DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]


Informasjon om Barneomsorg:

Protokoller fra institusjoner og hjem, hvor vanskeligstilte barn ble plassert, enten privat eller av offentlige myndigheter. Også henvisninger til det lovverk som dannet grunnlag for tidligere tiders barneomsorg og rapporter som omhandler disse forhold.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 18


 Arkivverket - Barnevern og spesialskoler (Vis detaljer)

Arkivverkets veiledninger til personlig dokumentasjon om barnevern og spesialskoler | Forfatter: Arkivverket | Utgitt: 2017

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Arkivverket - Farskap og adopsjon (Vis detaljer)

Arkivverkets veiledninger til personlig dokumentasjon om farskap og adopsjon. | Forfatter: Arkivverket | Utgitt: 2017

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Beretning om Buskerud skolehjem (Hassel skole) og skolehjemstradisjonen (Vis detaljer)

Beretning om Buskerud skolehjem (Hassel skole) og skolehjemstradisjonen | Forfatter: Sorkmo, Jørgen | Utgitt: 1993

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]
Omslagsfoto

 Bergen Byarkiv - oVe - Adopsjoner (Vis detaljer)

Artikkel om adopsjoner i oppslagsverket oVe på Bergen Byarkiv sine sider. | Forfatter: Bergen Byarkiv

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Djeveløya i Oslofjorden : historien om Bastøy og andre straffeanstalter for slemme gutter (Vis detaljer)

Djeveløya i Oslofjorden : historien om Bastøy og andre straffeanstalter for slemme gutter | Forfatter: Ustvedt, Yngvar | Utgitt: 2000

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]
Omslagsfoto

 Foreningen for adopterte i Norge (Vis detaljer)

Adopterte er en frittstående interesseforening for adopterte i Norge over 18 år,og har som formål å arbeide for å få samlet historisk og annen kunnskap om adopsjon og adoptertes oppvekst og livsvilkår. Adopterte skal være en stemme i den offentlige debatten vedrørende adopsjon.

Foreningen kan også bidra med praktisk hjelp til å finne biologisk familie og skaffe til veie dokumenter som angår den adopterte og dens adopsjon.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Genit - om adopsjon (Vis detaljer)

Artikkel om regelverk rundt adopsjon og pleiebarn gjennom tidene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 God hensikt – ond handling - Om overgrep og krenkelser på barneverninstitusjoner (Vis detaljer)

Masteroppgave i profesjonsetikk av Bente Moseng ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Våren 2006 | Forfatter: Bente Moseng | Utgitt: 2006

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 NOU 2004: 23 Barnehjem og spesialskoler under lupen— Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstit (Vis detaljer)

NOU 2004: 23 - Barnehjem og spesialskoler under lupen— Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945–1980 | Forfatter: Edvard Befring m.fl. | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Omsorg og overgrep - Granskingsrapport for Trondhjem kommune (Vis detaljer)

Omsorg og overgrep - Gransking av barnehjem, skolehjem og fosterhjem benyttet av Trondheim kommune fra 1930-årene til 1980-årene. Rapport fra granskingsutvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Avgitt 8. mai 2007. | Forfatter: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Utgitt: 2007

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Skoler for barn og ungdom med tilpassingsvansker (Vis detaljer)

Utgitt av Direktoratet for spesialskolene i Kirke- og undervisningsdepartementet ved Skolebestyrer Harry Chr. Wiig | Forfatter: Wiig, Harry Chr. | Utgitt: 1958

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]
Omslagsfoto

 St.meld. nr. 24 (2004-2005) - Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar (Vis detaljer)

St.meld. nr. 24 (2004-2005) Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar | Forfatter: Barne- og likestillingsdepartementet | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 St.meld. nr. 44 (2003-2004) - Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre ut (Vis detaljer)

St.meld. nr. 44 (2003-2004) - Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener | Forfatter: Justis- og beredskapsdepartementet | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Statens spesialskoler 1825-1992 (Vis detaljer)

Oversikten er stort sett begrenset til de spesialskolene som staten drev, eller der staten har hatt ansvar for elevopptak.

Skillelinjene mellom statlige, fylkekommunale, kommunale og private spesialskoler kan imidlertid være vanskelig å trekke. Den eldste skolen av dem alle, Trondhjems offentlige Døvstuminstitut, senere Trondheim offentlige skole for døve, var en ren statsinstitusjon allerede fra starten i 1825. Senere ble spesialskolene gjerne startet som
privatskoler, eid og drevet av privatpersoner eller stiftelser, men med større eller mindre
statlig tilskudd og til dels med statlig oppnevnt tilsyn.

Etter abnormskoleloven av 1881
overtok staten etter hvert de fleste spesialskolene og skolehjemmene, først som regel skoledelen, senere også internatdelen.

Nesten alle skolene har skiftet navn en eller flere ganger. Skolene er omtalt under det navnet de hadde i 1992, eller det året de ble overført eller nedlagt. Eldre navn er lagt inn som søkeord i den alfabetiske tabellen. | Forfatter: Sigvald Løkeland | Utgitt: 1992

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]

 Stortinget 1893 - Kgl. prp. til lov om behandlingen af forsømte børn, (Vis detaljer)

Saksside for behandlingen av "Kgl. prp. til lov om behandlingen af forsømte børn". Dette er den første skolehjemslovgivningen. Sakssiden inneholder lenker til Odelstingsproposisjonen med bilag av utkast til ny lov, samt lenker til etterfølgende behandling i komitéer og Lagtinget. | Forfatter: Stortinget | Utgitt: 1893

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Stortinget 1908 - Ang. bev. til skolehjem for forsømte barn (Vis detaljer)

Saksside Ang. bev. til skolehjem for forsømte barn i 1908. Inneholder lenke til den kongelige proposisjon, Innstilling nr. 38 fra Socialkmiteen og stortingsforhandlingene med beslutning. Det berettes om forholdene ved skolehjemmene i stortingsfrhandlingene. | Forfatter: Stortinget | Utgitt: 1908

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Stortingsforhandlinger - Søkeresultat for Forsømte barn (Vis detaljer)

Søkeresultat for forsømte barn i Stortingsforhandlingene 1814-2005 | Forfatter: Stortinget

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Stortingsforhandlinger - Søkeresultater for skolehjem (Vis detaljer)

Søkeresultat for saker i Stortingsforhandlingene 1814-2005 om skolehjem | Forfatter: Stortinget

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]