Årsmeldinger 2000-2004

ÅRSMELDING 2004 - 2005

Slekt og Data er fremdeles et av de viktigste tilbudene til medlemmene. Bladet kom i 2004 - 2005 ut med 4 nummer pr år som planlagt. Opplaget har vært på ca 8.500, bortsett fra nummer 2 - 2005 som ble sendt til alle folkebibliotek som ledd i en kampanje for å øke antall abonnenter, og derfor hadde et opplag på 9.000. Redaksjonskomiteen har hatt ett møte høsten 2004, og ett i forbindelse med tillitsmannskonferansen 2005.

Bladet fikk ny design fra og med nummer 1 - 2005 i forbindelse med DIS-Norges 15-årsjubileum og skifte av redaktør. Samtidig ble profilen på innholdet noe endret, og det har vært lagt vekt på å utvikle den faglige kvaliteten på bladet. Innholdet har vært bygd opp rundt egne tema for hvert nummer. Det er etablert en fotodatabase på DIS-Norges server, der medlemmene kan laste opp bilder som kan brukes fritt innenfor rammene av DIS-Norges aktiviteter, først og fremst Slekt og Data.

 

ÅRSMELDING 2002 - 2003

Slekt og Data utkom som planlagt med 4 årlige nummer i 2002 og 2003. Opplagstall i perioden har steget fra 7.400 til 8.500. Bladet er blant annet distribuert til norske bibliotek, med god respons.
Aktivitetsutvalget (redaksjonen) har hatt ett møte i 2002 og to møter i 2003, hvorav ett ble avholdt på konferansen for tillitsvalgte. Hensikten var dels å presentere bladet for tillitsvalgte i DIS og diskutere bladet med disse, dels å evaluere framdriften i bladet og å drøfte utvalgets medvirkning i produksjonen av Slekt og Data fremover. Ansvarsområder er blitt fordelt mellom redaksjonens medlemmer.
Bladet produseres i sin helhet i farger. Det kunne fremdeles være ønskelig med enda større innsats fra medlemmenes side når det gjelder tilførsel av stoff selv om responsen fra medlemmene på bladet i perioden har vært god. Fra slutten av 2003 deltar representanter for redaksjonen i DISchat hver 14. dag. I løpet av 2003 er det diskutert et medlemskap i Fagpressen. Bladet er godkjent som medlem, men redaksjonen ønsker mer tid på seg til å vurdere de økonomiske konsekvensene.

 

ÅRSMELDING 2000 - 2001

Slekt og Data utkom som planlagt med 4 nummer både i 2000 og i 2001. Gjennomsnittlig opplagstall i perioden har vært 8000.

Virksomhet i 2000: Aktivitetsutvalget (redaksjonen) har ikke vært samlet i 2000. Det er et ønske fra utvalgets styreansvarlige at aktivitetsutvalget i større grad skal ta ansvar for bladets innhold og layout, og stå til redaktørens tjeneste. Jan M. Keus har frasagt seg redaktøroppgaven etter en meget respektabel innsats for bladet. Ny redaktør fra og med nummer 3/2000 er Ole Harald Flåten. Han har startet sin oppgave på en profesjonell måte. Det er inngått avtaler med nytt trykkeri og ny distributør av bladet. Bladet produseres nå internt med innkjøpt programvare (Adobe InDesign 1.5) før det sendes trykkeriet, noe som bidrar til lavere kostnader. Fra og med nummer 3/2000 lages det PDF versjoner av alle bladene med tanke på arkivering og publisering på Internett. Nummer 4/2000 var det første Slekt og Data som ikke er helt i sort/hvitt. Det er innført bruk av en farge (rød) for å friske opp
layout og som en tilpasning til den nye logoen. Ny layout fra nummer 3 og nummer 4 ble godt mottatt.

Virksomhet i 2001:
Aktivitetsutvalget (redaksjonen) kom sammen 17. mars 2001 for å drøfte utvalgets medvirkning i produksjonen av Slekt og Data. Møtet tok for seg alle sider ved bladet som typer stoff og bilder, faste spalter, og en tidsplan for utgivelsen av bladet med deadline for hvert nummer. Møtet var svært nyttig for alle deltakerne og konkluderte med et behov for regelmessige redaksjonsmøter. Et aktivt aktivitetsutvalg er avhengig av tett og regelmessig kontakt. Utvalget trenger også meningsfylte oppgaver mot produksjonen av bladet. På dette området kan ressursene utvalget representerer utnyttes bedre. Redaktør Ole Harald Flåten produserer bladet på en meget profesjonell måte og Slekt og Data er blitt et både penere og mer innholdsrikt medlemsblad. Takket være gode avtaler klarer han også å produsere bladet rimeligere enn tidligere. Nummer 4/2001 er det første Slekt og Data som er
trykket i fire farger, noe leserne har satt stor pris på.


 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 27.11.2006
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

[Dette er en utskriftsversjon av http://www.disnorge.no/slekt-og-data/aarsmeld.html]