Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Kirkeboksregistrering som nasjonal dugnad!

Bakgrunn og motivering

DIS-Norges medlemmer er ganske sikkert den største og ivrigste gruppen i Norge når det gjelder bruk av de web-baserte tjenestene for søking i historisk kildemateriale som siden 1995 er blitt tilbudt av bl.a. Digitalarkivet, Registreringssentral for historisk data (RHD) og Mormonerkirken. Slektsgranskernes nytte av disse søketjenestene til å utarbeide grunnrisset av slektshistorien (slektstreet) og spore opp "forsvunne" slektninger, er udiskutabel. Denne sterkt forenklede tilgangen til aktuelt kildemateriale har også bidratt vesentlig til en betydelig rekruttering til slektsgranskingen de siste årene. Mange har faktisk oppdaget og fattet interesse for denne hobbyen gjennom "surfing" på Internett.

Både erfarne og nye slektsgranskere ønsker seg stadig mer kildemateriale på nettet. Selv om det person- og befolkningshistoriske fagmiljøet Norge i over 30 år har vært begunstiget med store, offentlig finansierte registreringsprosjekter (1801-prosjektet ved UiB, RHD, statsarkivene, Fylkesarkivet i Sogn- og Fjordane, Teleslekt, Digitalarkivet m.fl.) som har digitalisert store deler av det norske folketellings-, emigrant- og matrikkelmaterialet, har de fleste brukerne etter hvert skjønt at nytt materiale på nettet ikke kommer dit av seg selv. DIS-Norge har de siste årene mottatt tallrike ønsker fra medlemmene om å engasjere seg i tilgjengeliggjøring av kildemateriale, og spesielt legge forholdene til rette for at medlemmene selv skal kunne bidra f.eks. med aktiv kilderegistrering. Medlemsundersøkelser i flere lokallag (bl.a. DIS-Rogaland og DIS-Oslo/Akershus) har bekreftet at medlemmene ønsker denne aktiviteten høyt prioritert i foreningen. DIS-Norge opprettet i 1998 et eget aktivitetsutvalg med registrering (digital transkribering) og annen digitalisering av historisk kildemateriale som ansvarsområde.

Kirkebøkene er de mest grunnleggende kildene for slektsgransking. Kun en svært liten del (ca. 5%?) av det norske kirkeboksmaterialet fram til 1900 er hittil dataregistrert, og bare rundt halvparten av dette igjen er gjort tilgjengelig via Internett. Det eksisterer ingen konkrete planer om offentlig finansiert kirkeboksregistrering i større skala de nærmeste årene. Derimot ser vi en stadig økende interesse for kirkeboksregistrering hos privatpersoner og andre lokale foretak, naturlig nok hovedsakelig innenfor slektshistoriske og lokalhistoriske miljøer og prosjekter. "Digitalpensjonatet" under Digitalarkivet er blitt en populær, allmenn formidlingskanal for privat og lokalt registrert kildemateriale, men mange som har dataregistrert slikt materiale forholder seg fortsatt avventende når det gjelder publiseringsform. Mange med interesse for kilderegistrering savner også et organisert opplegg og faglig veiledning for registreringen, og dessuten enkel og billig (helst gratis) tilgang til lett anvendelige kildekopier.

For å øke volumet av kvalitativt tilfredsstillende kirkeboksmateriale både på Internett og tilgjengeliggjort i andre former (papirhefter, CD-R osv), trengs det en nasjonal registreringsdugnad basert på lokalt, frivillig arbeid og faglige retningslinjer for dette. DIS-Norge vil gjerne bidra til denne dugnaden ved å tilby sine medlemmer og lokallag (eventuelt sammen med samarbeidende personer og foretak) å delta i organisert dataregistrering av kirkebøker innenfor forsvarlige administrative og faglige rammer. Grunnlaget for organiseringen av et slikt arbeid er den inngåtte samarbeidsavtalen med Riksarkivaren. På de følgende websidene holder aktivitetsutvalget for kilderegistrering oppdatert en praktisk og faglig veiledning i kirkeboksregistrering for foreningens medlemmer og lokallag.

DIS-Norge vil med dette oppfordre medlemmer med noe disponibel tid å delta i denne nasjonale dugnaden innenfor sitt lokallag eller underliggende registreringsgrupper, til beste for egen og andres slektsgransking og utvidede anvendelser av kirkeboksmaterialet.

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 03.05.2005
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no