidsskrifter, musikkopptak, nettsider, lydopptak, radio og film.
Beskrivelse: Search in a million digital objects: newspapers, books, pictures, magazines, music recordings, web pages, audio recordings, radio and movies.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Digitalalmenningen - Digitalarkivets virtuelle arkiv (Vis detaljer)

Digitalmenningen er Digitalarkivets virtuelle arkiv. Dei fleste av Digitalarkivets brukarar har fått med seg at vi gjer kjelder frå Arkivverkets magasin tilgjengeleg på nett i ymse digitale format. Likevel, langt frå dei fleste av våre brukarar har besøkt Riksarkivet, Samisk arkiv eller eit av dei åtte statsarkiva i Arkivverket. Vi ønskjer derfor å gje alle sjansen til å besøke eit arkiv og til å leite fram til dokumenta vi har gøymt omkring i skuffer, hyller og andre steder. I det verkelege arkiv er det Arkivlova som gjeld, i dei virtuelle er det ikkje alltid slik! Digitalarkivet Digitalmenningen eit produkt av ei arbeidsgruppe beståande av: Anette Clausen, Knut Olav Holvik, Lillian Koehler og Yngve Nedrebø. Nettutvikling og interiør: Kristian Strømme.
Beskrivelse: Text only in norwegian. Click on the entrance of the house to get inside and navigate throught the romms to see the hidden archival files in drawers and other places in the house.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lenkesamlinger] » [Digitalarkivets julekalendre]

 Digitalarkivet (Vis detaljer)

Digitalarkivet er resultatet av et samarbeid mellom Historisk institutt, Universitetet i Bergen og Statsarkivet i Bergen.
Beskrivelse: The Digital Archive is a result of the co-operation between the History department at the University of Bergen, and the Regional State Archives of Bergen, a part of the National State Archives.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Persondatabaser, søkbare]

 Digitalarkivets Julekalendre - En linkliste (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Digitalpensjonatet (Vis detaljer)

I Digitalpensjonatet finn du databasar laga av organisasjonar eller privatpersonar utanfor Arkivverket. Bidragsytaren er ansvarleg for innhaldet i databasane og han eller ho sit og med rettane til desse dataa. Digitalarkivet tilbyr berre eit verktøy for formidling, og kan ikkje spreie materialet på noko anna vis enn gjennom Digitalpensjonatet.
Beskrivelse: In the Digital Inn you will find databases that are made by either organisations or persons outside the National Archives. The contributor is responsible for the content in the databases, and (s)he holds the copyright to the data. The Digital Archive offers only an internet-based publishing tool, and shall not distribute the material in any other way than through the Digital Inn.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Persondatabaser, søkbare]

 Digitalt Fortalt (Vis detaljer)

Del din fortelling knyttet til et kulturminne! ABM-utvikling ønsker at arkiv, bibliotek, museer, frivillige lag og foreninger og andre tar i bruk Digitalt fortalt. Vi er ute etter ukjente, spennende, gripende, triste og morsomme historier knyttet til kulturminner. Digitalt fortalt er ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret 2009. Vi håper tjenesten skal vokse seg til en stor fortellingsbase som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv i mange år fremover.
Beskrivelse: Share your story related to a heritage! ABM Development Authority would like the archives, libraries, museums, voluntary associations and other users to use Digital Stories. We are looking for unknown, exciting, poignant, sad and funny stories related to culture. Digital Stories is the ABM Development Authoritys effort in Culture Year 2009. We hope the service will grow into a great story base that displays the breadth and diversity of concepts of culture and heritage for many years to come.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 DigitaltMuseum (Vis detaljer)

På de norske museene finnes store og spennende samlinger. Tradisjonelt har disse først og fremst blitt presentert i museenes utstillinger og bøker. Store deler av samlingene har derfor sjelden eller aldri blitt vist for publikum. Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Håpet er at samlingene nå enklere skal kunne brukes til studier, undervisning og bildesøking. Nå kan du søke blant bilder, gjenstander og bygninger på DigitaltMuseum. På sikt skal også andre deler av samlingene kunne vises her, som billedkunst, film og lyd.
Beskrivelse: On the Norwegian museums are large and exciting collections. Traditionally, these mainly have been presented in museum exhibitions and books. Large parts of collections have rarely or never been displayed to the public. The aim of the Digital Museum is that museum collections will be available to all interested parties, regardless of time and place. It is hoped that the collections now easier to be used to study, teach and image searching. Now you can search among images, objects and buildings in the Digital Museum. In the long term, we hope that other parts of the collections to appear here, as visual art, film and sound.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Kildenett.no (Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag) (Vis detaljer)

Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag er et digitalt læringsverktøy som samler og gjør tilgjengelig kultur- og kunnskapsressurser til ungdoms- og videregående skole. En digital læringsform vil gi nytt innhold til undervisningen for elever og lærere i samfunnsfag og historie, og dermed oppfylle målene i kunnskapsløftet. Kildenett.no er utviklet i samspill med ungdoms- og videregående skoler i Trøndelag, som er involvert i alle faser av prosjektet. Historisk kilde- og kunnskapsbase vil gi skolene en brukertilpasset inngang til sentrale tema, begreper og læringsressurser fra Trøndelag. Det digitale læringsverktøyet skal enkelt kunne tas i bruk i skolen og vil være et bidrag til en læringsprosess der elever og lærer kan innhente og bearbeide ulike kilder og materialtyper som grunnlag for ny kunnskap.
Beskrivelse: Historical resources and knowledge base for Trøndelag is a digital learning tool that collects and makes available cultural and knowledge resources for secondary schools. A digital way of leraning will provide new content for the education of students and teachers in social studies and history, and meet the goals of the "Kunnskapsløftet". Kildenett.no is developed in collaboration with secondary schools in Norway, which is involved in all phases of the project. Historical resources and knowledge base will give schools a personalized access to important themes, concepts and learning resources from Trøndelag. The digital learning tool should be able to easily be used in schools and will be a contribution to a learning process where students and teacher can collect and process different sources and types of materials as the basis for new knowledge.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Kulturminnesøk (for hele landet) (Vis detaljer)

Kulturminnesøk − den første oversikt over kulturminner i Norge. Du finner over 115 000 kulturminner i Kulturminnesøk. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Hver dag kommer det nye til, når fylkeskommuner, byantikvarer, Sametinget og Riksantikvaren legger inn nye registreringer. Du finner alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Utforsk rundt hjemstedet ditt, eller dra på kulturminnejakt et helt annet sted. Tips, spørsmål eller kommentarer? Dersom du lurer på noe eller har noe du vil dele med oss og andre er det ulike måter å gjøre det på. Du kan sende en e-post til oss i redaksjonen - vi svarer så fort vi kan! Videre kan du ringe oss, eller skrive i kommentarfeltet som finnes inne på hvert enkelt kulturminne. Kommentarene må signeres med fullt navn. Useriøse eller usignerte kommentarer vil slettes.
Beskrivelse: Kulturminnesøk - the first overview of the cultural monuments and heritage in Norway. You will find over 115,000 cultural relics in Kulturminnesøk. Protected buildings, protected cultural environments, world heritage sites, churches, archaeological monuments and cultural heritage under water. Every day new additions will be made as county authorities, city antiquarians, the Sami Parliament and the Cultural Heritage Authority is adding new records. You will find everything from cooking pits and mounds, to kiosks and petrol stations! Explore around your hometown, or go hunting heritage somewhere else. Tips, questions or comments? If you have any questions or have something you want to share with us and there are different ways to do it. You can send an e-mail to us in the editorial - we respond as fast as we can! Moreover, you can call us or write in the comments contained in the individual heritage. Comments must be signed with your full name. Frivolous or unsigned comments will be deleted.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Kulturnett Norge (Vis detaljer)

Kulturnett Noreg er den offisielle inngangsdøra til norsk kultur på nettet. Informasjonen fra biblioteknett, museumsnett og arkivnett er nå samlokalisert på kulturnett.no Bruk valget Institusjoner og kulturminner eller karusellen med linker til de regionale kulturnett-sidene for å navigere til ønskede institusjoner.
Beskrivelse: Culture Net Norway - the official gateway to Norwegian culture on the web.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Nasjonalbiblioteket (Vis detaljer)

Nasjonalbiblioteket er landets fremste kilde til kunnskap om Norge, nordmenn og norske forhold, her og i utlandet. Nasjonalbiblioteket er landets fremste instans for innsamling, bevaring og formidling av norske medier. (SERVICEERKLÆRING - Hva kan Nasjonalbiblioteket tilby?)

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 NBdigital Bokhylla (Vis detaljer)

Velkommen til Bokhylla.no. Vi kan tilby 29.000 bøker i fulltekst. 7440 av dem kan du laste ned som PDF. I løpet av året kommer vi opp mot 50.000 bøker - gratis på nett. Bokhylla.no skal vise fram et tverrsnitt av den norske litteraturen, ved at vi gjør tilgjengelig alle bøker som ble utgitt i Norge på 1690-, 1790-, 1890- og 1990-tallet i fulltekst på Internett. Gjennom at Nasjonalbiblioteket har fått til en avtale med Kopinor om godtgjøring for de verkene som ikke er falt i det fri, er denne tjenesten gratis for brukeren. Bøker som ikke er rettighetsbelagte, kan du fritt laste ned til din egen PC.
Beskrivelse: Welcome to Bokhylla.no. We offer 29,000 books in full text. 7440 of them you can download as PDF. During the year we will reach up to 50,000 books - free on net. Bokhylla.no will showcase a cross section of the Norwegian literature, in that we make available all books published in Norway in 1690 -, 1790 -, 1890 - and 1990s full-text online. The National Library has made an agreement with Kopinor of remuneration for the works that have fallen in the open, is this service for free to the user. Books that are not copyrighted, you are free to download to your PC.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Norske privatarkiver - Samkatalogen (Vis detaljer)

Samkatalogen over norske privatarkiver er en nasjonal database over arkiver etter personer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner m.v. som oppbevares i offentlige og private oppbevaringsinstitusjoner. (Riksarkivet)

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Registreringssentral for historiske data (RHD) (Vis detaljer)

RHD er en nasjonal institusjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet), ved Universitetet i Tromsø (UiTø), som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format slik at kildene vil være lettere tilgjengelig for forskning. Arbeidet består i å dataregistrere de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.
Beskrivelse: Norwegian Historical Data Centre (NHDC) is a national institution under the Faculty of Social Science at the University of Tromsø

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Persondatabaser, søkbare]

 Registreringssentral for historiske data (RHD) (Vis detaljer)

Folketellinger 1865, 1875, 1885, 1891, 1900, 1910 med andre søkemuligheter enn Digitalarkivet. Gårdsmatrikkelen 1838 og 1886. Mange søkbare kirkebøker fra Nord-Norge.

Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Institutt for historie og religionsvitenskap, under Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø.

Formålet å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format slik at kildene vil være lettere tilgjengelig for forskning. Arbeidet består i å transkribere folketellinger, kirkebøker og andre kilder som finnes i arkivverket. Alle RHDs transkribere kilder er tilgjengelig på via RHDs søkesider. Noen av disse finnes i bokform. Folketellingene 1865, 1900 og 1910, samt deler av 1875, er også tilgjengelig i kodet format og ferdig formatert for statistikk. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Arkiv, bibliotek og museum]

 Riksarkivet (Vis detaljer)

Riksarkivet skal ta imot og gjøre tilgjengelig arkivene etter sentrale statlige myndigheter, altså departementer, direktorater m.v., i tillegg til Høyesterett. Riksarkivet oppbevarer dessuten viktige arkiver etter privatpersoner og etter private virksomheter som bedrifter og organisasjoner.
Beskrivelse: The National Archives is responsible for the archives of the state central administration, ie ministries and directorates, and more, in addition to the archives after the Supreme Court. You can also find important files for private individuals and the private sector businesses and organizations in the National Archives. National Archives was established in 1817.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Samisk Arkiv (Sámi Arkiiva) (Vis detaljer)

Samisk arkiv/Sámi Arkiiva er organisert som en avdeling under Riksarkivaren.
Diehtosiida - Samisk vitenskapsbygg hvor Samisk arkiv holder til

Diehtosiida - Samisk vitenskapsbygg hvor Samisk arkiv holder til.

Samisk arkiv holder til i Kautokeino og har ansvar for offentlige arkiv av betydning for samisk samfunn, historie og kultur, blant annet arkiver fra Reindriftsadministrasjonen og Sametinget. Arkivet har også ansvar for samiske privatarkiver, og depotansvar for Kautokeino kommunes historiske arkiv. Arbeidet med samiske privatarkiver vil blant annet si arkiver etter privatpersoner, organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Nærmeste samarbeidspartner er Statsarkivet i Tromsø.

Prosjektet Samiske arkiver startet i 1988 som et samarbeidsprosjekt mellom NAVF, Nordisk samisk institutt og Arkivverket for å sikre skriftlig kildemateriale til samisk historie. Stiftelsen Sámi arkiiva/Samisk arkiv ble opprettet 1. januar 1995.

Fra 1. januar 2005 ble forvaltningsansvaret for stiftelsen Sámi arkiiva/Samisk arkiv overtatt av Riksarkivaren. Stiftelsen ble lagt inn som en avdeling under Arkivverket, og finansieres både med bevilgning over statsbudsjettet og tilskudd fra Kautokeino kommune.
Beskrivelse: Sami Archive (Sámi Arkiiva) is organized as a department under the National Archivist. |b| |b|Diehtosiida - Sami science building where Sami archive is located. |b| |b|Sami archive is located in Kautokeino and is responsible for public records of importance to the Sami society, history and culture, including records from the Reindeer Herding Administration and the Sami Parliament. Archives is also responsible for Sami private archives, and custodian responsible for the Kautokeino municipalitys historical archives. Work with Sami private archives will, among other things records of private individuals, organizations, institutions and companies. Nearest partner is the State Archives of Tromsø. |b| |b|Project Sami records began in 1988 as a joint project between NAVF, Nordic Sami Institute and the Archives to ensure the written source material of Sami history. Foundation arkiiva Sámi / Saami file was created on 1 January 1995. |b| |b|From 1 January 2005, management responsibility for the Foundation arkiiva Sámi / Saami archives taken over by the National Archivist. The foundation was incorporated as a department of the Archives, and funded with both grant through the state budget and contributions from Kautokeino municipality.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Slektshistoriske ressurser - Arkiver, museum, bibliotek @ Google Maps (Vis detaljer)

En oversikt over steder du kan oppsøke for genealogiske formål.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]