DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lov og rett]


Informasjon om Lov og rett:

Avfotograferte og/eller skannede eksemplarer av eldre norske samlinger av lover, forskrifter, forordninger og aktstykker fra riksråd mm.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 4


 Eldre norske rettskilder - En oversikt (Vis detaljer)

Rettshistoriske studier nr. 25
Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/2013

Denne oversikten er et bibliografisk hjelpemiddel til å finne frem til eldre norske rettskilder, fra middelalderen og frem til ca 1900.
Hovedordningen i dokumentet er kronologisk, med ulike typer rettskilder innenfor de enkelte perioder middelalderens rett, den dansk-norske rett og 1800-tallets rett. Dokumenter vedrørende grunnlovsarbeidet i 1814 utgjør en egen del sammen med en oversikt over utgaver av Kongeriget Norges Grundlov fra 1814 frem til 1905. Utviklingen av rettsvesenet og henvisninger til kilder for rettspraksis er samlet i et eget kapittel, det samme gjelder andre kilder med relevans for retten samt oversikt over arkiver.
Kilde: UB: UIO - Eldre norske rettskilder | Forfatter: Selberg, Kjersti | Utgitt: 2013

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Gamle Kongelige Forordninger og Privilegier (Vis detaljer)

Hans Paus (1710-1770) var jurist og historiker, og var sorenskriver i Finnmark fra 1753 til han døde i 1770. Han ble student i 1732, og brukte flere år på å samle stoff om Finnmarks historie. Dette materialet ble samlet i et større manuskript i to bind (i det Kongelige Bibliotek i København).

På 1740-tallet arbeidet han mest med juridiske emner, og gav ut en bok om hevd i 1748 og en bok om naturrett i 1749. Hovedverket hans var "Samling af gamle Norske Love" som kom i to bind 1751-52. Det var første gang de gamle norske lovene ble samlet, og han presenterte en samling av forordninger som inneholdt en del som ikke fines på trykk andre steder. Digitalarkivets utgave her omfatter forordningene.
Beskrivelse: Hans Paus (1710-1770) was a lawyer and historian, and was judge in Finnmark from 1753 until his death in 1770. He was a student in 1732, and spent several years collecting material about Laplands history. This material was collected in a large manuscript in two volumes (in the Royal Library in Copenhagen). |b| |b|In the 1740s he worked mostly with legal topics, and released a book on prescription in 1748 and a book on natural law in 1749. His main work was the Collection of old Norwegian Laws which was published in two volumes, 1751-52. It was the first time the ancient Norwegian laws were gathered, and he presented a collection of specifications, which contained a part not to be found in print elsewhere. Digital Archives edition here include regulations.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Lover / forskrifter]

 Regesta Norvegica (Vis detaljer)

Hensikten med det trykte verket Regesta Norvegica er å gi en kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie. Det dreier seg om brev og andre dokumenter, bevarte og tapte, trykte og utrykte, som har med Norge, nordmenn og norske forhold å gjøre. Verket gir korte sammendrag (dvs. regester) av innholdet i hvert aktstykke, det gir opplysninger om datering og utstedelsessted, om oppbevaringssted, arkivsignatur, trykkested m.m. Kort sagt kan en si at Regesta Norvegica er en samling regester eller sammendrag av middelalderdokumenter som har eller kan ha betydning for norsk historie i vid forstand. (Klippet fra http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/om-regesta.html)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lov og rett]

 Rettshistoriske kilder - med vekt på 1814 (Vis detaljer)

Rettshistoriske samlinger ved Juridisk bibliotek Den eldste samlingen springer ut av UBOs opprinnelige boksamling som ble etablert i årene 1811-1814. Den er hele tiden blitt komplettert med eldre rettskilder samtidig som samlingen med rettshistorisk forskningslitteratur videreutvikles. | Forfatter: Universitetsbiblioteket - Universitetet i Oslo

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lov og rett]